אודות
המל”ג

הרכב המל”ג

נפתלי בנט שר החינוך ויו”ר המועצה להשכלה גבוהה
פרופ’ אדו פרלמן, סיו”ר המל”ג
ד”ר לאה בם
פרופ ישראל גלעד
פרופ’ אילנה גוזס
פרופ’ רבקה גילת
פרופ’ חנה דודיוק
ד”ר אופיר העברי
ד”ר רבקה ודמני שאומן
מר משה ויגדור
פרופ’ יפה זילברשץ, יו”ר הות”ת
ד”ר סאמר חאג יחיא
פרופ’ אביבה חלמיש
פרופ’ אוסיד ח’טיב
פרופ’ חיים טייטלבאום
גב’ עדי משניות
פרופ’ חביבה פדיה
פרופ’ אלי פולק
פרופ’ אהרון פרידמן
פרופ’ אהרון קלרמן
פרופ’ שפרה שגיא
פרופ’ דודי שוורץ
מר רם שפע
מר ישראל תיק
פרופ’ סעד תפוחי

הרכב הות”ת

פרופ’ יפה זילברשץ, יו”ר הות”ת
ד”ר רבקה ודמני שאומן
פרופ’ ישעיהו טלמון
פרופ’ מונא מארון
פרופ’ יוסי שיין

לשכת יו”ר, סיו”ר ומנכ”ל

פרופ’ יפה זילברשץ, יו”ר הות”ת
פרופ’ אדו פרלמן, סיו”ר המל”ג
נמרה גורן-אמיתי, יועצת ליו”ר הות”ת
סיגל מורדוך, יועצת בכירה לסיו”ר המל”ג
אסתי יעקב, רכזת בכירה לות”ת
לירון אבירם, מנהלת לשכת היו”ר
נעה אטיאס, מנהלת לשכת המנכ”ל
רעות אחדות, מזכירה בלשכת היו”ר והמנכ”ל

ראשי האגפים המקצועיים

דנה אהרון, סמנכ”ל מנהל ומשאבי אנוש
תומר ולמר, דובר וממונה דוברות והסברה
רו”ח אביטל בלייוס, חשבת בכירה
ד”ר ורדה בן שאול
עו”ד יעל טור כספא
שירה נבון
מיכל נוימן
מרב שביב

ועדות המשנה הרוחביות


ועדת משנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה:
תפקידה לדון בסוגיות עקרוניות הנוגעות למערכת ההשכלה הגבוהה, המשך התפתחותה לאורך זמן ופריסתה במרחב, גיבוש מדיניות בעניין מוסדות להשכלה גבוהה חדשים ותוכניות לימוד חדשות ודיון בענינים רוחביים, עקרוניים או חוצי תחומים של הכרה, הסמכה, רישוי שלוחות חו”ל וכן בנושאי רוחב כלליים שיועלו, לרבות גיבוש הצעה לנהלי עבודה וריכוז החלטות עקרוניות.

יו”ר הוועדה: סיו”ר מל”ג – פרופ’ אדו פרלמן.
חברי הוועדה: יו”ר ות”ת – פרופ’ יפה זילברשץ, ד”ר לאה בם, פרופ’ ישראל גלעד, ד”ר רבקה ודמני, ד”ר סאמר חאג’ יחיא, פרופ’ אביבה חלמיש, פרופ’ חיים טייטלבאום, פרופ’ אלי פולק, פרופ’ חביבה פדיה, פרופ’ אהרון פרידמן, פרופ’ שפרה שגיא, מר רם שפע, פרופ’ סעד תפוחי

מרכז הוועדה: מר מרק אסרף


ועדת משנה להבטחת איכות:
תפקידה לגבש תכנית להערכת איכות ההשכלה הגבוהה ולבצע ניטור קבוע של איכות ההשכלה במוסדות השונים ובתחומי הלימוד השונים, לרבות באמצעות ועדות הערכה בינלאומיות, דיון בדוחות ההערכה וגיבוש המלצות למועצה. ביצוע מעקב אחר יישום ההמלצות בנושא הערכת איכות.

יו”ר הוועדה: פרופ’ חיים טייטלבאום.
חברי הוועדה: יו”ר ות”ת – פרופ’ יפה זילברשץ, פרופ’ אילנה גוזס, פרופ’ רבקה גילת, פרופ’ חנה דודיוק, גב’ עדי משניות, פרופ’ חביבה פדיה, פרופ’ אהרון פרידמן, פרופ’ אהרון קלרמן, פרופ’ דודי שוורץ

מרכזת הוועדה: ד”ר ורדה בן שאול


ועדת משנה לפיקוח ואכיפה:
תפקידה לשמור על ביצוע הוראות חוק המל”ג, מדיניות ונהלי המל”ג והות”ת והחלטותיהן במוסדות להשכלה גבוהה באמצעות מדיניות של מעקב, בקרה, מניעה, פיקוח ואכיפה.

יו”ר הוועדה: סיו”ר מל”ג, פרופ’ אדו פרלמן.
חברי הוועדה: יו”ר ות”ת – פרופ’ יפה זילברשץ, ד”ר לאה בם, פרופ’ ישראל גלעד, פרופ’ חנה דודיוק, מר משה ויגדור, פרופ’ אוסיד ח’טיב, גב’ עדי משניות, פרופ’ אהרון קלרמן, מר ישראל תיק, סמנכ”ל לעניינים אקדמיים – מיכל נוימן

מרכז הוועדה: מר יאיר הראל

ועדות המשנה התחומיות

תפקידן של הועדות התחומיות לגבש המלצות למל”ג בעניין בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות, מסלולים, הסמכות, תכניות של שלוחות מחו”ל, תכניות לאוכלוסיות מוגדרות וכד’, כל ועדה בתחומים שלה. 

הוועדות מוקמות על ידי המל”ג באופן הבא:


ועדת משנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנויות:
יו”ר הוועדה: ד”ר רבקה ודמני.
חברי הוועדה: פרופ’ אוסיד ח’טיב, פרופ’ אביבה חלמיש, פרופ’ חביבה פדיה, פרופ’ שפרה שגיא, מר רם שפע, פרופ’ עזרי טרזי*

מרכזה הוועדה: גב’ בתיה הקלמן


ועדת משנה תחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי במדעי הרוח והחברה, משפטים:
יו”ר הוועדה: פרופ’ ישראל גלעד.
חברי הוועדה: ד”ר אופיר העברי, מר משה ויגדור, ד”ר סאמר חאג’ יחיא, פרופ’ חיים טייטלבאום, גב’ עדי משניות, פרופ’ אהרון קלרמן, פרופ’ דודי שוורץ, פרופ’ נחמיה פרידלנד*

מרכזת הוועדה: גבק מוניקה שמילוביץ-אופנר


ועדת משנה תחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו”ל:
יו”ר הוועדה: פרופ’ אהרון פרידמן.
חברי הוועדה: ד”ר לאה בם, פרופ’ אילנה גוזס, פרופ’ רבקה גילת, פרופ’ חנה דודיוק, פרופ’ אלי פולק, מר ישראל תיק, פרופ’ סעד תפוחי, פרופ’ רחל בן אליהו זהרי*, מר אברהם מונל**, מר בוריס סולטונוביץ**

מרכזת הוועדה: גב’ מרב אברהמי


מוצעים בהתאם לסעיף ג’4 בסדרי הנוהל למינוי חברים לוועדות המשנה הקבועות של מל”ג

** משמשים כמשקיפים מטעם רשם המהנדסים

ועדות היגוי

ועדת שיפוט לבחינת פרוייקטי רוחב לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה:

תפקיד הועדה הנו לבחון את הפרויקטים המוגשים ע”י המוסדות, בתגובה לקול קורא שפורסם ביום 1.9.2016 בנושא קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה, ולהחליט אילו פרויקטים יתוקצבו ע”י ות”ת.
חברי הועדה: פרופ’ יונינה אלדר, פרופ’ רות ארנון, פרופ’ אהוד גזית, פרופ’ אבנר דה-שליט, פרופ’ יעל דולב השילוני, גב’ תמר קרביץ, פרופ’ יוסי שיין, פרופ’ נעמה שפי.

ועדת היגוי וליווי של החברה למסחור ידע במכללות:

תפקידי הוועדה הם התווית פעילותה של החברה, קביעת יעדים ודרכי פעולה, אישור תכנית העבודה ופעילות החברה לרבות התקציב לשנה הבאה, אישור ביצוע פעילות החברה לרבות התקציב בשנה החולפת ועמידתה באבני הדרך שנקבעו בתנאי המכרז, אישור הכרה בהוצאות לצורך תשלומי ות”ת וטיפול בנושאים נוספים בהתאם לצורך.
חברי הועדה: רו”ח אביטל בלייווס, גב’ מיכל גילברט, מר זאב הולצמן, מר יניב כהן שבתאי, מר גדי פרנק.

ועדת היגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה עבור החברה הערבית:

תפקידה של ועדת ההיגוי לייעץ לות”ת ולסייע לה לגבש ראיה מערכתית בנוגע לשילוב החברה הערבית בהשכלה הגבוהה באמצעות בחינה ומעקב שוטף בכל הנוגע לנגישותה של החברה הערבית להשכלה גבוהה במדינת ישראל תוך גיבוש המלצות בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית וכן בכל הנוגע להיבטים נוספים העולים מן השטח.
חברי הועדה: ד”ר טארק אבו חאמד, ד”ר תאבת אבו ראס, פרופ’ גיהאד אל סנאע, מר רועי אסף, פרופ’ חוסאם חאיק, ד”ר אסמהאן מסרי-חרזאללה, פרופ’ פואד פארס, גב’ דיראן שלאבנה.

ועדת היגוי של מלגת אירתקא:

מטרת הועדה הינה להגדיר את מדיניות תכנית מלגות  אירתקא לרבות הפיקוח על יישום המדיניות בהתאם לעקרונות המלגה,  קביעת גובה המלגות השנתי בהתאם לפילוח סוציואקונומי, רשימת התחומים המועדפים, קריטריונים סוציואקונומיים ומבחנים נוספים לזכאות, לו”ז ליישום, פיקוח ומחקר הערכה.
חברי הועדה: פרופ’ תיתי אדריס, פרופ’ ג’האד אל סאנע, מר מאזן גנאים, מר ארז גרניט, פרופ’ ג’מאל זידאן, גב’ ברנדה זלטין, פרופ’ חוסאם חאייק, מר עבדאללה חטיב, גב’ רים יונס, מר אורי לוונטר רוברטס, פרופ’ פאדיה נאסר אבו אלהיג’א, ד”ר אחמד נאטור, מר איימן סייף, פרופ’ איתמר פרוקצ’ה, גב’ דיראן שלאבנה

 

ועדת היגוי הישגים:

חברי הוועדה: דיאנה אקסלר, אפרת ארן, אלי בוך, אשרף ג’בור, אלה דרי, אחמד מואסי, יפעת סלע, בת אל סלפטי, נעמי פרוינד, אנט פרץ חן, מרב עטר, ד”ר עדי קול.

ועדת היגוי לקויות למידה:

חברי הוועדה: ד”ר יהודית אלדור, יעל מלצר, פרופ’ לילך שלו מבורך.

ועדת היגוי להרחבת הנגישות לבני מיעוטים:

חברי הוועדה: ד”ר סראאב אבו רביע, ד”ר רביעה בסיס, פרופ’ דאוד בשותי, פרופ’ עזרי טרזי.

ועדת היגוי חרדים:

חברי הוועדה: פרופ’ אסף מידני, ד”ר דב מימון, פרופ’ ליאת קישון רבין.

ועדת היגוי לימודי העשרה:

חברי הוועדה: פרופ’ שמעון אולמן, פרופ’ יונתן יובל, פרופ’ אורה לימור, פרופ’ אריה נדלר, פרופ’ אסף רזין, פרופ’ ברכה שפירא, פרופ’ דניאל שפרבר.

ועדת ההיגוי של תכנית המלגות לתואר ראשון לחברה הערבית: 

חברי הוועדה: פרופ’ פאדיה נאסר אבו אלהיג’א, פרופ’ תיתי אדריס, ארז גרניט, פרופ’ חוסאם חאייק, פרופ’ ג’מאל זידאן, ברנדה זלטין, עבדאללה חטיב, רים יונס, אורי לוונטר רוברטס, פרופ’ ג’האד אל סאנע, איימן סייף, פרופ’ איתמר פרוקצ’ה, דיראן שלאבנה.

ועדת היגוי מעורבות אקדמיה בקהילה: 

חברי הוועדה: פרופ’ דפנה גולן עגנון, אור הרפז, ד”ר איילת שביט, פרופ’ בני שור, פרופ’ מיכל שני.

וועדות ליווי

וועדת ליווי לנושא למידה דיגיטלית:

תפקידי וועדת הליווי לייעץ למל”ג ולות”ת בקביעת מדיניות בנושא הלמידה הדיגיטלית ובגיבוש קוים מנחים בסוגיות מהותיות אקדמיות, רגולטוריות ותקציביות. כמו כן, ללוות את היוזמות השונות של מל”ג/ות”ת בנושא, לעקוב אחריהן ולספק ייעוץ שוטף לגבי המשכן. בנוסף, לבחון את ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקולות הקוראים אשר מוציאות מל”ג וות”ת בנושא ובחירת הזוכים. יש לציין כי בחירת הזוכים תעשה על ידי ועדת הליווי של מל”ג/ות”ת, באישור ועדת היגוי שתוקם לצורך כך במשרד לשוויון חברתי, ותכלול גם נציגי מל”ג/ות”ת.

חברי הוועדה: פרופ’ יפה זילברשץ, יו”ר הוועדה, ד”ר רבקה ודמני שאומן, פרופ’ עזרי טרזי, פרופ’ יובל גרעיני, פרופ’ איילת ברעם-צברי, ד”ר אינה בלאו, פרופ’ דני בן-צבי, פרופ’ שמעון שוקן, פרופ’ ברוך שוורץ, פרופ’ מירי ברק, גב’ עדי משניות, גב’ שי-לי שפיגלמן.

תת ועדות שיפוט לנושא למידה דיגיטלית:

לצורך תהליך השיפוט, תת וועדות השיפוט תייעצנה לועדת הליווי לנושא למידה דיגיטלית, כל אחת בתחומה. השיפוט יתבצע על פי הקריטריונים הקבועים בקולות הקוראים הרלוונטיים.

חברי תת-וועדת השיפוט למדעי הרוח והחברה: פרופ’ עזרי טרזי, פרופ’ עוז אלמוג, פרופ’ סוניה רוקס, פרופ’ אסף מידני, פרופ’ דניאל סטטמן, פרופ’ יובל נח הררי, פרופ’ רפאל מן.

חברי תת וועדת השיפוט למדעי הטבע: פרופ’ יובל גרעיני, פרופ’ יעל נמירובסקי, פרופ’ דן יקיר, פרופ’ אביבית לוי, פרופ’ אורנה אלרואי שטיין, פרופ’ אילנה בר, פרופ’ דוד חי.

הוועדות העליונות למינוי פרופסורים

הסמכות להעניק תארי פרופסורה מוקנית רק לחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל. מינוי חברי סגל לתואר פרופסור בשאר המוסדות טעונה אישור של המל”ג. הדבר נעשה באמצעות חמש ועדות העליונות למינוי פרופסורים.

 

ב- 8.7.2014 אישרה  המל”ג  את הרכבן של חמש ועדות עליונות בתחומים שיפורטו. הוועדות העליונות למינוי פרופסורים פועלות בהתאם לסדרי הנוהל לעבודת הוועדות העליונות למינוי פרופסורים, והקריטריונים להגשת בקשות למינוי פרופסורים.

הרכבן של הוועדות גובש לאחר תהליך התייעצות עם כלל המוסדות להשכלה גבוהה מתוך כוונה להבטיח איזון וייצוג מוסדי, דיסציפלינרי ומגדרי. חברי הוועדות הינם פרופסורים מן המניין בעלי מוניטין אקדמי וניסיון בוועדות לקידום פרופסורים, אשר מילאו בעבר תפקיד ניהולי אקדמי. יו”ר הוועדה הינו מי שמילא בעבר תפקיד ניהולי אקדמי בכיר: דיקן/רקטור/סנל”א/מנל”א/נשיא וכיהן כיו”ר/חבר ועדת מינויים פקולטטית/מוסדית

למידע נוסף בנוגע להסמכה להענקת תואר פרופסור

 יו”ר הוועדה: פרופ’ גבריאלה שלו, הקריה האקדמית אונו (משפטים).


מ”מ יו”ר הוועדה: פרופ’ זאב נוימן, אוניברסיטת תל אביב (אמריטוס), הוגש ע”י המסלול האקדמי של המכללה למנהל (מנהל עסקים).


חברי הוועדה: • פרופ’ שושנה אנילי, אוניברסיטת תל אביב (חקר ביצועים, הפקולטה לניהול)

 • פרופ’ רון שחר, המרכז הבינתחומי הרצליה (מנהל עסקים)

 • פרופ’ אריה נדלר, אוניברסיטת תל אביב (פסיכולוגיה)

 • פרופ’ מירי כהן, אוניברסיטת חיפה (ביה”ס לעבודה סוציאלית)

 • פרופ’ עקיבא כהן, המכללה האקדמית עמק יזרעאל (תקשורת)

 • פרופ’ בן-דוד ניסים, המכללה האקדמית עמק יזרעאל (כלכלה)

 • פרופ’ מולי להד, המכללה האקדמית תל-חי (פסיכולוגיה וחינוך, דרמה -תרפיה)

 • פרופ’ עמיקם נחמני, המכללה האקדמית תל אביב-יפו (מדעי המדינה)

 • פרופ’ גדעון פישמן, אוניברסיטת חיפה (סוציולוגיה וקרימינולוגיה)


מרכזת הוועדה: גב’ שרי אנגלנדר Sherry@che.org.il 02-5094432


תאריכי הישיבות:

17.11.14 || 25.1.15 || 2.4.15 || 7.6.15 || 3.9.15 || 25.11.15  || 3.2.16  || 6.4.16  || 29.6.16  || 19.9.16 || 6.12.16 || 15.2.17 || 26.4.17 || 11.6.17


לאישורי הדרגותיו”ר הוועדה:פרופ’ יהודה פרידלנדר, אוניברסיטת בר אילן (ספרות עם ישראל וספרות משווה)


מ”מ יו”ר הוועדה: פרופ’ יואב גלבר, המרכז הבינתחומי הרצליה (חקר הציונות).


חברי הוועדה: • פרופ’ רוזלין קורן, אוניברסיטת בר אילן (תרבות צרפת)

 • פרופ’ מנחם צור,האקדמיה למוזיקה ירושלים (מוזיקה)

 • פרופ’ חיים גורן, המכללה האקדמית תל חי (גיאוגרפיה פוליטית)

 • פרופ’ תמר אלכסנדר, מכללה אקדמית אחוה (ספרות עברית)

 • פרופ’ לארי אברמסון, שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות. (אמנות ויצירה).

 • פרופ’ אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית (ספרות עברית)

 • פרופ’ יצחק רייטר, המכללה האקדמית אשקלון (לימודי המזרח התיכון וארץ ישראל ולימודי האסלאם)


מרכזת הוועדה: גב’ בתיה הקלמן Batya@che.org.il 02-5094446


תאריכי הישיבות:

17.11.14 || 13.1.15 || 17.2.15 || 2.6.15  || 11.8.15 || 3.11.15 || 26.1.16 || 10.5.16 || 12.7.16 || 1.11.16 || 31.1.17 || 1.3.17|| 7.8.17 || 24.12.17


לאישורי הדרגותיו”ר הוועדה: פרופ’ יוסי מניס, אוניברסיטת בר אילן (הוראת המדעים).


חברי הוועדה: • פרופ’ יזהר אופלטקה, אוניברסיטת תל אביב, הוגש ע”י מכללת גורדון (מדיניות ומנהל חינוך)

 • פרופ’ רבקה איזיקוביץ’, אוניברסיטת חיפה (מדיניות ומנהיגות בחינוך)

 • פרופ’ נעמה צבר בן יהושע, המכללה האקדמית אחוה (חינוך יהודי)

 • פרופ’ איסמעיל אבו סעד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב (מדיניות ומנהל חינוך)

 • פרופ’ עירית קופפרברג, מכללת לוינסקי לחינוך (חינוך)

 • פרופ’ ג’ודי אורבך, אוניברסיטת בן גוריון (חינוך)

 • פרופ’ נאוה בן צבי, האוניברסיטה העברית (אמריטה) (הוראת המדעים- כימיה)


מרכזת הוועדה: הגב’ אפרת שגיא Efrat@che.org.il 02-5094442


תאריכי הישיבות:

17.11.14 || 06.01.15 || 08.03.15 || 02.07.15 || 20.09.15 || 19.11.15 || 24.01.16 || 31.03.16 || 14.07.16 || 21.08.16 || 03.11.16 || 02.02.16 || 23.04.17 || 12.07.17 || 24.12.17


לאישורי הדרגותיו”ר הוועדה: פרופ’ דני לויתן, אוניברסיטת תל-אביב (אמריטוס) (מתמטיקה)


מ”מ יו”ר הוועדה: פרופ’ אהוד הימן, אוניברסיטת ת”א (הנדסת חשמל)


חברי הוועדה: • פרופ’ חנה דודיוק, שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות. (הנדסת פלסטיקה)

 • פרופ’ שלומי דולב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (מדעי המחשב)

 • פרופ’ עלי מרצבך, אוניברסיטת בר אילן, (מתמטיקה)

 • פרופ’ עדנה שכטמן, אוניברסיטת בן גוריון (הנדסת תעשיה וניהול)

 • פרופ’ מנחם שטיינר, המרכז האקדמי לב (מתמטיקה)

 • פרופ’ יהודית גל-עזר, האוניברסיטה הפתוחה (מדעי המחשב)

 • פרופ’ ליאוניד אוסטר, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (פיזיקה)


מרכזת הוועדה: גב’ ג’סיקה סטרוויס jessicas@che.org.il 02-5094440


תאריכי ישיבות:

17.11.14 || 25.02.15 || 06.05.15 || 11.08.15 || 24.11.15 || 07.02.16 || 08.05.16 || 08.08.16 || 13.11.16|| 05.02.17|| 29.05.17 || 24.12.17


לאישורי הדרגותיו”ר הוועדה: פרופ’ ורדה רוטר, מכון ויצמן למדע (ביולוגיה).


מ”מ יו”ר הוועדה: פרופ’ אדו פרלמן, הטכניון –  מכון טכנולוגי לישראל (רפואה).


חברי הוועדה: • פרופ’ נעמי כץ, הקריה האקדמית אונו (ריפוי בעיסוק)

 • פרופ’ גל ריכטר-לוין, אוניברסיטת חיפה (נוירוביולוגיה)

 • פרופ’ דורית רביד, אוניברסיטת תל אביב (הפרעות בתקשורת)

 • פרופ’ אטה ליבנה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב (מדעי הבריאות)

 • פרופ’ אליק הוניגמן, המכללה האקדמית הדסה (ביולוגיה מולקולרית)

 • פרופ’ ברוך מינקה, האוניברסיטה העברית (רפואה)

 • פרופ’ רחל אמיר, המכללה האקדמית תל חי (מדעי החיים)


מרכזת הוועדה: גב’ מעין גורמס-כהן Maayan@che.org.il 02-5094422


תאריכי הישיבות:

21.12.14 || 22.2.15 || 3.5.15 || 4.8.15 || 9.2.16 || 21.6.16 || 20.12.16 || 05.02.17 || 24.12.17


לאישורי הדרגות