המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה") והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: "ות"ת"”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם מטעמי ציון כספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993
תאריך אחרון להגשה 07/11/2022
תאריך פרסום 06/10/2022
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

בכוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר  עם 'מטעמי ציון', כספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993.

מהות ההתקשרות: אספקת שירותי הסעדה לעובדי המועצה להשכלה גבוהה.

בעל הסמכות המקצועית חווה את דעתו לעניין ההתקשרות כי מטעמי ציון הינו הספק היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. (רצ"ב חוו"ד של בעל הסמכות המקצועית).

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך תוך 14 ימי עבודה מפרסום הודעה זו (עד יום שני ה-07/11/2022 )למועצה באמצעות כתובת המייל Mechrazim@che.org.il.

ניתן לוודא קבלת המייל בטלפונים:

02-5094596/02-5094584

ההתקשרות עם הספק תהיה למשך 5 שנים. למל"ג קיימת האופציה להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות של 24 חודשים כל אחת ולא יותר מ- 9 שנים בסה"כ (ההתקשרות המקורית והמוארכת).

התשלום אשר ישולם לספק יעמוד על 43 ש"ח לארוחה.