המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם חברת גלבוע שירותי ארכיונאות – בניהולו של שלמה גלבוע – שמספקת שירותי ייעוץ מקיפים לארגונים ציבוריים וממשלתיים בנושאי ניהול הרשומות ותיעוד המידע. וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) לצורך יעוץ בנושא ניהול רשומות ותיעוד המידע של המל"ג.
תאריך אחרון להגשה 06/12/2021
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עבור המועצה, רשאי לפנות למועצה בכתב באמצעות פקס 02-5094597 או בדואר אלקטרוני Mechrazim@che.org.il עד ליום  6/12/2021

יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584.

חוות דעת ממונה תפעול ולוגיסטיקה