הרכב המל"ג

שר החינוך, חה"כ יואב קיש
יו"ר המל"ג
פרופ' יוסי מקורי
יו"ר הות"ת
פרופ' גִ'הַאד אל(סאנֶע)
פרופ' אבי בסר
ד"ר אופיר העברי
פרופ' רבקה ודמני שאומן
מר משה ויגדור
גב' אלמז זרו
פרופ' ליה לאור
פרופ' שולמית לבנברג
פרופ' אסף מידני
מר תום נדיל
פרופ' פואד פארס
מר רועי פולקמן
מר אלחנן פלהיימר
פרופ' רונן קריטנשטיין
פרופ' יוסי רוזנוקס
פרופ' איריס שגריר
פרופ' שוש שהרבני
פרופ' דודי שוורץ
פרופ' עידית תשובה

הרכב הות"ת

פרופ' יוסי מקורי
יו"ר הות"ת
פרופ’ שירי נבון-ונציה
פרופ' שוש שהרבני
מר אריאל יוצר
פרופ' יהושע (שוקי) שמר
פרופ' ברכה שפירא

לשכת יו"ר, סיו"ר ומנכ"ל

פרופ' יוסי מקורי
יו"ר הות"ת
ד"ר ורדה בן שאול
מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת
אתי זלצמן
יועצת ליו"ר ות"ת
מיכל אברהם
מרכזת מנהלית לות"ת
נעה אטיאס
מנהלת לשכת המנכ"ל
לירון אבירם
מנהלת לשכת היו"ר

ראשי האגפים המקצועיים

ד"ר ורדה בן שאול
מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת
מרב אברהמי
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
יניב כהן-שבתאי
סמנכ”ל תקצוב
נעמי בק (PhD)
סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
חוה קליין-אבישי
סמנכ"ל תכנון ומידע
סיגל מורדוך
מ"מ סמנכ"ל הבטחת איכות ומגוון
איתמר לוי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
ערן בר עוז
ראש מערך דוברות וקשרי ממשל
רו"ח אביטל בלייוס
חשבת בכירה
עו"ד יעל טור כספא
יועצת משפטית

ועדות המשנה הרוחביות


ועדת משנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה:
תפקידה לדון בסוגיות עקרוניות הנוגעות למערכת ההשכלה הגבוהה, המשך התפתחותה לאורך זמן ופריסתה במרחב, גיבוש מדיניות בעניין מוסדות להשכלה גבוהה חדשים ותוכניות לימוד חדשות ודיון בענינים רוחביים, עקרוניים או חוצי תחומים של הכרה, הסמכה, רישוי שלוחות חו"ל וכן בנושאי רוחב כלליים שיועלו, לרבות גיבוש הצעה לנהלי עבודה וריכוז החלטות עקרוניות.

ממלא מקום יו"ר הוועדה: פרופ' ג'יהאד אל סאנע
חברי הוועדה: יו"ר ות"ת – פרופ' יוסי מקורי, ד"ר אופיר העברי, פרופ' רבקה ודמני שאומן, מר משה ויגדור, גב' אלמז זרו, פרופ' אסף מידני, מר רועי פולקמן, מר אלחנן פלהיימר, פרופ' רונן קריטנשטיין, פרופ' יוסי רוזנוקס, פרופ' דודי שוורץ.

מרכז הוועדה: ד"ר מרק אסרף


ועדת משנה להבטחת איכות:
תפקידה לגבש תכנית להערכת איכות ההשכלה הגבוהה ולבצע ניטור קבוע של איכות ההשכלה במוסדות השונים ובתחומי הלימוד השונים, לרבות באמצעות ועדות הערכה בינלאומיות, דיון בדוחות ההערכה וגיבוש המלצות למועצה. ביצוע מעקב אחר יישום ההמלצות בנושא הערכת איכות.

יו"ר הוועדה: פרופ' אסף מידני.
חברי הוועדה: יו"ר ות"ת – פרופ' יוסי מקורי, פרופ' רבקה ודמני שאומן, גב' אלמז זרו, פרופ' ליה לאור, פרופ' שולמית לבנברג, פרופ' יוסי רוזווקס, פרופ' איריס שגריר, פרופ' שוש שהרבני, מר תום נדיל.

מרכזת הוועדה: ד"ר ורדה בן שאול


ועדת משנה לפיקוח ואכיפה:
תפקידה לשמור על ביצוע הוראות חוק המל"ג, מדיניות ונהלי המל"ג והות"ת והחלטותיהן במוסדות להשכלה גבוהה באמצעות מדיניות של מעקב, בקרה, מניעה, פיקוח ואכיפה.

ממלא מקום יו"ר הוועדה: פרופ' פואד פארס
חברי הוועדה: יו"ר ות"ת – פרופ' יוסי מקורי, מ"מ מנכ"ל המועצה – ד"ר ורדה בן שאול, סמנכ"ל לעניינים אקדמיים – גב' מרב אברהמי, פרופ' ג'יהאד אל סאנע, פרופ' אבי בסר, גב' אלמז זרו, מר משה ויגדור, פרופ' אסף מידני, מר אלחנן פלהיימר, פרופ' פואד פארס, פרופ' רונן קריטנשטיין.

מרכז הוועדה: מר יאיר הראל

ועדות המשנה התחומיות

תפקידן של הועדות התחומיות לגבש המלצות למל"ג בעניין בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות, מסלולים, הסמכות, תכניות של שלוחות מחו"ל, תכניות לאוכלוסיות מוגדרות וכד', כל ועדה בתחומים שלה. 

הוועדות מוקמות על ידי המל"ג באופן הבא:


ועדת משנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנויות:
יו"ר הוועדה: פרופ' רבקה ודמני שאומן.
חברי הוועדה: מר משה ויגדור, גב' אלמז זרו, פרופ' ליה לאור, מר רועי פולקמן, פרופ' איריס שגריר.

מרכזת הוועדה: גב' בתיה הקלמן


ועדת משנה תחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי במדעי הרוח והחברה, משפטים:
יו"ר הוועדה: פרופ' דודי שוורץ.
חברי הוועדה: פרופ' אבי בסר, פרופ' אסף מידני, פרופ' רונן קרינשטיין, פרופ' שוש שהרבני, מר אלחנן פלהיימר, ד"ר אופיר העברי

מרכזת הוועדה: גב' דבורה קלין


ועדת משנה תחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל:
יו"ר הוועדה: פרופ' יוסי רוזנווקס.
חברי הוועדה: פרופ' ג'יהאד אל-סאנע, פרופ' שולמית לבנברג, פרופ' פואד פארס, מר תום נדיל.

מרכזת הוועדה: גב' אתי נעים


 

הוועדות העליונות למינוי פרופסורים

הסמכות להעניק תארי פרופסורה מוקנית רק לחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל. מינוי חברי סגל לתואר פרופסור בשאר המוסדות טעונה אישור של המל"ג. הדבר נעשה באמצעות ארבע ועדות העליונות למינוי פרופסורים.

ב-24.11.2020 עדכנה המל"ג את הרכבן של ארבע ועדות עליונות בתחומים שיפורטו. הוועדות העליונות למינוי פרופסורים פועלות בהתאם לסדרי הנוהל לעבודת הוועדות העליונות למינוי פרופסורים, והקריטריונים להגשת בקשות למינוי פרופסורים.

הרכבן של הוועדות גובש לאחר תהליך התייעצות עם כלל המוסדות להשכלה גבוהה מתוך כוונה להבטיח איזון וייצוג מוסדי, דיסציפלינרי ומגדרי. חברי הוועדות הינם פרופסורים מן המניין בעלי מוניטין אקדמי וניסיון בוועדות לקידום פרופסורים, אשר מילאו בעבר תפקיד ניהולי אקדמי. יו”ר הוועדה הינו מי שמילא בעבר תפקיד ניהולי אקדמי בכיר: דיקן/רקטור/סנל”א/מנל”א/נשיא וכיהן כיו”ר/חבר ועדת מינויים פקולטטית/מוסדית.

למידע נוסף בנוגע להסמכה להענקת תואר פרופסור

להלן פירוט הוועדות 2020-2023:

שםתחוםמוסד כיום
פרופ' מרים פאוסט – יו"רפסיכולוגיהאוניברסיטת בר אילן
פרופ' אסף מידנימדע המדינה ומשפטיםהמכללה האקדמית תל אביב-יפו
פרופ' עמיקם נחמנימדעי המדינהאוניברסיטת בר אילן
פרופ' פרנסס רדאימשפטיםהמכללה למנהל
פרופ' אורנה צ'שינסקימדעי ההתנהגותהמכללה האקדמית עמק יזרעאל
פרופ' אורנה בראון-אפלבריאות הציבוראוניברסיטת חיפה
פרופ' יוליה מירסקיעבודה סוציאליתאוניברסיטת בן גוריון
פרופ' גבי וימןתקשורתהמרכז הבינתחומי בהרצליה
פרופ' יוסף דויטשכלכלההמכללה האקדמית אשקלון
פרופ' עדה זוהרפסיכולוגיה קליניתרופין
פרופ' שוש שהרבניכלכלה התנהגותיתהמכללה האקדמית עמק יזרעאל

מרכזת הוועדה: גב' שרון הרדון 02-5094430 SharonH@che.org.il


אישורי הדרגותשםתחוםמוסד כיום
פרופ' יהודה פרידלנדר– יו"רספרות עם ישראל וספרות משווהאוניברסיטת בר אילן
פרופ' עירית קופפרברגחקר השיח, חקר השפהמכללת לוינסקי לחינוך
פרופ' אביגדור שנאןספרות האגדה והמדרשהאוניברסיטה העברית
פרופ' יצחק רייטרלימודי המזה"ת, א"י ואסלאםהמכללה האקדמית אשקלון
פרופ' גבי גולדשמידטעיצובהטכניון
פרופ' חנן דה לנגהעיצוב תעשייתיבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
פרופ' עודד זהבימוסיקה והלחנהאוניברסיטת חיפה
פרופ' דן אורייןתיאטרון ודרמה, הסוציולוגיה של התיאטרוןהמכללה האקדמית גליל מערבי
פרופ' איבי קדרוןהוראת מתמטיקההמרכז האקדמי לב
פרופ' יואל וולטרסבלשנות אנגלית, פסיכולינגוויסטיקה, הגיל הרךהמכללה האקדמית לחינוך תלפיות
פרופ' לאה מקובצקיהיסטוריה ומורשת ישראלאוניברסיטת אריאל
פרופ' אברהים טאהאשפה וספרות ערביתאוניברסיטת חיפה

מרכזות הוועדה:


דבורה קליין 02-5094436 dvorak@che.org.il, הגב' אפרת שגיא Efrat@che.org.il 02-5094442


אישורי הדרגות


 שםתחוםמוסד כיום
פרופ' דני לויתן– יו"רמתמטיקהאוניברסיטת תל אביב
פרופ' אליק הוניגמןביולוגיה מולקולריתהמכללה האקדמית הדסה
פרופ' דניאל אלגוםפיזיולוגיההמכללה האקדמית אחוה
פרופ' רחל אמירביוטכנולוגיההמכללה האקדמית תל חי
פרופ' עדנה שכטמןהנדסת תעשיית וניהול, סטטיסטיקה יישומיתאוניברסיטת בן גוריון
פרופ'  מנחם שטיינרמתמטיקההמכון האקדמי לב
פרופ' יהודית גל-עזרמדעי המחשבהאוניברסיטה הפתוחה
פרופ' אהוד היימןהנדסת חשמלאוניברסיטת תל אביב
פרופ' ליאוניד אוסטרפיזיקההמכללה האקדמית ע"ש סמי שמעון
פרופ' דגנית דנינוהנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןהטכניון
פרופ' יורי ריבקובהנדסה אזרחית, הנדסת מבניםאוניברסיטת אריאל
פרופ' תמי תמירמדעי המחשבהמרכז הבינתחומי בהרצליה

מרכזת הוועדה: גב' אפרת צדקה 02-5094416 Efratl@che.org.il


אישורי הדרגותמוסד כיוםתחוםשם
המכללה למנהלפסיכולוגיה חברתית, התנהגות ארגוניתפרופ' שמואל (מולי) אליס – יו"ר
המכללה האקדמית אפקהחקר הביצועיםפרופ' אורי יחיאלי
אוניברסיטת בן גוריוןניהול והנדסת מערכות מידעפרופ' פרץ שובל
אוניברסיטת אריאלכימיה, מדעי הטבעפרופ' דן מאירשטיין
אוניברסיטת בן גוריוןמדעי המחשבפרופ' ג'יהאד אל-סאנא
אוניברסיטת חיפהפסיכולוגיה, התפתחות הילדפרופ' אבי שגיא-שורץ
המכללה האקדמית תל חיפסיכולוגיה וחינוך, דרמה-תראפיהפרופ' (מקצועי) מולי להד
המכללה האקדמית כנרתכלכלת תחבורה, כלכלה עירוניתפרופ' (מקצועי) חיים אבירם
אוניברסיטת בן גוריוןעבודה סוציאלית, חינוךפרופ' לאה קסן
האוניברסיטה הפתוחההוראה ולמידהפרופ' שרה גורי-רוזנבליט
האוניברסיטה העבריתמנהל ומדיניות חינוךפרופ' אדם ניר
המכללה האקדמית צפתמשפטיםפרופ' גדעון ליבזון

מרכזת הוועדה: גב' מעין גורמס-כהן Maayan@che.org.il 02-5094422


אישורי הדרגותהוועדה בתחום מדעי החברה, ניהול ומשפטים


יו"ר הוועדה: פרופ' גבריאלה שלו, הקריה האקדמית אונו (משפטים).


מ"מ יו"ר הוועדה: פרופ’ שושנה אנילי, אוניברסיטת תל אביב (חקר ביצועים, הפקולטה לניהול)


חברי הוועדה: • פרופ’ שושנה אנילי, אוניברסיטת תל אביב (חקר ביצועים, הפקולטה לניהול)

 • פרופ’ אריה נדלר, אוניברסיטת תל אביב (פסיכולוגיה)

 • פרופ’ עקיבא כהן, המכללה האקדמית עמק יזרעאל (תקשורת)

 • פרופ' נאוה חרובי, המכללה האקדמית נתניה (כלכלה)

 • פרופ' מולי להד, המכללה האקדמית תל-חי (פסיכולוגיה וחינוך, דרמה -תרפיה)

 • פרופ' עמיקם נחמני, המכללה האקדמית תל אביב-יפו (מדעי המדינה)

 • פרופ' גדעון פישמן, אוניברסיטת חיפה (סוציולוגיה וקרימינולוגיה)


מרכזת הוועדה: גב' שרון הרדון 02-5094430 SharonH@che.org.il


תאריכי הישיבות:


17.11.14 || 25.1.15 || 2.4.15 || 7.6.15 || 3.9.15 || 25.11.15  || 3.2.16  || 6.4.16  || 29.6.16  || 19.9.16 || 6.12.16 || 15.2.17 || 26.4.17 || 11.6.17 || 22.04.18 || 24.06.18 || 21.07.19 || 30.07.19 || 11.06.20  || 18.06.20 || 24.06.20 || 26.07.20 || 02.08.20 || 09.08.20 || 29.10.20 || 12.11.20


לאישורי הדרגות


הוועדה בתחום מדעי הרוח והאמנויות


יו"ר הוועדה:פרופ' יהודה פרידלנדר, אוניברסיטת בר אילן (ספרות עם ישראל וספרות משווה)


מ"מ יו"ר הוועדה: פרופ’ חיים גורן, המכללה האקדמית תל חי (גיאוגרפיה היסטורית)


חברי הוועדה: • פרופ’ רוזלין קורן, אוניברסיטת בר אילן (תרבות צרפת)

 • פרופ’ מנחם צור,האקדמיה למוזיקה ירושלים (מוזיקה)

 • פרופ' ירום ורדימון, שנקר (עיצוב גרפי)

 • פרופ’ תמר אלכסנדר, מכללה אקדמית אחוה (ספרות עברית)

 • פרופ' גבי גולדשמידט, טכניון (עיצוב)

 • פרופ' אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית (ספרות עברית)

 • פרופ' יצחק רייטר, המכללה האקדמית אשקלון (לימודי המזרח התיכון וארץ ישראל ולימודי האסלאם)


מרכזת הוועדה: דבורה קליין 02-5094436 dvorak@che.org.il


תאריכי הישיבות:


17.11.14 || 13.1.15 || 17.2.15 || 2.6.15  || 11.8.15 || 3.11.15 || 26.1.16 || 10.5.16 || 12.7.16 || 1.11.16 || 31.1.17 || 1.3.17|| 7.8.17 || 24.12.17 || 30.04.18 || 04.06.18


לאישורי הדרגות


הוועדה בתחום חינוך והוראה


יו"ר הוועדה: פרופ’ יוסי מניס, אוניברסיטת בר אילן (הוראת המדעים).


מ"מ יו"ר הוועדה – פרופ' נעמה צבר בן יהושע


חברי הוועדה: • פרופ’ יזהר אופלטקה, אוניברסיטת תל אביב, הוגש ע”י מכללת גורדון (מדיניות ומנהל חינוך)

 • פרופ’ רבקה איזיקוביץ’, אוניברסיטת חיפה (מדיניות ומנהיגות בחינוך)

 • פרופ’ נעמה צבר בן יהושע, המכללה האקדמית אחוה (חינוך יהודי)

 • פרופ’ איסמעיל אבו סעד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב (מדיניות ומנהל חינוך)

 • פרופ' עירית קופפרברג, מכללת לוינסקי לחינוך (חינוך)

 • פרופ' ג'ודי אורבך, אוניברסיטת בן גוריון (חינוך)

 • פרופ' נאוה בן צבי, האוניברסיטה העברית (אמריטה) (הוראת המדעים- כימיה)


מרכזת הוועדה: הגב' אפרת שגיא Efrat@che.org.il 02-5094442


תאריכי הישיבות:


17.11.14 || 06.01.15 || 08.03.15 || 02.07.15 || 20.09.15 || 19.11.15 || 24.01.16 || 31.03.16 || 14.07.16 || 21.08.16 || 03.11.16 || 02.02.16 || 23.04.17 || 12.07.17 || 24.12.17 || 08.03.18 || 07.05.18 || 05.07.18 || 04.10.18 || 13.12.18 || 19.02.19 || 16.05.19 || 07.07.19 || 12.12.19 || 10.02.20 || 05.03.20 || 24.9.20


לאישורי הדרגות


הוועדה בתחום מדעים מדויקים והנדסה


יו"ר הוועדה: פרופ' דני לויתן, אוניברסיטת תל-אביב (אמריטוס) (מתמטיקה)


מ"מ יו"ר הוועדה: פרופ' אהוד הימן, אוניברסיטת ת"א (הנדסת חשמל)


חברי הוועדה: • פרופ’ חנה דודיוק, שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות. (הנדסת פלסטיקה)

 • פרופ’ שלומי דולב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (מדעי המחשב)

 • פרופ’ עלי מרצבך, אוניברסיטת בר אילן, (מתמטיקה)

 • פרופ' עדנה שכטמן, אוניברסיטת בן גוריון (הנדסת תעשיה וניהול)

 • פרופ' מנחם שטיינר, המרכז האקדמי לב (מתמטיקה)

 • פרופ' יהודית גל-עזר, האוניברסיטה הפתוחה (מדעי המחשב)

 • פרופ' ליאוניד אוסטר, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (פיזיקה)


מרכזת הוועדה: גב' אפרת צדקה 02-5094416 Efratl@che.org.il


תאריכי ישיבות:


17.11.14 || 25.02.15 || 06.05.15 || 11.08.15 || 24.11.15 || 07.02.16 || 08.05.16 || 08.08.16 || 13.11.16|| 05.02.17|| 29.05.17 || 24.12.17 || 25.03.18 || 13.05.18 || 28.10.18 || 27.01.19 || 17.03.19 || 12.05.19


לאישורי הדרגות


הוועדה בתחום מדעי החיים, רפואה ובריאות


יו"ר הוועדה: פרופ’ ורדה רוטר, מכון ויצמן למדע (ביולוגיה).


מ"מ יו"ר הוועדה: פרופ’ גל ריכטר-לוין, אוניברסיטת חיפה (נוירוביולוגיה)


חברי הוועדה: • פרופ’ נעמי כץ, הקריה האקדמית אונו (ריפוי בעיסוק)

 • פרופ’ דורית רביד, אוניברסיטת תל אביב (הפרעות בתקשורת)

 • פרופ’ אטה ליבנה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב (מדעי הבריאות)

 • פרופ' אליק הוניגמן, המכללה האקדמית הדסה (ביולוגיה מולקולרית)

 • פרופ' ברוך מינקה, האוניברסיטה העברית (רפואה)

 • פרופ' רחל אמיר, המכללה האקדמית תל חי (מדעי החיים)


מרכזת הוועדה: גב' מעין גורמס-כהן Maayan@che.org.il 02-5094422


תאריכי הישיבות:


21.12.14 || 22.2.15 || 3.5.15 || 4.8.15 || 9.2.16 || 21.6.16 || 20.12.16 || 05.02.17 || 24.12.17 || 28.03.18 || 06.05.18 || 03.12.18 || 17.03.2019 || 24.06.19 || 05.12.2019 || 24.06.2020


לאישורי הדרגות


יו"ר וסיו"ר המל"ג לדורותיהם

 

מס' מועצה      תאריך מינוי המועצה      סיו"ר מל"ג                        יו"ר מל"ג

 

מועצה 14 אפריל     2022 פרופ' עידית תשובה מר יואב קיש – שר החינוך

ד"ר יפעת שאשא ביטון – שרת החינוך

 

מועצה 13 מרץ      2017 פרופ' אדו פרלמן ד"ר יפעת שאשא ביטון – שרת החינוך

מר יואב גלנט – שר החינוך וההשכלה הגבוהה

מר זאב אלקין – שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה

הרב רפי פרץ – שר החינוך

מר נפתלי בנט – שר החינוך

 

מועצה 12 מרץ      2012 ד"ר רבקה (שאומן) ודמני

פרופ' חגית מסר ירון

ד"ר שמשון שושני

מר נפתלי בנט – שר החינוך

מר שי פירון – שר החינוך

מר גדעון סער – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 11 מרץ      2007 פרופ' נחום פינגר

פרופ' יצחק גלנור

מר גדעון סער – שר החינוך והתרבות

פרופ' יולי תמיר – שרת החינוך והתרבות

 

מועצה 10 מרץ      2002 פרופ' יחזקאל טלר פרופ' יולי תמיר – שרת החינוך והתרבות

 

מועצה 9 פברואר 1997 השופטת שושנה נתניהו גב' שולמית אלוני (ז"ל) – שרת החינוך והתרבות

מר זבולון המר (ז"ל) – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 8 דצמבר  1992 השופטת שושנה נתניהו גב' לימור לבנת – שרת החינוך והתרבות

מר יוסי שריד – שר החינוך והתרבות

מר יצחק לוי  – שר החינוך והתרבות

מר זבולון המר (ז"ל) כמ"מ שר הדתות

פרופ' אמנון רובינשטיין – שר החינוך והתרבות

מר זבולון המר (ז"ל)  – שר החינוך והתרבות

 

 מועצה 7  נובמבר  1986  השופט משה לנדוי (ז"ל)  מר זבולון המר (ז"ל)  – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 6 נובמבר  1981 השופט משה עציוני (ז"ל) מר יצחק נבון (ז"ל) – שר החינוך והתרבות

מר זבולון המר (ז"ל) – שר החינוך והתרבות

 

 מועצה 5  נובמבר  1976  השופט משה עציוני (ז"ל)  מר זבולון המר (ז"ל) – שר החינוך והתרבות

מר אהרון ידלין – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 4 נובמבר  1971 השופט משה לנדוי (ז"ל) מר  אהרון ידלין – שר החינוך והתרבות

מר יגאל אלון (ז"ל) – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 3 דצמבר  1966 השופט חיים כהן (ז"ל) מר יגאל אלון (ז"ל) – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 2 יוני        1961 השופט חיים כהן (ז"ל) מר אבא אבן (ז"ל)

 

מועצה 1 דצמבר  1958 השופט חיים כהן (ז"ל) מר זלמן ארן (ז"ל) – שר החינוך והתרבות

יו"ר ות"ת לדורותיהם

2021 – היום         פרופ' יוסי מקורי

2015-2021          פרופ' יפה זילברשץ

2014-2015          פרופ' פייסל עזאיזה סגן יו"ר ות"ת שימש כמ"מ יו"ר ות"ת בישיבות ות"ת בלבד

2009-2014          פרופ' מנואל טרכטנברג

2003-2009          פרופ' שלמה גרוסמן (ז"ל)

1997-2003          פרופ' נחמיה לבציון (ז"ל)

1990-1996          פרופ' אמנון פזי (ז"ל)

1986-1990          פרופ' יעקב זיו (ז"ל)

1979-1985          פרופ' חיים הררי

1974-1979          פרופ' נתן רוטנשטרייך (ז"ל)