מכרז מסגרת למתן שירותי ביקורת ובדיקות חשבונאיות וכלכליות (מס' 04/2022) עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 22/12/2022
תאריך אחרון לשאלות 10/11/2022
תאריך פרסום 07/10/2022
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

1. המועצה להשכלה גבוהה ("המל"ג") מזמינה בזאת מציעים, העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות למתן שירותי ביקורת, בדיקות חשבונאיות וכלכליות וייעוץ בנוגע להיבטים שונים בפעולתם של המוסדות להשכלה גבוהה לרבות: ביקורת חקירתית או ביקורת פיננסית, בדיקות כלכליות, חשבונאיות או בחינת התנהלות המוסדות.

2. המכרז הינו מכרז איכות ורכיב התמורה בו קבוע.

3. תקופת ההתקשרות תהא למשך 36 חודשים ממועד חתימת המל"ג על ההסכם. למל"ג עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות, וזאת עד לתקופה מצטברת של שמונה שנים בסך הכל (כולל ההתקשרות המקורית).

4. רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים במכרז.

להלן תמצית תנאי הסף:

4.1 המציע הוא משרד רואי חשבון שהוא עוסק מורשה, חברת רואי חשבון או שותפות רשומה של רואי חשבון.

4.2 מציע שהעניק ב-12 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז שירותים למוסד להשכלה גבוהה המפוקח על ידי המל"ג בתחומי הכספים, ראיית החשבון, הכלכלה או הייעוץ או צפוי במהלך תקופת ההתקשרות מושא מכרז זה להעניק שירותים למוסד להשכלה גבוהה, ייחשב כמי שנמצא במצב של חשש לניגוד עניינים במתן השירותים.

4.3 על המציע לציין בהצעתו, "צוות מוצע" הכולל שלושה רואי חשבון, כדלקמן:

4.4 ראש צוות– שהוא שותף או בעל מניות במציע, ואם המציע הוא יחיד – המציע עצמו, שמתקיימים בו התנאים המפורטים בסעיף ‎12 במכרז.

4.5 שני חברי צוות נוספים – שהם עובדים של המציע (כהגדרתם בסעיף ‎6 למכרז), ומתקיימים בכל אחד מהם התנאים המפורטים בסעיף 13 במכרז.

5. מסמכי המכרז מפורסמים כאן.

6. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות למסמכי המכרז עד יום ה' ה- 10/11/2022 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

7. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, לא יאוחר מיום ה' ה-22/12/2022 עד השעה 14:00.  הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

8. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר.

9. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.


מענה לשאלות הבהרה - מכרז 04.2022

מסמכי מכרז מעודכנים 01.12.22

מסמכי מכרז מעודכנים 01.12.22 - קובץ Word


מסמכי המכרז