פנו אלינו

שלום רב

פניות ציבור במועצה להשכלה גבוהה יתקבלו בכתב בלבד באחד מהאמצעים הבאים:

  1. באמצעות הטופס המקוון בעמוד זה – הפנייה תשלח ישירות לפניות הציבור.
  2. במכתב לכתובת שלהלן: פניות הציבור, המועצה להשכלה גבוהה – ז'בוטינסקי 43, ירושלים

עם קבלת הפנייה, תשלח לפונה אישור שפנייתו התקבלה.

בעקבות המצב, יורחב המענה הטלפוני ויתקיים בימי ג' ו- ד' בין השעות 10:00 – 13:00  במספר הטלפון: 02-5094544.

עם זאת, מומלץ לשלוח פנייה בכתב דרך הטופס המקוון.

כל פניה נבחנת ע"י הצוותים המקצועיים, ובמידת הצורך מועברת להתייחסות המוסדות האקדמיים או גורמים אחרים (צד ג').

שימו לב, טרם שליחת פנייתכם, אנא עיינו ברשימת השאלות הנפוצות שלהלן.

 

 

 

שאלות נפוצות


כל נושא קבלה ללימודים בכלל, ובפרט קבלה על בסיס לימודים אקדמאיים קודמים נתון לשיקולו של המוסד האקדמי אליו מעוניינים להתקבל.

בהתאם לכללי המועצה להשכלה גבוהה להיתר והכרה, יתקבלו ללימודי תואר ראשון רק תלמידים בעלי תעודת בגרות או תעודת שוות ערך, או בהתאם לקריטריונים שקבעה המועצה (ובהם בוגרי מכינות מאושרות). בנוסף בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה יתקבלו לתארים מתקדמים רק בוגרי תארים ראשונים.

יתר תנאי הקבלה נבדקים במסגרת בקשת המוסד לפתיחת תכנית לימודים חדשה ומאושרים ע”י המועצה.מצויים באחריותם ובהתנהלותם של המוסדות האקדמים עצמם וזאת במסגרת החופש האקדמי והמנהלי של המוסדות להשכלה גבוהה המעוגן בחוקי המל”ג במסגרת סעיף 15 לחוקי המל”ג.בשנת הלימודים תשפ"ג פועלים 32 מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע”י הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (מהם: 9 אוניברסיטאות, 20 מכללות אקדמיות ו-3 מכללות אקדמיות לחינוך). רק המוסדות המתוקצבים כפופים להנחיות בדבר גובה שכר הלימוד.

שכר הלימוד לתכנית לימודים מלאה לתואר ראשון בשנת תשפ"ד – ₪11,296. למידע נוסףהמוסדות שאינם נתמכים מן הקופה הציבורית סוברנים לקבוע את שכר הלימוד אצלם.דוחות הועדות הציבוריות בנושא שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים (מלץ ווינוגרד) קובעים בסעיף ח6 לעניין גביות ותשלומים עפ”י הסכמים וולונטרים כי:

“א. גביית תשלומים על בסיס וולונטרי, לרבות, דמי חבר לאגודת הסטודנטים, תיעשה עפ”י הסכמים שייחתמו בין הנהלת אגודת הסטודנטים המקומית לבין הנהלת המוסד האקדמי. לא ייגבו מראש דמי חבר מסטודנט בניגוד להסכמתו.

הוא הדין לגבי שירותי רווחה ושירותים נילווים אחרים. הסכמים וולונטריים אחרים בין אגודות הסטודנטים המקומיות לבין הנהלות המוסדות ייחתמו רק בגין שירוצתים שאינם אקדמיים ובהסכמה מלאה, ובלבד שלא תישלל זכותו היסודית של הסטודנט הפרט שלא להצטרף להסכמים אלה או לצאת מהם.

ב. גובה שירותי אבטחה (פדיון שמירה) ייקבע בהסכמה בין הנהלת המוסד האקדמי לבין הנהלת אגודת הסטודנטים המקומית”בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי”ח – 1958, המועצה להשכלה גבוהה היא המוסד הממלכתי לענייני ההשכלה הגבוהה במדינה, ולה הסמכות, בין היתר, להכיר במוסד להשכלה גבוהה ולהסמיכו להעניק תארים אקדמיים.

למידע על המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י מל"ג


שלבי האקדמיזציה של מוסד חדש הם:

שלב ההיתר – הוא השלב הראשון בתהליך האקדמיזציה של מוסד חדש. היתר ניתן באישור ות”ת ומל”ג לאחר שהוכחה עמידתו של המוסד בדרישות תכנוניות, אקדמיות, משפטיות, תקציביות ופיננסיות והוא מהווה למעשה אישור לפתיחה ולקיום של מוסד להשכלה גבוהה. בהתאם לנהלי המל”ג, שלב זה כולל גם את שלב אישור פרסום והרשמה לתוכניות לימודים (כמפורט בהמשך). בשלב זה המוסד רשאי לקיים לימודים אך עדיין אינו מוכר כמוסד להשכלה גבוהה ואינו מוסמך להעניק לבוגריו תואר אקדמי. בהתאם לחוק, תוקפו של ההיתר הוא לארבע שנים.

שלב ההכרה וההסמכה – בשלב זה מכירה המועצה במוסד כמוסד להשכלה גבוהה והיא רשאית להסמיכו להעניק תואר אקדמי בתכניות הלימודים בהן קבל אישור פרסום והרשמה. על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, מוסד מוכר הוא תאגיד כשר לתבוע ולהיתבע והוא נהנה מעצמאות אקדמית ומינהלית, במסגרת תקציבו. הסמכת המוסד להעניק תואר אקדמי ניתנת עבור כל תכנית באופן נפרד.


שלבי האקדמיזציה של תכניות לימודים חדשות במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה הם:

שלב אישור פרסום, הרשמת סטודנטים והתחלת לימודים – ניתן בהסתמך על המלצה חיובית של ת”ת, לאחר חוות דעת של ועדת בדיקה מקצועית שהוקמה ע”י המועצה ובאישור המועצה. בשלב זה המוסד עדיין אינו מוסמך להעניק תואר אקדמי בתכנית. אחד התנאים לקבלת היתר הוא הצגת “רשת ביטחון” לתכנית (היינו – התחייבות מוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה אחר, לקבלת הסטודנטים בתכנית המבוקשת לתכנית דומה הקיימת אצלו) שתופעל במידה והמוסד לא יקבל הסמכה להעניק את התואר.


שלב ההסמכה


בשלב זה מסמיכה המועצה את המוסד להשכלה גבוהה המוכר להעניק תואר אקדמי בתכנית.המועצה להשכלה גבוהה אינה מכירה בתארים המוענקים ע”י מוסדות להשכלה גבוהה מחו”ל, בין אם הלימודים מתקיימים במוסד האם בחו”ל ובין אם הלימודים מתקיימים בשלוחה שלו בישראל.

הכרה בלימודים אלו לצורך לימודי המשך במוסד ישראלי להשכלה גבוהה הנה בתחום סמכותו של המוסד הישראלי.

לגבי הערכת תארים הנלמדים בחו”ל לצרכי שכר, יש לפנות אל: משרד החינוך –

הגף להערכת תארים ודיפלומות מחו”ל

רח’ כנפי נשרים 22

ירושלים 91911

טלפון: 02-5601684

פקס: 02-5603876

דוא”ל: diplomot@education.gov.ilבהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, מוסדות להשכלה גבוהה מחו”ל המבקשים לקיים פעילות אקדמית בישראל נדרשים לקבל רישיון לכך מהמועצה להשכלה גבוהה. למועצה אין סמכות להכיר במוסדות מחו”ל כמוסדות להשכלה גבוהה. התארים המוענקים בשלוחות בישראל של מוסדות מחו”ל אינם תארים אקדמיים ישראליים, והכרה בהם לצורך לימודי המשך במוסד ישראלי להשכלה גבוהה היא בתחום סמכותו של המוסד הישראלי.המכללות להוראה הינם באחריות המועצה להשכלה גבוהה בכל הנוגע לסמכות המועצה להשכלה גבוהה לעניין הענקת תארים אקדמיים. בכל יתר העניינים המוסדות נמצאים תחת באחריות משרד החינוך.בעלי לקויות למידה, אשר התקבלו ללימודים במוסד על תיכוני תשס”ח-2008, זכאים להקלות ולהתאמות בהתאם לחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכונים.

בהתאם לסעיף 9(א) לחוק זה, נקבע כי אין בהוראות החוק כדי לחייב התאמה של בחינה, מטלה או חלק מהן, לאנשים עם לקות למידה, כאשר הדבר מתחייב מהדרישות המהותיות של הבחינה או המטלה. וזה עניין שהוא בשיקול הדעת המקצועי של המוסד.

בימים אלו אנו מגבשים יחד עם משרד החינוך ומשרד הבריאות תקנות מפורטות שיחייבו את המוסדות להשכלה גבוהה באשר להתאמות שהם יהיו צריכים ליישם לגבי סטודנטים בעלי לקויות למידה.


למידע נוסף


 


יישום חוק חופש המידע

המועצה להשכלה גבוהה פועלת על-פי חוק חופש המידע, תשנ"ח 1998.

חוק חופש המידע מעגן את הזכות לקבלת מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראותיו ולהוראות תקנות חופש המידע. על-פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך 22 ש"ח והתחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה והפקת המידע המבוקש.

ניתן לשלם את האגרה באמצעות:

1. משלוח המחאה לפקודת המועצה להשכלה גבוהה.

2. העברה בנקאית לחשבון המועצה להשכלה גבוהה.
מספר חשבון 12-782-182607
בנק הפועלים, סניף רחביה

 

את הבקשה בצירוף קבלה מקורית חתומה על תשלום אגרה ע"ס 22 ש"ח או המחאה, יש לשלוח אל: הממונה על יישום חוק חופש המידע, המועצה להשכלה גבוהה, רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים.

לאחר קבלת אגרת בקשה נבדקת הבקשה לגופה, בהתאם להוראות חוק חופש המידע.

לפירוט סוגי האגרות לחץ כאן

הודעת חופש המידע (אגרות)

 

תחום הטיפול
מסירת מידע, כפי שהוא מצוי במועצה בכל הקשור לפעילותה בנושאים שבתחומי אחריותה

מספר טלפון
02-5094424

מספר פקס
02-5094425

כתובת דואר

ממונה על העמדת מידע לציבור (חופש המידע), המועצה להשכלה גבוהה
רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים

דואר אלקטרוני
Hofesh-meida@che.org.il


לחץ כאן להגשת בקשת חופש מידע – באמצעות היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים


דוח הממונה על חוק חופש המידע 2023

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2022

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2021

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2020

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2019

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2018

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2017

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2016

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2015

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2014

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2013