21/09/22

תכנית מלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים ולקליטת סגל מצטיין מהחברה החרדית

  1. לשם הגברת התשתית להרחבת ייצוג האוכלוסייה החרדית בסגל האקדמי הבכיר במוסדות האקדמיים ובכך לתרום לגיוון הסגל האקדמי וכן לאור הגידול בכמות הסטודנטים לתואר שלישי בוגרי החינוך החרדי, מאמצת ות"ת את המלצת  ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום 11.9.22 ומחליטה על הפעלת תכנית מלגות המיועדת לבתר דוקטורנטים מצטיינים ועל תכנית מלגות לקליטת סגל מצטיין מקרב האוכלוסייה החרדית  החל משנה"ל תשפ"ד. [1]
  2. התכניות ייפעלו במתווה זהה לתכניות המלגות הקיימות לאוכלוסיות גיוון נוספות (בני החברה הערבית ויוצאי אתיופיה).
  3. תכניות המלגות ייפעלו בהתאם לתקנונים המצורפים המהווים חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
  4. במסגרת התכנית לבתר דוקטורנטים יפעל "מסלול משולב" המאפשר מתן מלגה למועמדים אשר עומדים בתנאי המלגה ונמצאו זכאים למלגה בהתאם לקריטריונים של מצוינות המבצעים את עיקר מחקרם באחת מאוניברסיטאות המחקר בארץ, תוך שיתוף פעולה מוסדר ומוגדר עם מנחה מאוניברסיטת מחקר בחו"ל, כמפורט בתקנון.
  5. קביעת הזוכים במלגות תיעשה על ידי ועדת השיפוט למלגות מצוינות לבני החברה החרדית. ועדת השיפוט תפעל בהתאם להחלטות הות"ת ולנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת – החלטת מועצה מישיבתה ביום 2.2019 אשר עודכנה ב-6.7.22.
  6. במהלך תקופת הפעלת התכנית תתבצע בחינה כוללת של תכניות מלגות ההצטיינות לאוכלוסיות הגיוון ברמות התואר השונות ושל אופן הפעלתן.
  7. ות"ת תממן בכל שנה 4 מלגות תלת שנתיות לבתר-דוקטורנטים ו- 2 מלגות לקליטת סגל. תעריפי המלגות יהיו בדומה לתעריפים בתכניות המלגות לאוכלוסיות הגיוון. העלות במצב היציב לנושא זה נאמדת בתקציב כולל הנאמד בסך 3,330 אלפי ₪.
  8. המקור התקציבי לטובת תכנית המלגות הינו משאבי תכנית הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית.

[1] הוצאת הקול הקורא מותנית בדיוק הגדרת קהל היעד ע"י ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה החרדית