המכללה האקדמית רמת גן
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 17/06/2010
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
רח' פנחס רוטנברג 87, רמת גן 52275
טלפון
03-6719999
פקס
03-6719984

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהסבת אקדמאים לסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודחברה והתנהגות
Course Title - Society and Behavior
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחדשנות ויזמות
Course Title - Innovation and Entrepreneurship
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה
Course Title - Economy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמערכות מידע
Course Title - Information systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמשאבי אנוש
Course Title - Human Resources
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודניהול
Course Title - Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודניהול במערכות בריאות
Course Title - Health Systems Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודניהול מצבי חירום ומשבר
Course Title - Emergency Crisis Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודטכנולוגיות למידה דיגיטלית
Course Title - Digital Learning Technologies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודייעוץ חינוכי
Course Title - Educational Counseling
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמנהל מערכות בריאות
Course Title - Health Systems Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול השינוי וייעוץ ארגוני
Course Title - Change Management and Organizatioal Consulting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול טכנולוגיות מידע חדשניות
Course Title - Innovative Information Technology Management
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.A)