פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לפי תקנה 14א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ד-1993 בנוגע למערכת תכנון, ניהול התקציב וביצועו ובקרת התקציב- בענן
תאריך אחרון להגשה 12/12/2021
תאריך אחרון לשאלות 30/11/2021
תאריך פרסום 09/11/2021
סוג
פניה למידע
סטאטוס
לא פעיל

להלן עדכון לו"ז לפנייה :

מועד הגשת שאלות הבהרה : עד ליום שלישי ה-30.11.2021

מועד הגשת הפנייה : עד ליום ראשון ה-12.12.2021


1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן "המל"ג") מעוניינת לבחון מעבר למערכת מדף קיימת ומוכחת לניהול תכנון, ניהול התקציב וביצועו ובקרת תקציב בענן המשמשת ארגונים ציבוריים ופרטיים מסדר גודל בינוני, ואשר עונה לדרישות המפורטות במסמך הפניה. לאור זאת, מבקשת מל"ג לאסוף מידע על מערכות תכנון, ניהול התקציב וביצועו ובקרת תקציב בענן בדרך של פניה מוקדמת לקבלת מידע בהתאם לתקנה 14 א' לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993.

2. הפנייה לספקים בבקשה לקבלת מידע נועדה לשם בירור הפתרונות הקיימים בשוק ויכולותיהם. המידע על המוצרים ויכולותיהם יוצג במפגש בין שעתיים, כמפורט בהמשך, עם הספקים הרלוונטיים להם קיימת מערכת העונה על הדרישות המפורטות בפניה זו. בנוסף, תינתן אפשרות למשתתפים להציג מוצרים נוספים אשר יכולים לייעל את תהליכי העבודה במל"ג בתחומים האמורים לעיל.

3. יובהר בזאת כי הפניה מיועדת לספקי המערכות המתוארות לעיל ולא לחברות מיישמות שלהן. הצגה על-ידי גורם אחר עלולה להוביל לפסילתו מהשתתפות במכרז שתערוך המל"ג, ככל שתערוך בהמשך.

4. את מסמכי הפנייה ניתן להוריד כאן

5. המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות: יום 30 בנובמבר, באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני שכתובתה: mechrazim@che.org.il. יש לוודא קבלת המייל' בטלפונים:02-5094596/02-5094584 .

6. המועד האחרון להגשת המענה לפנייה: יום 12 בדצמבר. המענה יוגש לתיבת הדואר האלקטרוני שכתובתה mechrazim@che.org.il, עד למועד האמור לעיל.

7. המל"ג תהא רשאית, בכל עת, לדחות את המועד האחרון להגשת המענה לפנייה או להגשת שאלות הבהרה או פרסום מענה להן, וכן לשנות הוראות ותנאים הנוגעים לפנייה זו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת באמצעות פרסום באתר האינטרנט.


מענה לשאלות הבהרה - RFI- מערכת תקציב

מסמכי הפניה

מערכת תקציב RFI אקסל