07/12/22

תמיכת ות"ת לעידוד המכללות המתוקצבות לצמצום מספר הסטודנטים בלימודים הרב-תחומיים

בהמשך להחלטות מל"ג וות"ת בעניין לימודים רב תחומיים במכללות, ולאור העובדה שתכניות אלה מעניקות השכלה כללית בעלת תרומה מוגבלת בהשתלבות במקצועות בעלי פריון גבוה בשוק התעסוקה, ועל מנת לפתח את המכללות ולחזק את הקשר בין המכללות לשוק התעסוקה, מה שבין היתר מהווה גם אחד מעקרונות התכנית הרב-שנתית הנוכחית, ולאור האחוזים הגבוהים של סטודנטים  אלה במכללות יחסית לשאר מערכת ההשכלה הגבוהה, מחליטה ות"ת על מודל תמיכה במכללות לעידוד הגדלת הסטודנטים בתכניות הלימוד הדיסציפלינאריות במקביל להמשך צמצום הלימודים הרב-תחומיים.

 

עקרונות מודל התמרוץ:

  • קביעת מכסות ייעודיות – קביעת מכסות ללימודים רב התחומיים (מעבר למכסות הכלליות) אשר יוחלו על הלומדים בתכניות אלה בשנה"ל תשפ"ד (תקציב תשפ"ה) ויצומצמו באופן הדרגתי מ- 600 מכסות ועד להגעה ליעד, על-פני שלוש שנים, של 400 לומדים בתכנית אלה בשנה"ל תשפ"ו. היות ומודל התקצוב של ות"ת במרכיב ההוראה במכללות מתבסס על הסטודנטים שלמדו במוסד בשנה הקודמת (t-1), המכסות יוחלו על מודל התקצוב בשנה העוקבת בהתאמה.

המכסות היעודיות ללימודים אלה יעמדו על:

- עבור  תקציב תשפ"ה (לומדים תשפ"ד) – 540 מכסות

- עבור תקציב תשפ"ו (לומדים תשפ"ה) – 470 מכסות

- עבור תקציב תשפ"ז (לומדים תשפ"ו) – 400 מכסות

כן מחליטה ות"ת כי סטודנטים שיחרגו מהמכסה הרב תחומית המפורטת לעיל לא יכללו במודל התקצוב של ות"ת והמוסד לא יתוקצב בגינם.

  • תמרוץ עבור גידולים בתכניות דיסציפלינאריות – במקביל ובכפוף למגבלת המכסות הייעודיות שנכתבה לעיל, המוסדות יקבלו תמיכה עבור הגדלת מספר הלומדים בתכניות שאינן ללימודים רב תחומיים. התמיכה, אשר תופעל בשנות תקציב תשפ"ה-תשפ"ז בלבד, תינתן עבור הגידול במספר הסטודנטים בתכניות דיסצפילינאריות שגדלו על-חשבון הצמצום הלומדים בתכניות רב-תחומיות (=הנמוך מבין הירידה במספר הסטודנטים הרב תחומיים למול העלייה ביתר המקצועות), והמוסדות יקבלו תקצוב כפול עבורם (חד-פעמית לשנה א'). במידה שהמוסד לא יגיע למכסות הייעודיות שנקבעו עבורו, אזי על תוספת זו יופעל  מקדם יישום אשר יחושב לפי יחס המכסות הייעודיות לתכניות הרב תחומיות מול מספר הסטודנטים בפועל בתחום זה.
  • תמיכת בונוס – מוסדות אשר יגיעו למכסה הייעודית הסופית ( 400 מכסות) בשנהל תשפ"ו (תקציב תשפ"ז), יקבלו תקציב מענק חד פעמי נוסף בסך של 1.5 מלש"ח.

 

ות"ת מחליטה כי המודל יוחל על כל מכללה אקדמית בעלת היקף לומדים של מעל 400 לומדים בתכניות רב-תחומיות. בנוסף מחליטה ות"ת כי תינתן אפשרות להשתתפות במודל התמיכה למכללות אשר מפעילות תכנית לימודים לתואר רב-תחומי עם היקף לומדים נמוך מ-400 לומדים בתנאי שיתחייבו להפחית לפחות בחצי את כמות הסטודנטים בתכניות הרב תחומיות ביחס לנתוני תשפ"ג (תקציב תשפ"ד, שנה טרם הפעלת התכנית). המכסות יקבעו באופן דומה ובירידה הדרגתית בין שנות תקציב תשפ"ה-תשפ"ז. יתר התמיכה תהיה זהה לאמור מעלה. היעד הסופי של המוסד יהווה את המכסה הסופית עבור הלימודים הרב תחומיים (לדוגמא, למוסד שייכנס לתכנית עם 400 סטודנטים, תקבע מכסה של לפחות 200 ומספר זה יהווה את המכסה הסופית של המוסד עבור לימודים אלו גם לאחר סיום מודל התמרוץ).

 

המשאבים למודל זה מקורם מהתכנית הרב-שנתית (חיזוק המכללות - גידול במקצועות הדיסציפלינארים).