מכרז פומבי לאספקת שירותי ביקורת פנים (מס' 03/2022) ‏עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 12/12/2022
תאריך אחרון לשאלות 15/11/2022
תאריך פרסום 16/09/2022
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

הודעה בדבר שינוי תנאי סף ועדכון מועדים

 בהמשך לפרסום המכרז, הרינו להודיע על שינוי תנאי הסף הקבוע בסעיף 6.3.2 כדלקמן:

6.3.2  "במקרה שבו המציע, כאישיות משפטית עצמאית, אינו עומד בתנאי הסף המפורט בסעיף 6.3.2 לעיל,  ושבעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוגמה התאגדות מציע מעוסק מורשה לחברה, רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי הסף השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. החלטה בדבר הכרה בפעילות כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המל"ג".

מסמכי המכרז המעודכנים מפורסמים כאן

להלן לוחות זמנים מעודכנים:

הפעילויות התאריכים
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה יום שלישי ה-15/11/2022 עד השעה 12:00
המועד האחרון לפרסום תשובות הבהרה יום ראשון ה-27/11/2022
המועד האחרון להגשת הצעות יום שני ה-12/12/2022 עד השעה 14:00

 

בשלב זה אין שינוי ביתר מסמכי המכרז.

 


1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג") מבקשת לקבל הצעות לאספקת שירותי ביקורת פנים (להלן: "השירותים").

2. המכרז הינו מכרז איכות ורכיב התמורה בו קבוע.

3. תקופת ההתקשרות תהא למשך 12 חודשים ממועד חתימת המל"ג על ההסכם. למל"ג הזכות להאריך את ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בתקופות נוספות, וזאת עד לתקופה מצטברת של 5 שנים.

4. רשאי להשתתף במכרז יחיד העונה על כל תנאי הסף במצטבר, או תאגיד, שמציע יחיד יבצע את השירותים מטעמו עבור המל"ג. במקרה שהמציע הוא תאגיד עליו לקיים הן את תנאי הסף המתייחסים לתאגיד והן את כל תנאי הסף במצטבר המתייחסים למבקר המוצע על ידו.

5. להלן תמצית תנאי הסף:

5.1  המציע בעל תואר אקדמי מאת מוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בעל תואר ממוסד אקדמי שהוכר ע"י הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגבי התואר האקדמי שהוא נושא בו נתקבל אישור שקילות מטעם הגוף להערכת תארים במשרד החינוך בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון בעל רישיון ישראלי מתאים בתוקף;

5.2  המציע בעל תעודת הסמכה בלימודי ביקורת פנימית וציבורית ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, או בעל תעודת סיום השתלמות מקצועית בביקורת פנימית שאישרה ועדה לענייני השתלמויות (כמפורט בסעיף 3(א)(5) לחוק הביקורת הפנימית). מציע (יחיד או המבקר המוצע) שהוא רואה חשבון בעל רישיון ישראלי בתוקף פטור מתנאי סף זה.

5.3  מציע בעל ניסיון מוכח כמבקר פנים (בין כעובד ובין כנותן שירותים חיצוני) במשך 5 שנים לפחות מתוך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ובמהלך 5 שנים אלו הוא ביצע שירותי ביקורת פנים הדומים לשירותים הנדרשים לפי מכרז זה, לפחות ל- 5 לקוחות השייכים למגזר הציבורי.

5.4  המציע (התאגיד) בעל ניסיון מוכח במתן שירותים דומים לשירותים נשוא מכרז זה במשך 5 שנים לפחות מתוך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ובמהלך 5 שנים אלו סיפק שירותי ביקורת פנים הדומים לשירותים הנדרשים לפי מכרז זה, לפחות ל- 4 לקוחות השייכים למגזר הציבורים כהגדרתם במכרז.

6. מסמכי המכרז מפורסמים כאן.

7. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות למסמכי המכרז עד ליום רביעי ה-19/10/2022 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

8. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, לא יאוחר מיום שלישי ה-15/11/2022 בשעה 14:00.  הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

9. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר.

10. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.


מענה לשאלות הבהרה – סבב שני


מענה לשאלות הבהרה – מכרז מבקר פנים

מכרז פומבי 03.2022 לשירותי ביקורת פנים מעודכן לאחר מענה לשאלות הבהרה


מסמכי המכרז