מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2023 למתן שירותי תכנון, ארגון והפקה של כנסים ואירועים עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 04/09/2023
תאריך אחרון לשאלות 26/07/2023
תאריך פרסום 11/07/2023
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג") פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי תכנון, ארגון והפקה של ימי עיון, הדרכות, כנסים ואירועים עבור המל"ג (להלן: "השירותים"), והכל כמפורט במסמכי מכרז זה (להלן: "המכרז").

2. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

3. בכוונת המל"ג להתקשר עם עד שלושה (3) ספקים זוכים (להלן: "ספקי המסגרת"). בין ספקי המסגרת תערוך המל"ג ביחס להפקת אירוע מסוים פניה פרטנית (להלן: "הפניה הפרטנית" או "הפניה") בבקשה לקבל הצעות להפקת האירוע לצורך בחירת ספק זוכה לביצוע האירוע כולו או חלקו.

4. בחינת איכות ההצעה - 100% מהניקוד .

5. תקופת ההתקשרות היא למשך 24 חודשים החל מיום החתימה על ההסכם עם ספק המסגרת (להלן: "תקופת ההתקשרות"), למל"ג תהא שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות עם הספק המסגרת במכרז לתקופה או תקופות נוספות ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת (כולל תקופת ההתקשרות הראשונה) לא תעלה על 8 שנים (להלן - "תקופת ההארכה").

6. רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העומדים בכל דרישות הסף בהתאם לסעיף 6 במסמכי המכרז.

7. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד יום רביעי ה-26/07/2023 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובתmechrazim@che.org.il או באמצעות המערכת הדיגיטלית.

8. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים הדיגיטלית עד לא יאוחר מיום שני ה- 04/09/2023 עד השעה 14:00 . הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

שימו לב כי יש לבצע רישום ראשוני למערכת בקישור הבא: "הרשמה לתיבת מכרזים דיגיטלית" לאחר הרישום הראשוני ישלח מייל ובו הזמנה לצפייה ולהגשת מכרז במערכת המכרזים הדיגיטלית. המייל אליו תשלח ההזמנה הינו המייל איתו נרשם המציע

9. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

10. הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.


מענה לשאלות הבהרה -קובץ מס 2 - מכרז הפקת אירועים

מענה לשאלות הבהברה - מכרז להפקת אירועים

מסמכי המכרז מעודכנים לאחר ששאלות הבהרה - 13.08.2023

קובץ Word -נספח ה'

קובץ Word -נספח ח'


מסמכי מכרז מסגרת 02.2023 - שירותי הפקת אירועים