מכרז פומבי מס' 04/2021 להקמה והפעלת מערך סיוע כלכלי
תאריך אחרון להגשה 10/08/2021
תאריך אחרון לשאלות 30/06/2021
תאריך פרסום 14/06/2021
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

1. המועצה להשכלה גבוהה מעוניינת בקבלת הצעות מגופים העומדים בתנאי הסף להקמה והפעלה של מערך סיוע כלכלי לסטודנטים חרדים הכל כמפורט במכרז זה.

2. מערך הסיוע הכלכלי אשר יופעל על ידי הזוכה במכרז זה יכלול ניהול מערך מלגות שכ"ל מל"ג, ניהול מערך סיוע כלכלי נוסף מכספי המימון התואם, וגיוס משאבים להרחבת מערך הסיוע הכלכלי הנוסף. גובה התקציב למערך מלגות שכ"ל כולל תקורה לספק הזוכה.

3. המציע ידרש להציע מימון תואם (מאטצ'ינג) מינימאלי של 4 מליון ₪ בהתאם לחלוקה כמפורט במכרז.

4. תקופת ההתקשרות תהא ממועד חתימת המל"ג על ההסכם עם הזוכה ועד ליום 31.8.2024 (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה"). למל"ג הזכות להאריך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות הראשונה, ב-עד 48 חודשים נוספים (להלן: "תקופת ההארכה").

5. תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינם, במצטבר:

5.1 המציע הוא מלכ"ר רשום כדין בישראל – עמותה או חברה לתועלת הציבור או אגודה שיתופית.

5.2 למציע אישור ניהול תקין תקף לשנת 2021 ג

5.3המציע בעל כל האישורים על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. ג

5.4 במהלך שנתיים מצטברות מתוך חמש השנים האחרונות המציע ניהל, ריכז וטיפל בלפחות 500 מלגות, מענקים או תמיכות כספיות לפחות, בכל שנה, בהתאם לקריטריונים שהוגדרו מראש על-ידי מחלקי המלגות, המענקים או התמיכות הכספיות.

5.5 למציע ניסיון מצטבר של 3 שנים לפחות במהלך 7 השנים האחרונות, במתן שירותים לאוכלוסייה החרדית בלפחות תחום אחד או יותר מבין התחומים הבאים: קידום תעסוקתי או חינוך (לרבות השכלה גבוהה) או רווחה או מעורבות קהילתית או פיתוח כלכלי-חברתי ו/או הכנה לשירות צבאי או אזרחי ושילוב בהם.

5.6 המציע בעל יכולת פיננסית להעמדת המימון התואם.

6. המציע יוכל לעמוד בתנאי הסף הקבועים בסעיפים 5.4 ו- 5.5 באמצעות ספק משנה, ובלבד שספק המשנה עומד בשני הסעיפים האמורים. יובהר כי לא ניתן לעמוד בתנאים אלו שהמציע עומד בתנאי אחד וספק המשנה בתנאי אחר.

7. ההצעה הזוכה תהיה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר בין הניקוד שינתן למימון התואם (מאצ'ינג) שיוצע ע"י המציע 60% ו- הניקוד שינתן לאיכות ההצעה בהתאם למפורט במכרז 40% . 

8. מסמכי המכרזים מתפרסמים כאן

9. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד יום 30.6.2021 עד השעה 13:00   באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il  (בקובץ WORD).

10. את ההצעה/ות יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 10.8.2021 בשעה 14:00 .  הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.

11. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרזים, שניהם או חלקם, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר ולא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרזים.

12. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרזים, האמור במסמכי המכרזים יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

13. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.

14. תשומת לב המציעים לתצהיר ניגוד העניינים, נספח 8 ו- 8א להסכם, המצורף כקובץ נפרד אולם מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 


עדכון 18/07/2021

מענה לשאלות הבהרה מכרז 04/2021

מסמכי המכרז 04/2021 לאחר שאלות הבהרה

נספחים - מכרז 04/2021 לאחר שאלות הבהרה - קובץ Word


מסמכי המכרז 04/2021

נספח 8 - תצהיר ניגוד עניינים - מכרז סיוע כלכלי