מכרז פומבי מס' 06/2022 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי רישום פרוטוקולים עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 02/01/2023
תאריך אחרון לשאלות 04/12/2022
תאריך פרסום 18/11/2022
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

1. במסגרת תפקידיה מקיימת המועצה להשכלה גבוהה (להלן "המועצה") והועדות מטעמה דיונים שונים בנושא קידום ההשכלה הגבוהה בישראל, לרבות בענייני מדיניות, תכנון וביצוע פרויקטים שונים, ועוד. דיונים אלו דורשים רישום ועריכה של פרוטוקול מוקפד. לצורך כך, מעוניינת המועצה לקבל הצעה למתן כלל השירותים המפורטים במסמכי המכרז ובכלל זה שירותי רישום פרוטוקולים, שירותי הקלדה ועריכת פרוטוקולים עבור הישיבות המתקיימות במועצה וועדותיה, כפי שיידרש על ידי המועצה מעת לעת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

2. המועצה פונה בזאת לקבלת הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת שירותי רישום פרוטוקולים ושירותים נלווים הכל בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בחוברת המכרז וההסכם המצורף לו.

3. שירותי הרישום הנדרשים יינתנו ביחס להיקף מוערך של כ-15 ישיבות בחודש, בנות כשעה עד שלוש שעות. מובהר בזאת כי מדובר באומדן בלבד, ואין בו כדי לחייב את המועצה בכל דרך שהיא.

4. בכוונת המועצה לבחור ב-עד 3 מציעים זוכים, כמפורט במסמכי המכרז.

5. מובהר, כי היקף השירותים, מועדיהם ומאפייניהם (אם בכלל), ייקבעו על פי צורכי המועצה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המועצה אינה מתחייבת להזמין מהמציע הזוכה שירותים כלשהם, בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל, וכל זאת מבלי שהמציע הזוכה יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג בקשר לכך.

6. תקופת ההתקשרות הראשונה הנה למשך 12 חודשים, החל מיום חתימת המועצה על ההסכם ולמועצה נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה או לתקופות נוספות, של עד 5 שנים בסה"כ, לרבות תקופת ההתקשרות הראשונה, בהתאם לשיקול דעתה.

7. ההצעות יבדקו לפי מחיר ההצעה - 100% מחיר .

8. רק מציע העומד בכל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן – רשאי להגיש הצעה במכרז זה. ככל שהמציע הוא תאגיד - עליו לפרט בהצעתו לא פחות משלושה רושמי פרוטוקולים מטעמו שיבצעו את השירותים בפועל, ובמקרה כזה, נדרש כי כל אחד מרושמי הפרוטוקול המוצעים יעמדו בתנאי הסף המפורטים להלן:

8.1 המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה), או עוסק מורשה בישראל.

8.2 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, והוא אינו עומד בפני חדלות פירעון.

8.3 המציע סיפק החל מיום 1.1.2018 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, "שירותי רישום פרוטוקול" כהגדרתם להלן, עבור לפחות שלושה גופים שונים שלפחות שניים מהם "גופים ציבוריים" כהגדרתם להלן, בהיקף של 100,000 ש"ח (כולל מע"מ) לפחות, לכל גוף כאמור. למען הסר ספק, הסכום הנקוב בסעיף זה מתייחס לתמורה אשר ניתנה למציע בגין מתן "שירותי רישום פרוטוקול" כאמור, בפועל.
למונח "שירותי רישום פרוטוקול" תהיה המשמעות הבאה: כלל השירותים הבאים (כולם חובה): שירותי רישום פרוטוקולים, תמלול פרוטוקולים, הגהת פרוטוקולים ועריכת פרוטוקולים.
למונח "גופים ציבוריים" תהיה המשמעות הבאה: משרדי ממשלה ויחידות סמך שלהם, תאגידים שחלים עליהם כללי המשפט המינהלי (לרבות גופים דו-מהותיים), רשויות מקומיות, תאגידים סטטוטוריים, תאגידים עירוניים, ומוסדות להשכלה גבוהה.

8.4 המציע מעסיק במועד האחרון להגשת הצעות לפחות שלושה "אנשי צוות", כהגדרתם להלן. למונח "אנשי צוות" תהיה המשמעות הבאה: רושמי פרוטוקולים אשר מועסקים על-ידי המציע בהעסקה ישירה או כנותני שירותים חיצוניים (פרילנסרים).

8.5 המציע הוא אישיות משפטית אחת (ולא מיזם משותף), וכל המסמכים אשר הוגשו, במסגרת מכרז זה, הוגשו על שמו של המציע ובחתימתו בלבד.

9. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

10. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד לתאריך ה- 04/12/2022 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

11. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מתאריך 02/01/2023 בשעה 14:00  הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

12. המל"ג שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

13. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מקרה של חוסר לא ייחשב סתירה.

14. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.


מענה לשאלות הבהרה 18.12.22

מכרז פומבי מס' 06.2022 לרישום פרוטוקולים - לאחר מענה לשאלות הבהרה


מכרז פומבי מס' 06.2022 לרישום פרוטוקולים