המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הצפון
תאריך הכרה 21/08/1997
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
ד.נ עמק יזרעאל מיקוד 1930600
טלפון
04-6423402
פקס
04-6423479

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהסבת אקדמאים לסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודחינוך
Course Title - Education
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה וניהול
Course Title - Economics and Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודכלכלה וניהול עם התמחות בחשבונאות
Course Title - Economics and Management: Accounting Specialization
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדע המדינה
Course Title - Political Science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
Course Title - Behavioural Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמנהל מערכות בריאות
Course Title - Health Systems Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמערכות מידע
Course Title - Information Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
Course Title - Sociology and Anthropology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעבודה סוציאלית (.B.S.W)
תכנית לימודפסיכולוגיה
Course Title - Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודקרימינולוגיה
Course Title - Criminology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודרב תחומי במדעי החברה
Course Title - Multidisciplinary Studies in Social Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודשירותי אנוש
Course Title - Human Services
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודתקשורת
Course Title - Communications
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודיעוץ חינוכי
Course Title - Educational Counseling
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמינהל ומדיניות ציבורית
Course Title - Public Administration and Public Policy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודמנהל מערכות בריאות
Course Title - Health Systems Management
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.H.A)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה רפואית
Course Title - Medical Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודגרונטולוגיה קהילתית
Course Title - Community Gerontology
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפיתוח ויעוץ ארגוני
Course Title - Organizational Development and Consulting
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
תכנית לימודפסיכולוגיה חינוכית
Course Title - Educational Psychology
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (M.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודייעוץ חינוכי
Course Title - Educational Counseling
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (M.A)