אודות

הרכב המל”ג

נפתלי בנט שר החינוך ויו”ר המועצה להשכלה גבוהה
ד”ר רבקה ודמני שאומן, סיו”ר המל”ג
פרופ’ אלה בלפר
ד”ר לאה בם
פרופ’ שמואל האוזר
פרופ’ רחל בן אליהו זהרי
מר ירדן בן יוסף
פרופ’ אורציון ברתנא
פרופ’ אילנה גוזס
פרופ ישראל גלעד
ד”ר אופיר העברי
פרופ’ יפה זילברשץ, יו”ר הות”ת
פרופ’ חיים זנדברג
פרופ’ אביבה חלמיש
פרופ’ חיים טייטלבאום
פרופ’ עזרי טרזי
פרופ’ צילה סינואני שטרן
פרופ’ פואד פארס
פרופ’ אלי פולק
פרופ’ רוני פרידמן
פרופ’ אדו פרלמן
פרופ’ אהרון קלרמן
פרופ’ שפרה שגיא
מר רם שפע

הרכב הות”ת

פרופ’ יפה זילברשץ, יו”ר הות”ת
פרופ’ ישעיהו טלמון
פרופ’ מונא מארון
מר ישי פרנקל
פרופ’ יוסי שיין

לשכת יו”ר, סיו”ר ומנכ”ל

פרופ’ יפה זילברשץ, יו”ר הות”ת
ד”ר רבקה ודמני שאומן, סיו”ר המל”ג
גדי פרנק, מנכ”ל
נמרה גורן-אמיתי, יועצת ליו”ר הות”ת
סיגל מורדוך, יועצת בכירה לסיו”ר המל”ג
אסתי יעקב, רכזת בכירה לות”ת
לירון אבירם, מזכירה בכירה בלשכת היו”ר
נעה אטיאס, מזכירה בכירה בלשכת המנכ”ל
רעות אחדות, מזכירה בלשכת היו”ר והמנכ”ל

ראשי האגפים המקצועיים

דנה אהרון, סמנכ”ל מנהל ומשאבי אנוש
שרון אחדות, דובר וממונה דוברות והסברה
רו”ח אביטל בלייוס, חשבת בכירה
ד”ר ורדה בן שאול, סמנכ”ל הערכת איכות והבטחתה
עו”ד יעל טור כספא, יועצת משפטית
ד”ר ליאת מעוז, סמנכ”ל אסטרטגיה ובינלאומיות
שירה נבון, סמנכ”ל תקצוב
מיכל נוימן, סמנכ”ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל”ג
מרב שביב, סמנכ”ל תכנון ומדיניות

ועדות המשנה הרוחביות

ועדת משנה לפיתוח ומדיניות אקדמית:
תפקידה לדון בסוגיות עקרוניות הנוגעות למערכת ההשכלה הגבוהה, המשך התפתחותה לאורך זמן ופריסתה במרחב, התמודדות עם סוגיית התכנון הכלל ארצי של ההשכלה הגבוהה, ממיפוי הקיים ועד לקביעת מדיניות להמשך פיתוח מוסדי כלל מערכתי- בהמשך להמלצות ות”ת.

יו”ר הוועדה: סיו”ר מל”ג – ד”ר רבקה ודמני.
חברי הוועדה: ד”ר לאה בם, פרופ’ רחל בן אליהו זהרי, פרופ’ אורציון ברתנא, יו”ר ות”ת – פרופ’ יפה זילברשץ, פרופ’ חיים זנדברג, פרופ’ אביבה חלמיש, פרופ’ חיים טייטלבאום, פרופ’ צילה סינואני-שטרן, פרופ’ אדו פרלמן, מנכ”ל מל”ג/ות”ת – מר גדי פרנק, מר רם שפע.

ועדת משנה עליונה להסמכה, להכרה ולרישוי:
תפקידה לעסוק בפיתוח מדיניות ההכרה וההסמכה למוסדות חדשים לתכניות לימודים חדשות ולדון בענינים רוחביים, עקרוניים או חוצי-תחומים של הכרה, הסמכה, רישוי שלוחות חו”ל וכן נושאי רוחב כלליים שיועלו; גיבוש הצעה לנהלי עבודה וגיבוש החלטות רוחביות-דיסציפלינריות.

יו”ר הוועדה: פרופ’ חיים טייטלבאום.
חברי הוועדה: פרופ’ רחל אליהו זוהרי, סיו”ר מל”ג – ד”ר רבקה ודמני,  פרופ’ חיים זנדברג, פרופ’ עזרי טרזי, סמנכ”ל לעניינים אקדמיים – מיכל נוימן,  פרופ’ צילה סינואני-שטרן, פרופ’ פואד פארס, פרופ’ אהרון פרידמן, פרופ’ אהרון קלרמן, מר רם שפע

ועדת משנה להבטחת איכות:
תפקידה לגבש תכנית להערכת איכות ההשכלה הגבוהה ולבצע ניטור קבוע של איכות ההשכלה במוסדות השונים ובתחומי הלימוד השונים, לרבות באמצעות ועדות הערכה בינלאומיות, דיון בדוחות ההערכה וגיבוש המלצות למועצה. ביצוע מעקב אחר יישום ההמלצות בנושא הערכת איכות.

יו”ר הוועדה: פרופ’ צילה סינואני-שטרן.
חברי הוועדה: מר ירדן בן יוסף, פרופ’ אלה בלפר, פרופ’ אילנה גוזס, פרופ’ ישראל גלעד, סיו”ר מל”ג – ד”ר רבקה ודמני, יו”ר ות”ת – פרופ’ יפה זילברשץ, פרופ’ חיים זנדברג, פרופ’ אהרון פרידמן, פרופ’ שפרה שגיא.

ועדת משנה לפיקוח ואכיפה:
תפקידה לשמור על ביצוע הוראות חוק המל”ג, מדיניות ונהלי המל”ג והות”ת והחלטותיהן במוסדות להשכלה גבוהה באמצעות מדיניות של מעקב, בקרה, מניעה, פיקוח ואכיפה.

יו”ר הוועדה: סיו”ר מל”ג, ד”ר רבקה ודמני.
חברי הוועדה: מר ירדן בן יוסף, ד”ר לאה בם, פרופ’ ישראל גלעד, פרופ’ שמואל האוזר, יו”ר ות”ת – פרופ’ יפה זילברשץ, פרופ’ עזרי טרזי, סמנכ”ל לעניינים אקדמיים – מיכל נוימן, פרופ’ אלי פולק, מנכ”ל מל”ג/ות”ת – מר גדי פרנק.

ועדות המשנה התחומיות

תפקידן של הועדות התחומיות לגבש המלצות למל”ג בעניין בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות, מסלולים, הסמכות, תכניות של שלוחות מחו”ל, תכניות לאוכלוסיות מוגדרות וכד’, כל ועדה בתחומים שלה. 

הוועדות מוקמות על ידי המל”ג באופן הבא:

ועדת משנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות:
יו”ר הוועדה: פרופ’ עזרי טרזי.
חברי הוועדה: פרופ’ אורציון ברתנא, פרופ’ בתיה לאופר, ד”ר רבקה ודמני, ירדן בן יוסף, פרופ’ שפרה שגיא, פרופ’ אביבה חלמיש.

ועדת משנה תחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי במדעי הרוח והחברה, משפטים:
יו”ר הוועדה: פרופ’ חיים זנדברג.
חברי הוועדה: פרופ’ נחמיה פרידלנד, פרופ’ אלה בלפר, פרופ’ שמואל האוזר, ד”ר אופיר העברי, פרופ’ ישראל גלעד, פרופ’ אהרון קלרמן, פרופ חיים טייטלבאום.

ועדת משנה תחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו”ל:
יו”ר הוועדה: פרופ’ פואד פארס.
חברי הוועדה: פרופ’ רחל בן אליהו זהרי, ד”ר לאה בם, פרופ’ צילה סינואני-שטרן, רם שפע, פרופ’ אדו פרלמן, פרופ’ אהרון פרידמן, פרופ’ אילנה גוזס, פרופ’ אלי פולק, ומשקיפים מטעם רשם המהנדסים: אברהם מונל ובוריס סולטונוביץ.

ועדות היגוי

ועדת שיפוט לבחינת פרוייקטי רוחב לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה:

תפקיד הועדה הנו לבחון את הפרויקטים המוגשים ע”י המוסדות, בתגובה לקול קורא שפורסם ביום 1.9.2016 בנושא קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה, ולהחליט אילו פרויקטים יתוקצבו ע”י ות”ת.
חברי הועדה: פרופ’ יונינה אלדר, פרופ’ רות ארנון, פרופ’ אהוד גזית, פרופ’ אבנר דה-שליט, פרופ’ יעל דולב השילוני, גב’ תמר קרביץ, פרופ’ יוסי שיין, פרופ’ נעמה שפי.

ועדת היגוי וליווי של החברה למסחור ידע במכללות:

תפקידי הוועדה הם התווית פעילותה של החברה, קביעת יעדים ודרכי פעולה, אישור תכנית העבודה ופעילות החברה לרבות התקציב לשנה הבאה, אישור ביצוע פעילות החברה לרבות התקציב בשנה החולפת ועמידתה באבני הדרך שנקבעו בתנאי המכרז, אישור הכרה בהוצאות לצורך תשלומי ות”ת וטיפול בנושאים נוספים בהתאם לצורך.
חברי הועדה: רו”ח אביטל בלייווס, גב’ מיכל גילברט, מר זאב הולצמן, מר יניב כהן שבתאי, מר גדי פרנק.

ועדת היגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה עבור החברה הערבית:

תפקידה של ועדת ההיגוי לייעץ לות”ת ולסייע לה לגבש ראיה מערכתית בנוגע לשילוב החברה הערבית בהשכלה הגבוהה באמצעות בחינה ומעקב שוטף בכל הנוגע לנגישותה של החברה הערבית להשכלה גבוהה במדינת ישראל תוך גיבוש המלצות בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית וכן בכל הנוגע להיבטים נוספים העולים מן השטח.
חברי הועדה: ד”ר טארק אבו חאמד, ד”ר תאבת אבו ראס, פרופ’ גיהאד אל סנאע, מר רועי אסף, פרופ’ חוסאם חאיק, ד”ר אסמהאן מסרי-חרזאללה, פרופ’ פואד פארס, גב’ דיראן שלאבנה.

ועדת היגוי של מלגת אירתקא:

מטרת הועדה הינה להגדיר את מדיניות תכנית מלגות  אירתקא לרבות הפיקוח על יישום המדיניות בהתאם לעקרונות המלגה,  קביעת גובה המלגות השנתי בהתאם לפילוח סוציואקונומי, רשימת התחומים המועדפים, קריטריונים סוציואקונומיים ומבחנים נוספים לזכאות, לו”ז ליישום, פיקוח ומחקר הערכה.
חברי הועדה: פרופ’ תיתי אדריס, פרופ’ ג’האד אל סאנע, מר מאזן גנאים, מר ארז גרניט, פרופ’ ג’מאל זידאן, גב’ ברנדה זלטין, פרופ’ חוסאם חאייק, מר עבדאללה חטיב, גב’ רים יונס, מר אורי לוונטר רוברטס, פרופ’ פאדיה נאסר אבו אלהיג’א, ד”ר אחמד נאטור, מר איימן סייף, פרופ’ איתמר פרוקצ’ה, גב’ דיראן שלאבנה

וועדת ליווי לנושא למידה דיגיטלית:

תפקידי וועדת הליווי לייעץ למל”ג ולות”ת בקביעת מדיניות בנושא הלמידה הדיגיטלית ובגיבוש קוים מנחים בסוגיות מהותיות אקדמיות, רגולטוריות ותקציביות. כמו כן, ללוות את היוזמות השונות של מל”ג/ות”ת בנושא, לעקוב אחריהן ולספק ייעוץ שוטף לגבי המשכן. בנוסף, לבחון את ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקולות הקוראים אשר מוציאות מל”ג וות”ת בנושא ובחירת הזוכים. יש לציין כי בחירת הזוכים תעשה על ידי ועדת הליווי של מל”ג/ות”ת, באישור ועדת היגוי שתוקם לצורך כך במשרד לשוויון חברתי, ותכלול גם נציגי מל”ג/ות”ת.

חברי הוועדה: פרופ’ יפה זילברשץ, יו”ר הוועדה, ד”ר רבקה ודמני שאומן, פרופ’ עזרי טרזי, פרופ’ יובל גרעיני, פרופ’ איילת ברעם-צברי, ד”ר אינה בלאו, פרופ’ דני בן-צבי, פרופ’ שמעון שוקן, פרופ’ ברוך שוורץ, פרופ’ מירי ברק, גב’ עדי משניות, גב’ שי-לי שפיגלמן.

תת ועדות שיפוט לנושא למידה דיגיטלית:

לצורך תהליך השיפוט, תת וועדות השיפוט תייעצנה לועדת הליווי לנושא למידה דיגיטלית, כל אחת בתחומה. השיפוט יתבצע על פי הקריטריונים הקבועים בקולות הקוראים הרלוונטיים.

חברי תת-וועדת השיפוט למדעי הרוח והחברה: פרופ’ עזרי טרזי, פרופ’ עוז אלמוג, פרופ’ סוניה רוקס, פרופ’ אסף מידני, פרופ’ דניאל סטטמן, פרופ’ יובל נח הררי, פרופ’ רפאל מן.

חברי תת וועדת השיפוט למדעי הטבע: פרופ’ יובל גרעיני, פרופ’ יעל נמירובסקי, פרופ’ דן יקיר, פרופ’ אביבית לוי, פרופ’ אורנה אלרואי שטיין, פרופ’ אילנה בר, פרופ’ דוד חי.

ועדת היגוי הישגים:

חברי הוועדה: דיאנה אקסלר, אפרת ארן, אלי בוך, אשרף ג’בור, אלה דרי, אחמד מואסי, יפעת סלע, בת אל סלפטי, נעמי פרוינד, אנט פרץ חן, מרב עטר, ד”ר עדי קול.

ועדת היגוי לקויות למידה:

חברי הוועדה: ד”ר יהודית אלדור, יעל מלצר, פרופ’ לילך שלו מבורך.

ועדת היגוי להרחבת הנגישות לבני מיעוטים:

חברי הוועדה: ד”ר סראאב אבו רביע, ד”ר רביעה בסיס, פרופ’ דאוד בשותי, פרופ’ עזרי טרזי.

ועדת היגוי חרדים:

חברי הוועדה: פרופ’ אסף מידני, ד”ר דב מימון, פרופ’ ליאת קישון רבין.

ועדת היגוי לימודי העשרה:

חברי הוועדה: פרופ’ שמעון אולמן, פרופ’ יונתן יובל, פרופ’ אורה לימור, פרופ’ אריה נדלר, פרופ’ אסף רזין, פרופ’ ברכה שפירא, פרופ’ דניאל שפרבר.

ועדת ההיגוי של תכנית המלגות לתואר ראשון לחברה הערבית: 

חברי הוועדה: פרופ’ פאדיה נאסר אבו אלהיג’א, פרופ’ תיתי אדריס, ארז גרניט, פרופ’ חוסאם חאייק, פרופ’ ג’מאל זידאן, ברנדה זלטין, עבדאללה חטיב, רים יונס, אורי לוונטר רוברטס, פרופ’ ג’האד אל סאנע, איימן סייף, פרופ’ איתמר פרוקצ’ה, דיראן שלאבנה.

ועדת היגוי מעורבות אקדמיה בקהילה: 

חברי הוועדה: פרופ’ דפנה גולן עגנון, אור הרפז, ד”ר איילת שביט, פרופ’ בני שור, פרופ’ מיכל שני.

הוועדות העליונות למינוי פרופסורים

הסמכות להעניק תארי פרופסורה מוקנית רק לחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל. מינוי חברי סגל לתואר פרופסור בשאר המוסדות טעונה אישור של המל”ג. הדבר נעשה באמצעות חמש ועדות העליונות למינוי פרופסורים.

 

ב- 8.7.2014 אישרה  המל”ג  את הרכבן של חמש ועדות עליונות בתחומים שיפורטו. הוועדות העליונות למינוי פרופסורים פועלות בהתאם לסדרי הנוהל לעבודת הוועדות העליונות למינוי פרופסורים, והקריטריונים להגשת בקשות למינוי פרופסורים.

הרכבן של הוועדות גובש לאחר תהליך התייעצות עם כלל המוסדות להשכלה גבוהה מתוך כוונה להבטיח איזון וייצוג מוסדי, דיסציפלינרי ומגדרי. חברי הוועדות הינם פרופסורים מן המניין בעלי מוניטין אקדמי וניסיון בוועדות לקידום פרופסורים, אשר מילאו בעבר תפקיד ניהולי אקדמי. יו”ר הוועדה הינו מי שמילא בעבר תפקיד ניהולי אקדמי בכיר: דיקן/רקטור/סנל”א/מנל”א/נשיא וכיהן כיו”ר/חבר ועדת מינויים פקולטטית/מוסדית

הוועדה בתחום מדעי החברה, ניהול ומשפטים


יו”ר הוועדה: פרופ’ גבריאלה שלו, הקריה האקדמית אונו (משפטים).

מ”מ יו”ר הוועדה: פרופ’ זאב נוימן, אוניברסיטת תל אביב (אמריטוס), הוגש ע”י המסלול האקדמי של המכללה למנהל (מנהל עסקים).

חברי הוועדה: פרופ’ שושנה אנילי, אוניברסיטת תל אביב (חקר ביצועים, הפקולטה לניהול); פרופ’ ניצן שמואל, אוניברסיטת בר אילן (כלכלה); פרופ’ רון שחר, המרכז הבינתחומי הרצליה (מנהל עסקים); פרופ’ עמליה אוליבר, האוניברסיטה העברית (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), פרופ’ אריה נדלר, אוניברסיטת תל אביב (פסיכולוגיה); פרופ’ מירי כהן, אוניברסיטת חיפה (ביה”ס לעבודה סוציאלית); פרופ’ עקיבא כהן, המכללה האקדמית עמק יזרעאל (תקשורת)

מרכזת הוועדה: גב’ שרי אנגלנדר Sherry@che.org.il 02-5094432


תאריכי הישיבות:

17.11.14 || 25.1.15 || 2.4.15 || 7.6.15 || 3.9.15 || 25.11.15  || 3.2.16  || 6.4.16  || 29.6.16  || 19.9.16 || 6.12.16שם המועמדשם המוסדדרגה שאושרהתאריך אישור
רות שרבניתל אביב-יפופרופ’ מן המניין17.11.14
נלי מוניןצפתפרופ’ חבר במסלול הנלווה25.1.15
דליה גבריאלי- נורימכללת הדסהפרופ’ חבר25.1.15
דלית יסעור- בורוכוביץעמק יזרעאלפרופ’ חבר25.1.15
מיכל טמירשערי משפטפרופ’ חבר2.4.15
שאול קמחיתל חיפרופ’ מן המניין2.4.15
עודד פוצ’טרבית ברלפרופ’ חבר2.4.15
יעל קשתגליל מערביפרופ’ חבר7.6.15
משה כהן אליהמשפט ועסקיםפרופ’ מן המניין7.6.15
שחר אלדרקריית אונופרופ’ חבר7.6.15
יעד רותםמשפט ועסקיםפרופ’ חבר3.9.15
ישראל לוסקיגליל מערביפרופ’ מן המניין3.9.15
נמרוד לוזגליל מערביפרופ’ חבר3.9.15
עידו פורתמשפט ועסקיםפרופ’ חבר25.11.15
יובל אלבשןקרית אונופרופ’ חבר מקצועי25.11.15
יורם בלשרהמרכז האקדמי פרספרופ’ חבר מקצועי במסלול המקביל3.2.16
ארז צפדיההמכללה האקדמי ספירפרופ’ חבר3.2.16
גילה שטופלרמשפט ועסקיםפרופ’ חבר6.4.16
עירן הלפריןבינתחומיפרופ’ מן המניין6.4.16
עומר דקלמשפט ועסקיםפרופ’ חבר29.6.16
ענת פירסטנתניהפרופ’ מן המניין29.6.16
יצחק כהןקרית אונופרופ’ חבר29.6.16
דנה גנאור שטרןאחוהפרופ’ חבר19.9.16
חיים אבירם


 


אפרת נטר

כנרת


 


המרכז האקדמי רופין

פרופ’ מן המניין מקצועי במסלול המקביל


פרופ’ חבר

19.9.16


 


06.12.16יו”ר הוועדה: פרופ’ יוסי בן ארצי, אוניברסיטת חיפה (לימודי ארץ ישראל).

מ”מ יו”ר הוועדה: פרופ’ יואב גלבר, המרכז הבינתחומי הרצליה (חקר הציונות).

חברי הוועדה: פרופ’ בילי מלמן, אוניברסיטת תל אביב (היסטוריה); פרופ’ רוזלין קורן, אוניברסיטת בר אילן (תרבות צרפת); פרופ’ מנחם צור,האקדמיה למוזיקה ירושלים (מוזיקה); פרופ’ חיים גורן, המכללה האקדמית תל חי (גיאוגרפיה); פרופ’ תמר אלכסנדר, אוניברסיטת בן גוריון (ספרות עברית); פרופ’ זיוה עמישי-מייזלש, האוניברסיטה העברית (תולדות האומנות); פרופ’ לארי אברמסון, שנקר (אמנות ויצירה).

מרכזת הוועדה: גב’ בתיה הקלמן Batya@che.org.il 02-5094446


תאריכי הישיבות:

17.11.14 || 13.1.15 || 17.2.15 || 2.6.15  || 11.8.15 || 3.11.15 || 26.1.16 || 10.5.16 || 12.7.16שם המועמדשם המוסדדרגה שאושרהתאריך אישור
יצחק לבנהבצלאלפר”ח במסלול הנלווה17.11.14
כרמלה יעקובי-וולקהמכללה למנהלפר”ח במסלול הנלווה13.1.15
עינת לידרבצלאלפר”ח במסלול הנלווה13.1.15
אבנר בן זקןקריית אונופרופ’ חבר17.2.15
קנט סגלהדסהפרופ’ חבר יוצר2.6.15
חיים נויאשקלוןפרופ’ חבר2.6.15
אלכסנדר אבן חןמכון שכטרפרופ’ חבר2.6.15
בלה ברובר לובובסקיאקדמיה למוסיקה ומחול בירושליםפרופ’ חבר11.8.15
עודד היילברונרשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות


 

פרופ’ חבר11.8.15
מוסטפא עבאסיתל חיפרופ’ חבר11.8.15
אביהו רונןתל חיפרופ’ חבר3.11.15
צבי פלסראקדמיה למוסיקהתואר פר”ח-יוצר(המסלול המקביל)3.11.15
דורון ברשכטרפרופ’ חבר3.11.15
עזרי טרזיבצלאלתואר פרופ’ מן המניין-יוצר (המסלול המקביל)26.1.16
צבי אפרתבצלאלתואר פרופ’ מן המניין-יוצר (המסלול המקביל)26.1.16
זאב דרוריכנרתפרופ’ חבר26.1.16
שי פרוגלסמינר הקיבוציםפרופ’ חבר10.5.16
אירנה ברקוביץאקדמיה למוסיקהפר”ח – יוצר (המסלול המקביל)10.5.16
יוסף דודספירפרופ’ חבר10.5.16
דוד ראבדחולוןפר”ח– יוצר (המסלול המקביל )10.5.16
דורון צבריספירתואר  פר”ח– יוצר (המסלול המקביל )12.7.16
אדריכל יוסי קורישנקרפר”ח – יוצר (המסלול המקביל)12.7.16
גונן שרוןתל חיפר”ח1.11.16
שנקראלכס פדואה


 

פר”ח – יוצר (המסלול המקביל)1.11.16
בצלאלסנאן עבדאלקאדר


 

פר”ח- יוצר (המסלול המקביל)1.11.16
בצלאלמישל קישקהפר”ח – יוצר (המסלול המקביל)1.11.16


יו”ר הוועדה: פרופ’ יוסי מניס, אוניברסיטת בר אילן (הוראת המדעים).

מ”מ יו”ר הוועדה: פרופ’ אבי הופשטיין, מכון ויצמן למדע (הוראת הכימיה).

חברי הוועדה: פרופ’ יזהר אופלטקה, אוניברסיטת תל אביב, הוגש ע”י מכללת גורדון (מדיניות ומנהל חינוך); פרופ’ רבקה איזיקוביץ’, אוניברסיטת חיפה (מדיניות ומנהיגות בחינוך); פרופ’ נעמה צבר בן יהושע, המכללה האקדמית אחווה (חינוך יהודי); פרופ’ יאיר קארו,מכללת אורנים (מתמטיקה); פרופ’ עלית אולשטיין, האוניברסיטה העברית (הוראת שפות); פרופ’ איסמעיל אבו סעד, אוניברסיטת בן גוריון (מדיניות ומנהל חינוך).

מרכזת הוועדה: הגב’ אפרת שגיא Efrat@che.org.il 02-5094442


תאריכי הישיבות:

17.11.14 || 6.1.15 || 8.3.15 || 2.7.15 || 20.9.15 || 19.11.15 || 24.1.16 || 31.3.16 || 14.7.16 || 21.8.16 || 3.11.16 || 2.2.16

שם המועמדשם המוסדדרגה שאושרהתאריך אישור
בוריס בלומנשטייןגבעת וושינגטוןפרופ’ חבר6.1.15
דובי לופיעמק יזרעאלפרופ’ חבר6.1.15
רפי ועקניןהרצוגפרופ’ חבר נלווה6.1.15
מילה שוורץאורניםפרופ’8.3.15
עמנואל גרופרקריית אונופרופ’8.3.15
נעמי גורמכללה לישראלפרופ’ חבר מקצועי2.7.15
שרה הרשקוביץשאנןפרופ’ חבר מקצועי20.9.15
ברוריה מרגוליןלוינסקיפרופ’ חבר20.9.15
ליה לאורלוינסקיפרופ’ חבר19.11.15
שרגא פישרמןשאנןפרופ’ חבר מקצועי31.3.16
נעמי לוי-וינרדוד יליןפרופ’ חבר31.3.16
דיצה משכיתגורדוןפרופ’ חבר10.4.16
חאלד עראראור יהודהפרופ’ חבר14.7.16
סמדר דוניצה-שמידטסמינר הקיבוציםפרופ’ חבר14.7.16
גילה קורץאור יהודהפרופ’ חבר21.8.16
יאיר זלטנרייךתל חיפרופ’ חבר21.8.16
שרה כ”ץ


ירון להבי


אורית אבידב-אונגר


מוחמד חוג’יראת

שאנן


דוד ילין


המכללה האקדמית אחווה


המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה

פרופ’ חבר


פרופ חבר


פרופ’ חבר


פרופ’ חבר

21.8.16


3.11.16


2.2.17


2.2.17יו”ר הוועדה: פרופ’ שמעון ינקלביץ, אוניברסיטת ת”א (פיסיקה)

מ”מ יו”ר הוועדה: פרופ’ מרים ארז, הטכניון (הנדסת תעשייה וניהול)

חברי הוועדה: פרופ’ דוד שויחט, מכללת אורט בראודה (מתמטיקה); פרופ’ חנה דודיוק, שנקר (הנדסת פלסטיקה); פרופ’ דב ווליך, אוניברסיטת בן גוריון (הנדסת חשמל ומחשבים); פרופ’ גדי טאובנפלד, המרכז הבינתחומי הרצליה (מדעי המחשב); פרופ’ שלומי דולב, אוניברסיטת בן-גוריון (מדעי המחשב); פרופ’ עלי מרצבך, אוניברסיטת בר אילן, הוגש ע”י מכללה ירושלים (מתמטיקה); פרופ’ דבורה ברנע, אוניברסיטת תל אביב (הנדסה מכנית).


מרכזת הוועדה: גב’ מרב אברהמי meravb@che.org.il 02-5094414


תאריכי ישיבות:

17.11.14 || 25.2.15 || 6.5.15 || 11.8.15 || 24.11.15 || 7.2.16 || 8.5.16 || 8.8.16 || 13.11.16שם המועמדשם המוסדדרגה שאושרהתאריך אישור
אריאל שמירבינתחומיפרופ’ מן המניין17.11.14
גרגורי גורביץ’סמי שמעוןפרופ’ חבר17.11.14
שלמה מארקסמי שמעוןפרופ’ חבר17.11.14
אנואר ריאןאלקסמיפרופ’ חבר25.2.15
אביבית לוישנקרפרופ’ חבר25.2.15
נעמי שקד- מונדררעמק יזרעאלפרופ’ חבר25.2.15
אבי רוזנפלדלבפרופ’ חבר6.5.15
יואב אריאלילבפרופ’ חבר6.5.15
דני קוטלרתל חיפרופ’ חבר11.8.15
רן זירתל חיפרופ’ חבר11.8.15
יהושע שוקי דרוראורט בראודהפרופ’ חבר24.11.15
עיסאם סבחאורט בראודהפרופ’ חבר24.11.15
שרית סיוןאורט בראודהפרופ’ חבר24.11.15
ברוך קרןסמי שמעוןפרופ’ חבר7.2.16
עפר אריאליתל אביב יפופרופ’ מן המניין7.2.16
יצחק לייכטרלבפרופ’ מן המניין8.5.16
פנחס מנדלבאוםעזריאליפרופ’ מן המניין8.5.16
אירינה גוטמןבראודהפרופ’ מן המניין8.8.16
אלי גרשוןחולוןפרופ’ חבר8.8.16
עזרא בן יוסףחולוןפרופ’ חבר8.8.16
אלה זאקחולוןפרופ’ חבר13.11.16
אנה דותןשנקרפרופ’ חבר13.11.16
גיל קפלןתל אביב יפופרופ’ חבר13.11.16
יעקב אקסמן


יעקב איטין

עזריאלי


המרכז האקדמי לב

פרופ’ חבר


פרופ’ מין המניין

13.11.16


5.2.17

יו”ר הוועדה: פרופ’ ורדה רוטר, מכון ויצמן למדע (מדעי החיים).

מ”מ יו”ר הוועדה: פרופ’ אדו פרלמן, הטכניון (רפואה).

חברי הוועדה: פרופ’ נעמי כץ, הקריה האקדמית אונו (ריפוי בעיסוק); פרופ’ גל ריכטר-לוין, אוניברסיטת חיפה (נוירוביולוגיה); פרופ’ משה פיינסוד, הטכניון (מדעי הרפואה); פרופ’ ערן דולב, מכללה אקדמית תל חי (מדעי הרפואה); פרופ’ דורית רביד, אוניברסיטת תל אביב (הפרעות בתקשורת); פרופ’ אטה ליבנה, אוניברסיטת בן גוריון (מדעי הבריאות).

מרכזת הוועדה: גב’ אפרת צדקה Efratl@che.org.il 02-5094416
תאריכי הישיבות:

21.12.14 || 22.2.15 || 3.5.15 || 4.8.15 || 9.2.16 || 21.6.16 || 20.12.16 || 05.02.17

שם המועמדשם המוסדדרגה שאושרהתאריך אישור
סגולה מוצפיתל חיפרופ’ חבר22.2.15
אריאלה גורדון שאגהדסהפרופ’ חבר21.12.14
ערן דבירתל חיפרופ’ חבר21.12.14
מרעי סמאראורט בראודהפרופ’ חבר4.8.15
טובה הנדלאשקלוןפרופ’ חבר מקצועי במסלול המקביל4.8.15
גיתי יהלרופיןפרופ’ חבר9.2.16
ג’מאל מחאג’נה


מוריה גולן


יואב מקל

תל חי


תל חי


וינגייט

פרופ’ חבר


פרופ’ מן המניין


פרופ’ חבר

21.6.16


20.12.16


5.2.17