תנאי שימוש באתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה

כללי

 1. האתר תחת שם המתחם https://che.org.il/ (להלן: “האתר“) הינו בבעלות המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המל”ג“) והוא מופעל ומוחזק על ידה ו/או עבורה באמצעות צדדיים שלישיים.
 2. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד. יש לראות את הכתוב בתנאי השימוש כמתייחסים לזכר ולנקבה כאחד, בשינויים המחויבים.
 3. תנאי השימוש המפורטים להלן מחייבים כל אדם שיבקר, יגלוש או ישתמש בדרך כלשהי באתר (להלן: “המשתמש“). המשתמש באתר מתבקש לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן בתשומת לב, וזאת בטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, צפייה במידע מסוג כלשהו באתר ו/או שימוש בשירות כלשהו באתר.
 4. הכניסה לאתר והשימוש בו ו/או במידע המצוי בו ע”י המשתמש, מהווים הסכמה מפורשת ובלתי חוזרת של המשתמש לקיום מלוא תנאי השימוש של האתר המפורטים להלן.
 5. המל”ג רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או לבטל ו/או להשהות ו/או למחוק ו/או להוסיף כל חלק מתנאי השימוש (במלואם או בחלקם), מעת לעת ללא הודעה מראש, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המל”ג. שינויים כאמור בתנאי השימוש יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר.
 6. המשתמש נושא באחריות המלאה להתעדכן בכל שינוי בתנאי השימוש של האתר מעת לעת, וזאת בטרם השימוש באתר. המשתמש באתר מתחייב לקיים אחר תנאי השימוש המעודכנים של האתר, כפי שיפורסמו באתר. ביקור ו/או שימוש באתר לאחר פרסום  שינוי ו/או עדכון בתנאי השימוש של האתר ייחשבו כהסכמה מפורשת ובלתי חוזרת של המשתמש לשינויים בתנאי השימוש של האתר. המשתמש מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בגין כל שינוי ו/או עדכון ו/או מחיקה בתנאי השימוש של האתר.
 7. המל”ג זכאית להגביל או למנוע לחלוטין את הכניסה לאתר של מבקרים ומשתמשים מסוימים או קבוצת משתמשים לפי שיקול דעתה, ללא הודעה על כך למשתמש, ומבלי לנמק החלטתה בפני המשתמש, ומבלי שתחול עליה אחריות כלשהי בשל כך.
 8. לעניין תנאי השימוש המפורטים במסמך זה, “המל”ג” משמע, לרבות עובדיה, נציגיה וחבריה ומי מטעמם, לרבות הועדה לתכנון ותקצוב וחבריה.
  תחולת הדין: כל תביעה שתוגש כנגד המל”ג או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור באתר או נובע מהאתר תתברר בהתאם לדין המהותי הישראלי; וזאת אף אם כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המקובלים בישראל מורים אחרת.
 1. סמכות שיפוט: כל תביעה שתוגש כנגד המל”ג או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור באתר או הנובע ממנו תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך במקום מושבה של המל”ג – בירושלים.

 

הגבלת אחריות

 1. המידע המופיע באתר נמסר אך ורק לנוחות המשתמשים באתר. במקרה של סתירה בין הוראות הדין או פרסום רשמי אחר של מדינת ישראל לבין המידע המופיע באתר- יחייבו אך ורק הוראות הפרסום הרשמי.
 2. המל”ג עשתה מאמץ להבטיח את התאמת המידע ונכונותו במועד העלאתו. עם זאת המידע באתר (לרבות המידע הסטטיסטי, טקסט, גרפיקה, קטעי וידאו, לינקים ועוד) עלול לכלול טעויות, אי דיוקים ושגיאות. המל”ג מציגה אפוא את המידע באתר כמות שהוא (AS IS), ובכפוף לזמינותו בלבד. המל”ג אינה מתחייבת או מציגה מצג כלשהו בדבר נכונות, דיוק ושלמות המידע או חומר אחר באתר ו/או בדבר התאמתם למטרה מסוימת כלשהי והמל”ג לא תשא באחריות לטעויות, אי דיוקים ושגיאות שבאתר. המשתמש נוטל על עצמו את מלוא האחריות לשימוש במידע והחומרים שבאתר ו/או להסתמכות עליהם. בכלל זה המשתמש באתר מוותר על כל טענה, כי המל”ג או מי מטעמה היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון והמדויק, או כי היה על המל”ג להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם.
 3. המל”ג אינה נותנת מצג מסוג כלשהו (מפורש או משתמע, ישיר או עקיף) לגבי המידע ושאר החומרים שבאתר, לרבות מצג כי החומרים אינם מפרים זכויות צדדים שלישיים ו/או מצג בדבר התאמתו או אי-התאמתו של המידע שבאתר למטרה כלשהי ו/או מצג כי המידע והחומרים שבאתר חופשיים מוירוס מחשב או תוכנה בלתי רצויה אחרת. המל”ג לא תשא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף למשתמש או צד ג’ אחר בקשר לאלה, לרבות לנזק עקב שימוש ביישומי תוכנה.
 4. במקרה והאתר ו/או חלקים ממנו (לרבות שירותים כלשהם המוענקים במסגרתו) לא יהיו זמינים למשתמש בכל עת, מכל סיבה שהיא (לרבות בגין מעשה ו/או מחדל של המל”ג, תקלה טכנית, הפרעות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט וכדומה) המשתמשים לא יהיו זכאים לפיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהוא בגין האמור. המשתמשים מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר מלהעלות כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.
 5. המל”ג ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל הפסד ו/או נזק ו/או אובדן (ישיר או עקיף) שאירעו עקב הביקור ו/או השימוש באתר ו/או מהעדר יכולת להשתמש באתר בשל סיבה כלשהי, לרבות נזק מכל סוג שהוא (ישיר או עקיף) שנגרם עקב השימוש באתר.
 6. המל”ג רשאית לשנות ו/או לערוך את תוכן האתר וכן למנוע את הגישה לאתר ו/או להשהותו ו/או להפסיק אחד או יותר מהשירותים והתכנים הניתנים במסגרת האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. המל”ג לא תהיה אחראית לנזק או להפסד כלשהו עקב שינוי ו/או עריכה של המידע והתוכן של האתר ו/או מאי-יכולת להשתמש באתר או בחלקים הימנו מכל סיבה שהיא.
 7. מבלי גרוע מכלליות האמור לעיל, המל”ג (לרבות עובדיה ומנהליה ומי מטעמה) לא תישא באחריות לכל תביעה או דרישה או טענה, מכל מין וסוג בכל עילה שהיא, וכן לא תישא באחריות כלפי המשתמש באתר לכל נזק ישיר, עקיף ו/או נזק תוצאתי, בין שהוא ממוני או בלתי ממוני (לרבות אך לא רק בגין אובדן רווח, אובדן מוניטין, אובדן מידע ואובדן תוכנה וכל מידע במערכת ההפעלה של המשתמש באתר, אשר קשורים בדרך כלשהי לשימוש באתר, בחומר, בתכנים, בפונקציות של האתר, ובחומרים ו/או בשל אי היכולת להשתמש באחד או יותר מאלה באתר זה (או באתר שלינק מפנה אליו).
 8. מידע לגבי שכר לימוד, מלגות ומעונות: אין באתר ובתוכנו כדי לגרוע מתנאי המלגות השונות הקבועים בכל דין ו/או המופיעים בתנאי/תקנוני המלגות.
 9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע לגבי המלגות, המעונות, המכרזים ושכר הלימוד המתפרסם באתר אינו מידע רשמי או מחייב, והוא מתפרסם לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום באתר כדי להקנות למשתמש זכות כלפי המל”ג או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות במעונות, מכרז, מלגה, הטבה או הנחה כלשהם.
 10. חקיקה, הנחיות, החלטות (המל”ג והות”ת) ונהלים אחרים: אין לראות במידע שבאתר למשל לגבי חקיקה, הנחיות, החלטות (של המל”ג והות”ת), הנחיות הות”ת (למשל בדבר תנאי העסקה ודירוג סגל)  ונהלים אחרים וכן לגבי זכויות סטודנטים, קידום, תמיכה ושילוב אוכלוסיות מסויימות ובעלי מוגבלות משום עצה מקצועית ו/או הבטחה שלטונית ואין להסתמך עליהם. המל”ג אינה מעניקה למשתמשים יעוץ משפטי בעניינים כלשהם.
 11. קבלה ללימודים: אין לראות במידע שבאתר לגבי תנאי קבלה ללימודים כמחייבים ו/או ו/או מלאים ומדויקים. הקבלה ללימודים נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המוסד האקדמי אליו מעוניינים להתקבל.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים, בקשר עם האתר ותכנים והיצירות המרכיבים את האתר ו/או נכללות בו (להלן:  “היצירות“)  וכן באתר בשלמותו, לרבות (אך לא רק) דפי האתר ובמסכי הצפייה שבהם נכללים דפים אלה, טקסטים, תמונות, סמלים, איורים, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, קוד מחשב, סידור הדפים באתר וכו’, הם בבעלותה של המל”ג, ולמשתמש לא תהיה בהם זכות בעלים או זכות שימוש כלשהי. במקרה של ספק בשאלת הבעלות בזכויות, מוזמן המשתמש לקבלת הבהרה מהמל”ג.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי על המשתמש חל איסור לעשות שימוש כלשהו בצילומים המופיעים באתר בהם מופיע אדם אחד או יותר, וזאת מבלי לקבל את הסכמתו מראש של האדם המופיע בצילום (האדם המצולם) ומבלי להסדיר את השימוש בדמותו של אותו מצולם, כתנאי לשימוש בצילום.
 3. השם “המועצה להשכלה גבוהה”, שם המתחם של האתר (che.org.il) וסימני המסחר והשמות המסחריים של המל”ג וכן העיצובים (לוגו) של כל אלה (בין אם רשומים ובין אם לאו) המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של המל”ג, ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא הסכמתה מראש ובכתב של המל”ג.
 4. שמותיהם המסחריים של מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים המופיעים באתר עשויים להיות מוגנים אף הם כסימני מסחר (רשומים או לא רשומים) של אותם צדדים שלישיים ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא הסכמת בעליהם.
 5. הכללתו באתר זה של קישור (לינק) המפנה לאתרים של צדדים שלישיים כלשהם, אין בו משום התחייבות ומצג כאילו המל”ג מרשה, מאשרת או מעודדת את השימוש בסימני מסחר, שמות מסחריים, עיצובים (לוגו) או יצירות המוגנות בזכויות יוצרים אשר נכללות באתרים של צדדים שלישיים אליהם מפנה הלינק.
 6. כל אדם הטוען כי באתר נכלל תוכן אשר קיים חשש כי הוא מפר זכות חוקית כלשהי שלו ו/או קנין רוחני שבבעלותו, מוזמן לפנות למל”ג בהודעה מתאימה כמפורט בסעיף 38.

 

הגבלת שימוש

 1. חל איסור על המשתמשים באתר להעתיק יצירות, להפיץ, לשנות, לערוך, לשדר, להציג בפומבי, לפרסם, לשכפל, לסלף, ליצור יצירות נגזרות ביצירות שבאתר – בלא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של המל”ג .
 2. המשתמש רשאי לעשות אך ורק “שימוש הוגן” ביצירות, לפי הכללים הקבועים בדין, ולצורך שימוש שהוא אישי ואינו מסחרי בלבד. בכל שימוש הוגן ביצירות, המשתמש מתחייב לתת קרדיט ע”י ציון כי מקור היצירה הוא באתר תוך הפניה (לינק) לעמוד הספציפי שאתר. אין בהרשאה זו משום מתן זכות שימוש או העברה של זכויות הבעלות ביצירות לבעלות המשתמש באתר ו/או לטובת צד שלישי אחר כלשהו.
 3. ההוראות הבאות יחולו לגבי עותקים של יצירות הנכללות באתר אשר נעשו לפי כללי השימוש ההוגן:
  • על המשתמש לשמור את כל ההודעות הנכללות בקשר ליצירות בדבר זכויות היוצרים ובדבר הבעלות בהם ועליו להימנע מהסרתם, הסתרתם, או ביצוע שינוי אחר בהם.
  • אין להעביר עותק של היצירות לאדם אחר כלשהו, אלא אם המשתמש באתר נתן לאדם כזה הודעה לפיה הוא מתחייב לקבל על עצמו את מלוא ההתחייבויות הנכללות בתנאי שימוש אלה ואותו אדם אישר את הסכמתו לכך.
 4. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר על פי כל דין, ואין לעשות באתר שימוש כלשהו לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש שיש בו לשון הרע, פגיעה בפרטיות, שימוש הפוגע בזכות קניין רוחני של צדדים שלישיים או בהוראת כל דין אחר.

 

קישורים (לינקים) ו/או הפניות לאתרים חיצוניים ולתוכן של צדדים שלישיים

 1. המל”ג רשאית ועשויה מעת לעת לכלול באתר קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט המופעלים ע”י צדדים שלישיים שאינם שייכים למל”ג ואינם בשליטתה ו/או הפניה למידע אחר המפורסם ע”י צדדים שלישיים (להלן: “אתרי צדדים שלישיים‘”). השימוש באתרי צדדים שלישיים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם.
 1. הקישורים באתר נועדו לנוחיות הגלישה של המשתמשים בלבד. יובהר כי בין בעלי אתרי צדדים שלישיים לבין המל”ג אין יחסים משפטיים (אלא אם נאמר אחרת באתר), ואין למל”ג כל שליטה על המידע והחומר הנמצא באתרים הללו ונכונותם.
 2. המל”ג לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בגין הקישורים, אתרי צדדים שלישיים או כל הנובע מכך, לרבות בשל תוכן או מצג המופיע באתרי צדדים שלישיים. אין לפרש קישורים לאתרי צדדים שלישיים כמתן אישור, חסות, המלצה או העדפה ע”י המל”ג בקשר לאותם אתרים, לרבות כל חומר או מידע המופיע בהם, או למוצרים/שירותים המוצגים בהם או משום מצג לגבי נכונות תוכנם ואו כי הם אינם מפרים כל דין.
 3. ככל שבאתרי צדדים שלישיים מוצעים למכירה מוצרים ושירותים, המל”ג אינה צד לעסקאות אלה (אלא אם נאמר אחרת באתר) ולא תחוב אחריות כלשהי בקשר למכירת מוצרים שכאלה.
 4. אם המשתמש באתר יבחר לעשות שימוש בקישורים ולבקר באתרים של צדדים שלישיים, המשתמש עושה זאת על אחריותו הבלעדית ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים כדי להימנע מנזק עקב הפנייה לאתר זה, ובכלל זה לנזק שמקורו בוירוס מחשב, תוכנות זדוניות או בלתי רצויות אחרות ואלמנטים פוגעניים אחרים. בכל מקרה, המל”ג לא תישא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שבחור להיכנס לאתר מקושר או לאתר צד ג’ כלשהו.
 5. המל”ג לא תישא באחריות לתנאי השימוש וכללי הפרטיות הקיימים (או שאינם קיימים) בכל אתר שכזה ו/או ליישומם של כללים אלה. אתרי צדדים שלישיים עלולים להציע אבטחה בהיקף שונה וברמה נמוכה יותר מזו המוצעת באתר זה ו/או שמדיניות הגנת הפרטיות שונה מזו המוצעת באתר זה.
 6. איבחון תלמידים עם לקות למידה: איבחון תלמידים עם לקות למידה במכונים הנזכרים באתר נעשה ע”י המכונים עצמם והינו באחריותם הבלעדית. המל”ג אינה צד לאיבחון ו/או לתוצאותיו. אין בסדר הופעתם של המכונים באתר משום עידוד, המלצה או העדפה מצד המל”ג לגבי מכון כלשהו.

הפנייה לכללי פרטיות

 1. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכללי הפרטיות של האתר, כפי שיתפרסמו מעת לעת באתר.

פניות למל”ג

 1. בכל שאלה אודות אתר המל”ג, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המל”ג או הות”ת, ניתן לפנות באמצעות טופס המצוי באתר בלינק https://che.org.il/pniot/