המכללה האקדמית צפת
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הצפון
תאריך הכרה 23/06/2011
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
רח' ירושלים 11 ת.ד. 160 צפת
טלפון
04-6927730
פקס
04-6927735

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהסבת אקדמאים לסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודמדעי האופטומטריה
Course Title - Optometry
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר באופטומטריה (B.Optom)
תכנית לימודמדעי המעבדה הרפואית
Course Title - Medical Laboratory Sciences
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (.B.Sc)
תכנית לימודמדעי התנהגות
Course Title - Social behavior science
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמערכות מידע ניהוליות
Course Title - Management Information Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמערכות מידע קהילתיות
Course Title - Community Information Systems
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודמשפטים
Course Title - Law
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (.B.S.N)
תכנית לימודספרות, אמנות ומוסיקה
Course Title - Literature, Art and Music
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודפיזיותרפיה
Course Title - Physical Therapy
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפזיותרפיה (.B.P.T)
תכנית לימודרב תחומי
Course Title - Interdisciplinary Studies
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.A)
תכנית לימודריפוי בעיסוק
Course Title - Occupational Therapy
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בריפוי בעיסוק (B.O.T)
תכנית לימודרפואת חירום
Course Title - Emergency Medical Services 
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר ברופאת חרום (B.EMS)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
Course Title - Health Systems Managements
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.H.M)
תכנית לימודסיעוד
Course Title - Nursing
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בסיעוד (M.S.N)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
Course Title - Social Work
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעבודה סוציאלית (M.S.W)
תכנית לימודפיזיותרפיה
Course Title - Physical Therapy
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בפזיותרפיה (M.P.T)