בקשה להתקשרות עם חברת גלבוע שירותי ארכיונאות כספק יחיד לייעוץ ומתן שירות בניהול רשומות ותיעוד מידע של המל"ג
תאריך אחרון להגשה 14/11/2021
תאריך פרסום 25/10/2021
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם חברת גלבוע שירותי ארכיונאות – בניהולו של שלמה גלבוע - שמספקת שירותי ייעוץ מקיפים לארגונים ציבוריים וממשלתיים בנושאי ניהול הרשומות ותיעוד המידע.  וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) לצורך יעוץ בנושא ניהול רשומות ותיעוד המידע בארכיב המדינה.

שווי ההתקשרות המוערך הינו כ-31,000 ₪ כולל מע”מ

רצ"ב חוות דעת של ממונה לתפעול ולוגיסטיקה במל"ג.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עבור המועצה, רשאי לפנות למועצה בכתב באמצעות פקס 02-5094597 או בדואר אלקטרוני machrazim@che.org.il   עד ליום 14.11.2021

יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584.

חווד ממונה תפעול ולוגיסטיקה