המכללה האקדמית ספיר
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הדרום
תאריך הכרה 21/04/1998
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
ד.נ. חוף אשקלון 7915600
טלפון
077-9802802
פקס
077-9801434

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנויות הקול והמסך
Course Title - Audio and Visual Arts
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.F.A)
תכנית לימודאמנות
Course Title - Art
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה וחשבונאות
Course Title - Economics & Accounting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה יישומית וניהול
Course Title - Applied Economics and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלוגיסטיקה
Course Title - Logistics
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים
Course Title - Multidisciplinary Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
Course Title - Computer Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמנהל ומדיניות ציבורית
Course Title - Administration and Public Policy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודניהול המשאב האנושי
Course Title - Managing Human Resources
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודניהול תעשייתי
Course Title - Industrial Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעבודה סוציאלית (.B.S.W)
תכנית לימודשיווק טכנולוגי
Course Title - Technological Marketing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתקשורת
Course Title - Communication
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתרבות יצירה והפקה
Course Title - Cultural Studies, Creativity and Production
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודטיפול באומנויות - אמנות חזותית
Course Title - Arts Therapy - Visual Arts
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)
תכנית לימודיזמות וחדשנות בארגונים
Course Title - Innovation and Entrepreneurship in Organizations
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודלימודי תרבות
Course Title - Cultural Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמנהל ומדיניות ציבורית
Course Title - Administration and Public Policy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודניהול ופיתוח המשאב האנושי
Course Title - Management & Development of Human Resources
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעבודה סוציאלית (M.S.W)
תכנית לימודקולנוע, הפקה ותיאוריה
Course Title - Film Production and Theory
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות (.M.F.A)
תכנית לימודקולנוע, הפקה ותיאוריה
Course Title - Film Production and Theory
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודתקשורת וניו-מדיה
Course Title - Communication & New Media
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)