המכללה האקדמית נתניה
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 13/01/1998
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים
כתובת
האוניברסיטה 1 נתניה 4223587
טלפון
09-8607777
פקס
09-8844439

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודביטוח
Course Title - Insurance
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודבנקאות ושוק ההון
Course Title - Banking and Capital Markets
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
Course Title - Behavioral Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב והמתמטיקה
Course Title - Computer Science and Mathematics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administration
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמערכות מידע
Course Title - Information Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
Course Title - Medical Systems Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתקשורת
Course Title - Communications
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודבנקאות ושוק ההון
Course Title - Banking and Capital Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודהתנהגות ארגונית
Course Title - Organizational Behavior
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי משפט - לבוגרי תואר ראשון שאינו משפטים
Course Title - Law Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
Course Title - Business Administation
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודנדל"ן
Course Title - Real Estate
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול גרונטולוגיה
Course Title - Management in Gerontology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
Course Title - Health Systms Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.H.M)
תכנית לימודתקשורת
Course Title - Communications
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)