הרכב המל"ג

יו"ר המל"ג, שרת החינוך וההשכלה הגבוהה, חה"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון
אתי זלצמן
התאחדות הסטודנטים
מר שלומי יחיאב
יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית
מר ישראל תיק
פרופ' סעד תפוחי
פרופ' דודי שוורץ
פרופ' חביבה פדיה
פרופ' אוסיד ח'טיב
מר משה ויגדור
פרופ' חנה דודיוק
פרופ' אילנה גוזס
פרופ' רבקה גילת
פרופ' אהרון פרידמן
פרופ' חיים טייטלבאום
פרופ ישראל גלעד
פרופ' אלי פולק
פרופ' אביבה חלמיש
פרופ' שפרה שגיא
פרופ' אדו פרלמן
סיו"ר המל"ג
פרופ' רבקה ודמני שאומן
ד"ר אופיר העברי
עמית מחקר בכיר, המכון ללימודים מתקדמים
ד"ר לאה בם

הרכב הות"ת

פרופ’ שירי נבון-ונציה
מר שמואל סלבין
פרופ' שמגר בן אליהו
פרופ' מונא מארון

לשכת יו"ר, סיו"ר ומנכ"ל

מיכל נוימן
מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת  
אסתי יעקב
רכזת בכירה לות"ת
נעה אטיאס
מנהלת לשכת המנכ"ל
לירון אבירם
מנהלת לשכת היו"ר
פרופ' אדו פרלמן
סיו"ר המל"ג

ראשי האגפים המקצועיים

יניב כהן-שבתאי
סמנכ”ל תקצוב
מיכל נוימן
מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת  
חוה קליין-אבישי
סמנכ"ל תכנון ומידע
איתמר לוי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
ד"ר נעמי בק
סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
ד"ר ורדה בן שאול
סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה
עו"ד יעל טור כספא
יועצת משפטית
מרב אברהמי
מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
רו"ח אביטל בלייוס
חשבת בכירה
ביאטה קרנץ
דוברת המועצה להשכלה גבוהה

ועדות המשנה הרוחביות


ועדת משנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה:
תפקידה לדון בסוגיות עקרוניות הנוגעות למערכת ההשכלה הגבוהה, המשך התפתחותה לאורך זמן ופריסתה במרחב, גיבוש מדיניות בעניין מוסדות להשכלה גבוהה חדשים ותוכניות לימוד חדשות ודיון בענינים רוחביים, עקרוניים או חוצי תחומים של הכרה, הסמכה, רישוי שלוחות חו"ל וכן בנושאי רוחב כלליים שיועלו, לרבות גיבוש הצעה לנהלי עבודה וריכוז החלטות עקרוניות.

יו"ר הוועדה: סיו"ר מל"ג – פרופ' אדו פרלמן.
חברי הוועדה: יו"ר ות"ת – פרופ' יפה זילברשץ, ד"ר לאה בם, פרופ' ישראל גלעד, ד"ר רבקה ודמני, פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' חיים טייטלבאום, פרופ' אלי פולק, פרופ' חביבה פדיה, פרופ' אהרון פרידמן, פרופ' שפרה שגיא,  פרופ' סעד תפוחי, פרופ' דודי שוורץ, מר שלומי יחיאב

מרכז הוועדה: ד"ר מרק אסרף


ועדת משנה להבטחת איכות:
תפקידה לגבש תכנית להערכת איכות ההשכלה הגבוהה ולבצע ניטור קבוע של איכות ההשכלה במוסדות השונים ובתחומי הלימוד השונים, לרבות באמצעות ועדות הערכה בינלאומיות, דיון בדוחות ההערכה וגיבוש המלצות למועצה. ביצוע מעקב אחר יישום ההמלצות בנושא הערכת איכות.

יו"ר הוועדה: פרופ' חיים טייטלבאום.
חברי הוועדה: יו"ר ות"ת – פרופ' יפה זילברשץ, פרופ' אילנה גוזס, פרופ' רבקה גילת, פרופ' חנה דודיוק, גב' אתי זלצמן, פרופ' חביבה פדיה, פרופ' אהרון פרידמן, פרופ' דודי שוורץ

מרכזת הוועדה: ד"ר ורדה בן שאול


ועדת משנה לפיקוח ואכיפה:
תפקידה לשמור על ביצוע הוראות חוק המל"ג, מדיניות ונהלי המל"ג והות"ת והחלטותיהן במוסדות להשכלה גבוהה באמצעות מדיניות של מעקב, בקרה, מניעה, פיקוח ואכיפה.

יו"ר הוועדה: סיו"ר מל"ג, פרופ' אדו פרלמן.
חברי הוועדה: יו"ר ות"ת – פרופ' יפה זילברשץ, ד"ר לאה בם, פרופ' ישראל גלעד, פרופ' חנה דודיוק, מר משה ויגדור, פרופ' אוסיד ח'טיב, גב' אתי זלצמן, פרופ' סעד תפוחי, מר ישראל תיק, סמנכ"ל לעניינים אקדמיים – מיכל נוימן

מרכז הוועדה: מר יאיר הראל

ועדות המשנה התחומיות

תפקידן של הועדות התחומיות לגבש המלצות למל"ג בעניין בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות, מסלולים, הסמכות, תכניות של שלוחות מחו"ל, תכניות לאוכלוסיות מוגדרות וכד', כל ועדה בתחומים שלה. 

הוועדות מוקמות על ידי המל"ג באופן הבא:


ועדת משנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנויות:
יו"ר הוועדה: ד"ר רבקה ודמני.
חברי הוועדה: פרופ' אוסיד ח'טיב, פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' חביבה פדיה, פרופ' חיים טייטלבאום, מר ישראל תיק, גב' אתי זלצמן

מרכזה הוועדה: גב' בתיה הקלמן


ועדת משנה תחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי במדעי הרוח והחברה, משפטים:
יו"ר הוועדה: פרופ' ישראל גלעד.
חברי הוועדה: ד"ר אופיר העברי, מר משה ויגדור, פרופ' שפרה שגיא, פרופ' דודי שוורץ, מר שלומי יחיאב

מרכזת הוועדה: גב' דבורה קלין


ועדת משנה תחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל:
יו"ר הוועדה: פרופ' אהרון פרידמן.
חברי הוועדה: ד"ר לאה בם, פרופ' אילנה גוזס, פרופ' רבקה גילת, פרופ' חנה דודיוק, פרופ' אלי פולק, פרופ' סעד תפוחי, רשם המהנדסים*

מרכזת הוועדה: גב' מרב אברהמי


משמשים כמשקיפים מטעם רשם המהנדסים

ועדות היגוי


תפקיד הועדה הנו לבחון את הפרויקטים המוגשים ע"י המוסדות, בתגובה לקול קורא שפורסם ביום 1.9.2016 בנושא קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה, ולהחליט אילו פרויקטים יתוקצבו ע"י ות"ת.

חברי הועדה:


יו"ר – פרופ' יונינה אלדר הטכניון; חברת האקדמיה הישראלית הצעירה (למדעים)

פרופ' רות ארנון– מכון ויצמן למדע, פרופ' אהוד גזית– אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' אבנר דה-שליט– האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' יעל דולב השילוני-המכללה האקדמית ת"א-יפו, פרופ' נעמה שפי-המכללה האקדמית ספיר

תפקידה של ועדת ההיגוי לייעץ לות"ת ולסייע לה לגבש ראיה מערכתית בנוגע לשילוב החברה הערבית בהשכלה הגבוהה באמצעות בחינה ומעקב שוטף בכל הנוגע לנגישותה של החברה הערבית להשכלה גבוהה במדינת ישראל תוך גיבוש המלצות בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית וכן בכל הנוגע להיבטים נוספים העולים מן השטח.


חברי הועדה:

פרופ' מונה מארון יו"ר, אוניבריסטת חיפה, חברת ות"ת

ד"ר יעקוב חנא– מכון ויצמן, פרופי שפרה שגיא – אוניבריסטת בן גוריון, פרופ' מור'יר חמאיסי – טכניון, פרופ' אוסייד חטיב אוניבריסטת חיפה, ד"ר טארק אבו חאמד – מכון מחקר ערבה, ד"ר אסמהאן מסרי-חרזאללה – אור יהודה, ד"ר תאבת אבו ראס – קרן-  אברהם, ד"ר כרים אבו עפאש – מכללת סמי שמעון, מר רועי אסף (משקיף) משרד לשוויון חברתי, מר אחמד חאג' יחיא (משקיף) נציג התאחדות הסטודנטים התאחדות הסטודנטים, מיכל גלברט/נעה שוקרון (משקיף) משרד האוצר גב' יעל סימן טוב ות"ת, גב' דועא כעביה ות"ת

מטרת הועדה הינה להגדיר את מדיניות תכנית מלגות  אירתקא לרבות הפיקוח על יישום המדיניות בהתאם לעקרונות המלגה,  קביעת גובה המלגות השנתי בהתאם לפילוח סוציואקונומי, רשימת התחומים המועדפים, קריטריונים סוציואקונומיים ומבחנים נוספים לזכאות, לו"ז ליישום, פיקוח ומחקר הערכה.

חברי הועדה:


פרופ' אדריס תיתי מכון ויצמן למדע, יו"ר הועדה

הקאדי ד"ר אחמד נאטור – נשיא בית הדין , השרעי גב' רים יונס- אשת עסקים (מייסדת ובעלים חברת Alpha Omega), מר עבדאללה חטיב – משרד החינוך, פרופ' איתמר פרוקצ'ה – מכון ויצמן, פרופ' מונא מארון – חברת ות"ת ויו”ר ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית, אוניברסיטת חיפה, פרופ' סאלים זרובי – האוניברסיטה הפתוחה, פרופ' מחמוד ג'אברין הטכניון, ד"ר כרים אבו עפאש – מכללת סמי שמעון, ד"ר רמזי חלבי – ראש רשות לשעבר, נציג הרשויות המקומיות, פרופ' אוסיד ח'טיב – חבר מל"ג, אוניברסיטת חיפה, מר ארז גרניט – מפעל הפיס, רועי אסף (משקיף) המשרד לשוויון חברתי, מר אחמד חאג' יחיא (משקיף) נציג התאחדות הסטודנטים


משתתפים נוספים בועדה


גב' יעל סימן טוב– ות"ת, גב' דועא כעביה – ות"ת, אוסאמה חרבג'י – רו"ח, אלון גלרון – מנכ"ל פרח, הילה מגדל-בק – סמנכ"ל פרח, ענבר דובב – פרח, ספייה מחמוד / ספא עאישי פרח


 

פרופסור פאדיה נאסר- אבו אלהיג'א יו"ר הועדה

נעמי פרוינד – מנכ"ל קרן גרוס, יפעת סלע – מנכ"לית אלומה, אפרת ארן, סמנכ"ל אלומה, אימאן טרביה- אלקאסם – משרד העבודה והרווחה, אשרף ג'בור – מנהל התכנית רואד, אחמד מואסי – מנהל תחום חברה ערבית- קרן רוטשילד קיסריה , גב' יעל סימן טוב ות"ת, גב' דועא כעביה ות"ת

הוועדה תתווה את מדיניות ודרכי הפעולה של תכנית "הישגים", תתאם בין הגופים השותפים לתכנית וכן תעקוב ותפקח אחר ביצועה, והכל תוך שמירה על מסגרת התקציב המיועד לנושא. במסגרת זו הוועדה:

1.1. תקבע יעדים לתכנית ותעקוב אחר ביצועם;

1.2. תגבש קריטריונים להפעלת התכנית לרבות: הקצאת תקציב, תמיכה בתשתיות, בחירת היישובים ואוכלוסיית היעד, בכפוף לאישור הגופים השותפים במידת הצורך;

1.3. תאשר תכנית עבודה שנתית;

1.4. תקבל דיווחים תקופתיים ממנהל התכנית;

1.5. תאשר את מינוי מנהל התכנית לפי המלצת הגוף המפעיל;

1.6. תאשר תכנים מקצועיים;

1.7. תאשר ביצוע מחקרים וסקרים;

1.8. תגיש דו"ח פעילות שנתי לות"ת;


הרכב הוועדה:

יו"ר – ד"ר עדי קול, במרכז הבינתחומי בהרצליה

נעמי פינק – קרן גרוס, אחמד מואסי – קרן קיסריה ,יעל סימן טוב כהן – ות"ת

מטרות ותפקידי ועדת ההיגוי:

הוועדה תתווה את מדיניות ודרכי הפעולה של תכנית “הישגים להיי טק”, תתאם בין הגופים השותפים לתכנית וכן תעקוב ותפקח אחר ביצועה, והכל תוך שמירה על מסגרת התקציב המיועד לנושא. במסגרת זו הוועדה:

2.1 תמליץ לות”ת על יעדים לתכנית ותעקוב אחר ביצועם;

2.2 תאשר תכנית עבודה שנתית;

2.3 תקבל דיווחים תקופתיים ממנהל התכנית;

2.4 תאשר את מינוי מנהל התכנית לפי המלצת הגוף המפעיל;

2.5 תאשר תכנים מקצועיים;

2.6 תאשר צורך בביצוע מחקרים וסקרים;


הרכב הועדה:

פרופ' מונא מארון, חברת ות"ת

רועי כהן – משרד רוה"מ, נעה שוקרון/עדו סופר – משרד האוצר, יהודה זיסאפל – נציג ציבור, שירה נבון – ות"ת, יעל סימן טוב כהן – ות"ת, רועי לבנון (משקיף) – משרד הכלכלה

מטרת הועדה הינה לעודד את המוסדות להשכלה גבוהה לקדם את המודעות לטיפול בסטודנטים בעלי לקויות למידה בקרב המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה ואת התמיכה אשר מציעים המוסדות המתוקצבים לסטודנטים אלה.

תפקיד הוועדה הינו להמליץ לות"ת על מדיניות רצויה בתחום, לגבש קול קורא למוסדות, להמליץ לות"ת על תקצוב תוכניות לתמיכה בסטודנטים בעלי לקויות למידה, לעקוב וללוות מטעם ות"ת על פיתוח וניהולה של מת"ל בעברית ובערבית.


הרכב הוועדה:

יו"ר – פרופ' מיכל שני –
אוניברסיטת חיפה

ד"ר יהודית אלדור – 
נציגת ציבור, פרופ' לילך שלו מבורך – אוניברסיטת תל אביב, יעל מלצר – המכללה האקדמית תל חי

חברי הוועדה: ד"ר סראאב אבו רביע, ד"ר רביעה בסיס, פרופ' דאוד בשותי, פרופ' עזרי טרזי.פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת – יו"ר הוועדה

פרופ' אדו פרלמן
– ס' יו"ר מל"ג, פרופ' ישראל גלעד –חבר מל"ג, פרופ' אלי פולק – חבר מל"ג, פרופ' רוני פרידמן – חבר מל"ג, מר ישראל תיק – חבר מל"ג, ד"ר רבקה ודמני שאומן – חברת מל"ג, ד"ר דב מימון – המכון למדיניות העם היהודי, פרופ' ליאת קישון-רבין – אוניברסיטת תל אביב, גב' אתי זלצמן – נציגת התאחדות הסטודנטים
 חברי הוועדה: פרופ' פאדיה נאסר אבו אלהיג'א, פרופ' תיתי אדריס, ארז גרניט, פרופ' חוסאם חאייק, פרופ' ג'מאל זידאן, ברנדה זלטין, עבדאללה חטיב, רים יונס, אורי לוונטר רוברטס, פרופ' ג'האד אל סאנע, איימן סייף, פרופ' איתמר פרוקצ'ה, דיראן שלאבנה.

מטרת הועדה הינה לעודד את המוסדות להשכלה גבוהה לגבש, להתחייב וליישם מדיניות ועשייה חברתית מעורבת ואחראית, ואת ציבור הסטודנטים לתרום מזמנם וממרצם לקהילה ולחברה.

תפקיד הוועדה הינו להמליץ לות"ת על מדיניות רצויה בתחום, לגבש קול קורא למוסדות, להמליץ לות"ת על תקצוב תוכניות למעורבות סטודנטים ואקדמיה בקהילה, ולבחור מוסד,מחקרים וסטודנטים מצטיינים בכל שנה.


הרכב הוועדה:

פרופ' דפנה גולן, האוניברסיטה העברית, ד"ר איילת שביט, המכללה האקדמית תל חי, מיכל מגד, התאחדות הסטודנטים

חברי הוועדה:

יו"ר- פרופ' רבקה כרמי, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' צפורה פאליק –זכאי– אוניברסיטת בר אילן, פרופ' אדו פרלמן, סיו"ר מל"ג, פרופ' שאול יציב, משרד הבריאות, פרופ' אמנון להד, האוניברסיטה העברית הדסה, קופת חולים כללית, ד"ר איתמר קאהן, טכניון, פרופ' אמיתי זיו, אוניברסיטת תל אביב, גב' אוריין פונדק, נציגת התאחדות הסטודנטים לרפואה, עו"ד לאה ופנר, מזכ"ל ההסתדרות הרפואית בישראל

הרכב הוועדה:

יו"ר – מר שמעון יצחקי, חבר ות"ת

גב' יעל סימן טוב כהן – ות"ת, מר גל לנדאו – חשכ"ל, מר דוד פלבר – משרד החינוך, עדו סופר (משקיף) אוצר, מעיין פדן(משקיף) – התאחדות הסטודנטים, ד"ר מושיק לביא (משקיף) – יו"ר פורום הדיקנים

תפקידי הועדה:

1. בחינה ומעקב באופן שוטף בכל הנוגע לנגישותה של קהילת יוצאי אתיופיה להשכלה הגבוהה.

2. לדון ולהמליץ לות"ת (ולמל"ג במקרה הצורך) בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתוכנית ולהרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה עבור יוצאי אתיופיה.

3. לבחון וללוות באופן שוטף את כלל התוכניות והפעילויות של הות"ת להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה.

4. ללוות את התפתחות תכניות המוסדות להנגשת ההשכלה הגבוהה עבור יוצאי אתיופיה, ולהתמודד עם קשיים שיעלו בתהליכי ההתפתחות ובכלל זה:

4.1. מעקב אחר הגדלת ייצוג יוצאי אתיופיה ומדדי איכות נוספים בנוגע להשתלבותה בהשכלה הגבוהה כגון: נשירה, גרירה, סיום תואר והשתלבות בתארים מתקדמים וסגל.

4.2. מעקב אחר התפתחות התכניות במוסדות השונים ולהמליץ על צעדים נוספים וללוות את המוסדות בתהליך.

5. לעצב ולהמליץ על יוזמות שונות על מנת להרחיב את נגישות ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה.

6. אחריות על ביצוע מחקר מקיף שיבדוק את ביצועי התכנית ועמידה ביעדים. המחקר יבוצע כל שלוש שנים.


הרכב הועדה:

יו"ר – פרופ' יוסי שיין, חבר ות"ת

גב' זיווה מקונן דגו – נציגת ציבור, פרופ' שפרה שגיא – חברת מל"ג, ד"ר שרון שלום – אוניברסיטת בר אילן, ד"ר ווביט וורקו מנגסטו – המכללה האקדמית דוד ילין, ד"ר חן ליפשיץ – המכללה האקדמית אשקלון, מר ג'גאו בימרו – נציג סטודנטים, נעה שוקרון/עדו סופר – משרד האוצר, גב' מעיין פדן (משקיף) – התאחדות הסטודנטים, גב' קסאיי דמוזה פרנזמן (משקיף) משרד רוה"מ, מר אייל ניצני (משקיף) משרד הקליטה,

פרופ' ארנון בנטור, הטכניון (יו"ר הועדה)

פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר ות"ת, פרופ' אדו פרלמן – סיו"ר מל"ג, פרופ' אלי פולק – חבר מל"ג, מכון ויצמן למדע, פרופ' עפרה ענבר – אונ' תל אביב, פרופ' שירה הנטמן – מכללת תל חי, פרופ' אריה רייך – אונ' בר אילן, פרופ' אבי שגיא-שוורץ – אונ' חיפה, ד"ר אלס ורבקל – מכללת בצלאל, גב' מיכל גלברט – רפרנטית מו"פ והשכלה גבוהה, אגף התקציבים, משרד האוצר, גב' מעיין פדן – רכזת מדיניות אקדמית

פרופ' יואב בנימיני, אוניברסיטת תל-אביב – יו"ר הועדה

פרופ' גל אלידן, האוניברסיטה העברית, פרופ' מיכאל אלעד, הטכניון, פרופ' דפנה ויינשל,האוניברסיטה העברית, פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת, פרופ' אבישי מנדלבאום, הטכניון, פרופ' טובה מילוא, אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' שי מנור, הטכניון, פרופ' בועז נדלר, מכון ויצמן למדע, פרופ׳ מור פלג, אוניברסיטת חיפה, פרופ' גל צ'צ'יק, אוניברסיטת בר-אילן, פרופ' ליאור רוקח, אוניברסיטת בן-גוריון


וועדות ליווי

וועדת ליווי לנושא למידה דיגיטלית:

תפקידי וועדת הליווי לייעץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות בנושא הלמידה הדיגיטלית ובגיבוש קוים מנחים בסוגיות מהותיות אקדמיות, רגולטוריות ותקציביות. כמו כן, ללוות את היוזמות השונות של מל"ג/ות"ת בנושא, לעקוב אחריהן ולספק ייעוץ שוטף לגבי המשכן. בנוסף, לבחון את ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקולות הקוראים אשר מוציאות מל"ג וות"ת בנושא ובחירת הזוכים. יש לציין כי בחירת הזוכים תעשה על ידי ועדת הליווי של מל"ג/ות"ת, באישור ועדת היגוי שתוקם לצורך כך במשרד לשוויון חברתי, ותכלול גם נציגי מל"ג/ות"ת.

חברי הוועדה: פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר הוועדה, ד"ר רבקה ודמני שאומן, פרופ' עזרי טרזי, פרופ' יובל גרעיני, פרופ' איילת ברעם-צברי, ד"ר אינה בלאו, פרופ' דני בן-צבי, פרופ' שמעון שוקן, פרופ' ברוך שוורץ, פרופ' מירי ברק, גב' עדי משניות, גב' שי-לי שפיגלמן.

תת ועדות שיפוט לנושא למידה דיגיטלית:

לצורך תהליך השיפוט, תת וועדות השיפוט תייעצנה לועדת הליווי לנושא למידה דיגיטלית, כל אחת בתחומה. השיפוט יתבצע על פי הקריטריונים הקבועים בקולות הקוראים הרלוונטיים.

חברי תת-וועדת השיפוט למדעי הרוח והחברה: פרופ' עזרי טרזי, פרופ' עוז אלמוג, פרופ' סוניה רוקס, פרופ' אסף מידני, פרופ' דניאל סטטמן, פרופ' יובל נח הררי, פרופ' רפאל מן.

חברי תת וועדת השיפוט למדעי הטבע: פרופ' יובל גרעיני, פרופ' יעל נמירובסקי, פרופ' דן יקיר, פרופ' אביבית לוי, פרופ' אורנה אלרואי שטיין, פרופ' אילנה בר, פרופ' דוד חי.

הוועדות העליונות למינוי פרופסורים

הסמכות להעניק תארי פרופסורה מוקנית רק לחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל. מינוי חברי סגל לתואר פרופסור בשאר המוסדות טעונה אישור של המל"ג. הדבר נעשה באמצעות ארבע ועדות העליונות למינוי פרופסורים.

ב-24.11.2020 עדכנה המל"ג את הרכבן של ארבע ועדות עליונות בתחומים שיפורטו. הוועדות העליונות למינוי פרופסורים פועלות בהתאם לסדרי הנוהל לעבודת הוועדות העליונות למינוי פרופסורים, והקריטריונים להגשת בקשות למינוי פרופסורים.

הרכבן של הוועדות גובש לאחר תהליך התייעצות עם כלל המוסדות להשכלה גבוהה מתוך כוונה להבטיח איזון וייצוג מוסדי, דיסציפלינרי ומגדרי. חברי הוועדות הינם פרופסורים מן המניין בעלי מוניטין אקדמי וניסיון בוועדות לקידום פרופסורים, אשר מילאו בעבר תפקיד ניהולי אקדמי. יו”ר הוועדה הינו מי שמילא בעבר תפקיד ניהולי אקדמי בכיר: דיקן/רקטור/סנל”א/מנל”א/נשיא וכיהן כיו”ר/חבר ועדת מינויים פקולטטית/מוסדית.

למידע נוסף בנוגע להסמכה להענקת תואר פרופסור

להלן פירוט הוועדות 2020-2023:

שםתחוםמוסד כיום
פרופ' מרים פאוסט – יו"רפסיכולוגיהאוניברסיטת בר אילן
פרופ' נאוה חרוביכלכלההמכללה האקדמית נתניה
פרופ' עמיקם נחמנימדעי המדינההמכללה האקדמית תל אביב-יפו
פרופ' פרנסס רדאימשפטיםהמכללה למנהל
פרופ' גד ברזילימשפטים ומדע המדינהאוניברסיטת חיפה
פרופ' אורנה צ'שינסקימדעי ההתנהגותהמכללה האקדמית עמק יזרעאל
פרופ' אורנה בראון-אפלבריאות הציבוראוניברסיטת חיפה
פרופ' יוליה מירסקיעבודה סוציאליתאוניברסיטת בן גוריון
פרופ' גבי וימןתקשורתהמרכז הבינתחומי בהרצליה
פרופ' יוסף דויטשכלכלההמכללה האקדמית אשקלון
פרופ' עדה זוהרפסיכולוגיה קליניתרופין

מרכזת הוועדה: גב' שרון הרדון 02-5094430 SharonH@che.org.il


תאריכי הישיבות:


21.01.21 || 31.01.21 || 02.05.21 || 14.03.21 || 21.03.21 || 02.05.21 || 06.06.21 || 19.07.21 || 14.09.21


אישורי הדרגותשםתחוםמוסד כיום
פרופ' יהודה פרידלנדר– יו"רספרות עם ישראל וספרות משווהאוניברסיטת בר אילן
פרופ' עירית קופפרברגחקר השיח, חקר השפהמכללת לוינסקי לחינוך
פרופ' אביגדור שנאןספרות האגדה והמדרשהאוניברסיטה העברית
פרופ' יצחק רייטרלימודי המזה"ת, א"י ואסלאםהמכללה האקדמית אשקלון
פרופ' גבי גולדשמידטעיצובהטכניון
פרופ' ירום ורדימוןעיצוב גרפימכללת שנקר
פרופ' עודד זהבימוסיקה והלחנהאוניברסיטת חיפה
פרופ' דן אורייןתיאטרון ודרמה, הסוציולוגיה של התיאטרוןהמכללה האקדמית גליל מערבי
פרופ' איבי קדרוןהוראת מתמטיקההמרכז האקדמי לב
פרופ' יואל וולטרסבלשנות אנגלית, פסיכולינגוויסטיקה, הגיל הרךהמכללה האקדמית לחינוך תלפיות
פרופ' לאה מקובצקיהיסטוריה ומורשת ישראלאוניברסיטת אריאל
פרופ' אברהים טאהאשפה וספרות ערביתאוניברסיטת חיפה

מרכזות הוועדה:


דבורה קליין 02-5094436 dvorak@che.org.il, הגב' אפרת שגיא Efrat@che.org.il 02-5094442


אישורי הדרגות


 שםתחוםמוסד כיום
פרופ' דני לויתן– יו"רמתמטיקהאוניברסיטת תל אביב
פרופ' אליק הוניגמןביולוגיה מולקולריתהמכללה האקדמית הדסה
פרופ' ברוך מינקהרפואה, פיזיולוגיה, ביו-פיזיקההאוניברסיטה העברית
פרופ' רחל אמירביוטכנולוגיההמכללה האקדמית תל חי
פרופ' עדנה שכטמןהנדסת תעשיית וניהול, סטטיסטיקה יישומיתאוניברסיטת בן גוריון
פרופ'  מנחם שטיינרמתמטיקההמכון האקדמי לב
פרופ' יהודית גל-עזרמדעי המחשבהאוניברסיטה הפתוחה
פרופ' אהוד היימןהנדסת חשמלאוניברסיטת תל אביב
פרופ' ליאוניד אוסטרפיזיקההמכללה האקדמית ע"ש סמי שמעון
פרופ' דגנית דנינוהנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןהטכניון
פרופ' יורי ריבקובהנדסה אזרחית, הנדסת מבניםאוניברסיטת אריאל
פרופ' תמי תמירמדעי המחשבהמרכז הבינתחומי בהרצליה

מרכזת הוועדה: גב' אפרת צדקה 02-5094416 Efratl@che.org.il


תאריכי הישיבות:


31.01.21 || 07.04.21 || 06.06.21 || 2.8.21


אישורי הדרגותמוסד כיוםתחוםשם
המכללה למנהלפסיכולוגיה חברתית, התנהגות ארגוניתפרופ' שמואל (מולי) אליס – יו"ר
האוניברסיטה העבריתכימיה אורגנית, רוקחות, מדע פורנזיפרופ' אבי דומב
אוניברסיטת בן גוריוןניהול והנדסת מערכות מידעפרופ' פרץ שובל
אוניברסיטת אריאלכימיה, מדעי הטבעפרופ' דן מאירשטיין
אוניברסיטת בן גוריוןמדעי המחשבפרופ' ג'יהאד אל-סאנא
אוניברסיטת חיפהפסיכולוגיה, התפתחות הילדפרופ' אבי שגיא-שורץ
המכללה האקדמית תל חיפסיכולוגיה וחינוך, דרמה-תראפיהפרופ' (מקצועי) מולי להד
המכללה האקדמית כנרתכלכלת תחבורה, כלכלה עירוניתפרופ' (מקצועי) חיים אבירם
אוניברסיטת בן גוריוןעבודה סוציאלית, חינוךפרופ' לאה קסן
האוניברסיטה הפתוחההוראה ולמידהפרופ' שרה גורי-רוזנבליט
האוניברסיטה העבריתמנהל ומדיניות חינוךפרופ' אדם ניר
המכללה האקדמית צפתמשפטיםפרופ' גדעון ליבזון

מרכזת הוועדה: גב' מעין גורמס-כהן Maayan@che.org.il 02-5094422


תאריכי הישיבות:


22.01.21 || 03.02.21 || 06.07.21 || 21.10.21 || 13.01.2022


אישורי הדרגותהוועדה בתחום מדעי החברה, ניהול ומשפטים


יו"ר הוועדה: פרופ' גבריאלה שלו, הקריה האקדמית אונו (משפטים).


מ"מ יו"ר הוועדה: פרופ’ שושנה אנילי, אוניברסיטת תל אביב (חקר ביצועים, הפקולטה לניהול)


חברי הוועדה: • פרופ’ שושנה אנילי, אוניברסיטת תל אביב (חקר ביצועים, הפקולטה לניהול)

 • פרופ’ אריה נדלר, אוניברסיטת תל אביב (פסיכולוגיה)

 • פרופ’ עקיבא כהן, המכללה האקדמית עמק יזרעאל (תקשורת)

 • פרופ' נאוה חרובי, המכללה האקדמית נתניה (כלכלה)

 • פרופ' מולי להד, המכללה האקדמית תל-חי (פסיכולוגיה וחינוך, דרמה -תרפיה)

 • פרופ' עמיקם נחמני, המכללה האקדמית תל אביב-יפו (מדעי המדינה)

 • פרופ' גדעון פישמן, אוניברסיטת חיפה (סוציולוגיה וקרימינולוגיה)


מרכזת הוועדה: גב' שרון הרדון 02-5094430 SharonH@che.org.il


תאריכי הישיבות:


17.11.14 || 25.1.15 || 2.4.15 || 7.6.15 || 3.9.15 || 25.11.15  || 3.2.16  || 6.4.16  || 29.6.16  || 19.9.16 || 6.12.16 || 15.2.17 || 26.4.17 || 11.6.17 || 22.04.18 || 24.06.18 || 21.07.19 || 30.07.19 || 11.06.20  || 18.06.20 || 24.06.20 || 26.07.20 || 02.08.20 || 09.08.20 || 29.10.20 || 12.11.20


לאישורי הדרגות


הוועדה בתחום מדעי הרוח והאמנויות


יו"ר הוועדה:פרופ' יהודה פרידלנדר, אוניברסיטת בר אילן (ספרות עם ישראל וספרות משווה)


מ"מ יו"ר הוועדה: פרופ’ חיים גורן, המכללה האקדמית תל חי (גיאוגרפיה היסטורית)


חברי הוועדה: • פרופ’ רוזלין קורן, אוניברסיטת בר אילן (תרבות צרפת)

 • פרופ’ מנחם צור,האקדמיה למוזיקה ירושלים (מוזיקה)

 • פרופ' ירום ורדימון, שנקר (עיצוב גרפי)

 • פרופ’ תמר אלכסנדר, מכללה אקדמית אחוה (ספרות עברית)

 • פרופ' גבי גולדשמידט, טכניון (עיצוב)

 • פרופ' אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית (ספרות עברית)

 • פרופ' יצחק רייטר, המכללה האקדמית אשקלון (לימודי המזרח התיכון וארץ ישראל ולימודי האסלאם)


מרכזת הוועדה: דבורה קליין 02-5094436 dvorak@che.org.il


תאריכי הישיבות:


17.11.14 || 13.1.15 || 17.2.15 || 2.6.15  || 11.8.15 || 3.11.15 || 26.1.16 || 10.5.16 || 12.7.16 || 1.11.16 || 31.1.17 || 1.3.17|| 7.8.17 || 24.12.17 || 30.04.18 || 04.06.18


לאישורי הדרגות


הוועדה בתחום חינוך והוראה


יו"ר הוועדה: פרופ’ יוסי מניס, אוניברסיטת בר אילן (הוראת המדעים).


מ"מ יו"ר הוועדה – פרופ' נעמה צבר בן יהושע


חברי הוועדה: • פרופ’ יזהר אופלטקה, אוניברסיטת תל אביב, הוגש ע”י מכללת גורדון (מדיניות ומנהל חינוך)

 • פרופ’ רבקה איזיקוביץ’, אוניברסיטת חיפה (מדיניות ומנהיגות בחינוך)

 • פרופ’ נעמה צבר בן יהושע, המכללה האקדמית אחוה (חינוך יהודי)

 • פרופ’ איסמעיל אבו סעד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב (מדיניות ומנהל חינוך)

 • פרופ' עירית קופפרברג, מכללת לוינסקי לחינוך (חינוך)

 • פרופ' ג'ודי אורבך, אוניברסיטת בן גוריון (חינוך)

 • פרופ' נאוה בן צבי, האוניברסיטה העברית (אמריטה) (הוראת המדעים- כימיה)


מרכזת הוועדה: הגב' אפרת שגיא Efrat@che.org.il 02-5094442


תאריכי הישיבות:


17.11.14 || 06.01.15 || 08.03.15 || 02.07.15 || 20.09.15 || 19.11.15 || 24.01.16 || 31.03.16 || 14.07.16 || 21.08.16 || 03.11.16 || 02.02.16 || 23.04.17 || 12.07.17 || 24.12.17 || 08.03.18 || 07.05.18 || 05.07.18 || 04.10.18 || 13.12.18 || 19.02.19 || 16.05.19 || 07.07.19 || 12.12.19 || 10.02.20 || 05.03.20 || 24.9.20


לאישורי הדרגות


הוועדה בתחום מדעים מדויקים והנדסה


יו"ר הוועדה: פרופ' דני לויתן, אוניברסיטת תל-אביב (אמריטוס) (מתמטיקה)


מ"מ יו"ר הוועדה: פרופ' אהוד הימן, אוניברסיטת ת"א (הנדסת חשמל)


חברי הוועדה: • פרופ’ חנה דודיוק, שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות. (הנדסת פלסטיקה)

 • פרופ’ שלומי דולב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (מדעי המחשב)

 • פרופ’ עלי מרצבך, אוניברסיטת בר אילן, (מתמטיקה)

 • פרופ' עדנה שכטמן, אוניברסיטת בן גוריון (הנדסת תעשיה וניהול)

 • פרופ' מנחם שטיינר, המרכז האקדמי לב (מתמטיקה)

 • פרופ' יהודית גל-עזר, האוניברסיטה הפתוחה (מדעי המחשב)

 • פרופ' ליאוניד אוסטר, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (פיזיקה)


מרכזת הוועדה: גב' אפרת צדקה 02-5094416 Efratl@che.org.il


תאריכי ישיבות:


17.11.14 || 25.02.15 || 06.05.15 || 11.08.15 || 24.11.15 || 07.02.16 || 08.05.16 || 08.08.16 || 13.11.16|| 05.02.17|| 29.05.17 || 24.12.17 || 25.03.18 || 13.05.18 || 28.10.18 || 27.01.19 || 17.03.19 || 12.05.19


לאישורי הדרגות


הוועדה בתחום מדעי החיים, רפואה ובריאות


יו"ר הוועדה: פרופ’ ורדה רוטר, מכון ויצמן למדע (ביולוגיה).


מ"מ יו"ר הוועדה: פרופ’ גל ריכטר-לוין, אוניברסיטת חיפה (נוירוביולוגיה)


חברי הוועדה: • פרופ’ נעמי כץ, הקריה האקדמית אונו (ריפוי בעיסוק)

 • פרופ’ דורית רביד, אוניברסיטת תל אביב (הפרעות בתקשורת)

 • פרופ’ אטה ליבנה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב (מדעי הבריאות)

 • פרופ' אליק הוניגמן, המכללה האקדמית הדסה (ביולוגיה מולקולרית)

 • פרופ' ברוך מינקה, האוניברסיטה העברית (רפואה)

 • פרופ' רחל אמיר, המכללה האקדמית תל חי (מדעי החיים)


מרכזת הוועדה: גב' מעין גורמס-כהן Maayan@che.org.il 02-5094422


תאריכי הישיבות:


21.12.14 || 22.2.15 || 3.5.15 || 4.8.15 || 9.2.16 || 21.6.16 || 20.12.16 || 05.02.17 || 24.12.17 || 28.03.18 || 06.05.18 || 03.12.18 || 17.03.2019 || 24.06.19 || 05.12.2019 || 24.06.2020


לאישורי הדרגות


יו"ר וסיו"ר המל"ג לדורותיהם

 

מס' מועצה      תאריך מינוי המועצה      סיו"ר מל"ג                        יו"ר מל"ג

 

מועצה 13 מרץ      2017 פרופ' אדו פרלמן ד"ר יפעת שאשא ביטון – שרת החינוך וההשכלה הגבוהה

מר יואב גלנט – שר החינוך וההשכלה הגבוהה

מר זאב אלקין – שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה

הרב רפי פרץ – שר החינוך

מר נפתלי בנט – שר החינוך

 

מועצה 12 מרץ      2012 ד"ר רבקה (שאומן) ודמני

פרופ' חגית מסר ירון

ד"ר שמשון שושני

מר נפתלי בנט – שר החינוך

מר שי פירון – שר החינוך

מר גדעון סער – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 11 מרץ      2007 פרופ' נחום פינגר

פרופ' יצחק גלנור

מר גדעון סער – שר החינוך והתרבות

פרופ' יולי תמיר – שרת החינוך והתרבות

 

מועצה 10 מרץ      2002 פרופ' יחזקאל טלר פרופ' יולי תמיר – שרת החינוך והתרבות

 

מועצה 9 פברואר 1997 השופטת שושנה נתניהו גב' שולמית אלוני (ז"ל) – שרת החינוך והתרבות

מר זבולון המר (ז"ל) – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 8 דצמבר  1992 השופטת שושנה נתניהו גב' לימור לבנת – שרת החינוך והתרבות

מר יוסי שריד – שר החינוך והתרבות

מר יצחק לוי  – שר החינוך והתרבות

מר זבולון המר (ז"ל) כמ"מ שר הדתות

פרופ' אמנון רובינשטיין – שר החינוך והתרבות

מר זבולון המר (ז"ל)  – שר החינוך והתרבות

 

 מועצה 7  נובמבר  1986  השופט משה לנדוי (ז"ל)  מר זבולון המר (ז"ל)  – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 6 נובמבר  1981 השופט משה עציוני (ז"ל) מר יצחק נבון (ז"ל) – שר החינוך והתרבות

מר זבולון המר (ז"ל) – שר החינוך והתרבות

 

 מועצה 5  נובמבר  1976  השופט משה עציוני (ז"ל)  מר זבולון המר (ז"ל) – שר החינוך והתרבות

מר אהרון ידלין – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 4 נובמבר  1971 השופט משה לנדוי (ז"ל) מר  אהרון ידלין – שר החינוך והתרבות

מר יגאל אלון (ז"ל) – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 3 דצמבר  1966 השופט חיים כהן (ז"ל) מר יגאל אלון (ז"ל) – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 2 יוני        1961 השופט חיים כהן (ז"ל) מר אבא אבן (ז"ל)

 

מועצה 1 דצמבר  1958 השופט חיים כהן (ז"ל) מר זלמן ארן (ז"ל) – שר החינוך והתרבות

יו"ר ות"ת לדורותיהם

2015-2021          פרופ' יפה זילברשץ

2014-2015          פרופ' פייסל עזאיזה סגן יו"ר ות"ת שימש כמ"מ יו"ר ות"ת בישיבות ות"ת בלבד

2009-2014          פרופ' מנואל טרכטנברג

2003-2009          פרופ' שלמה גרוסמן (ז"ל)

1997-2003          פרופ' נחמיה לבציון (ז"ל)

1990-1996          פרופ' אמנון פזי (ז"ל)

1986-1990          פרופ' יעקב זיו

1979-1985          פרופ' חיים הררי

1974-1979          פרופ' נתן רוטנשטרייך (ז"ל)