המכללה האקדמית לחינוך “תלפיות”
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 06/06/1995
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות: הגיל הרך, חינוך מיוחד (לידה- שש) , לימודים כללים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול החינוך המיוחד (גילאי21-6) במתכונת דו-חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל”ג במסלול הגיל (יסודי או על-יסודי) או עם לימודים כלליים.

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול היסודי (ג’-ו’) בהתמחויות:  תנ”ך, ספרות, אנגלית, מדעי הטבע, מתמטיקה.

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול העל-יסודי (ז’-י’) במתכונת לימודים דו-חוגית בהתמחויות: לשון עברית, ספרות עברית, תנ”ך ובמתכונת לימודים חד-חוגית בהתמחויות: אנגלית, מתמטיקה.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול הרב-גילאי  בהתמחות בייעוץ בחינוך (למכללה אישור להעניק את התואר עד סוף שנה”ל תשס”ז בלבד).

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול העל-יסודי (ז’-י’)  בהתמחות תושב”ע (האישור להעניק את התואר הנו עד למחזור האחרון שנקלט בתכנית בשנה”ל תשס”ו)

אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים הבאה:

“בוגר בהוראה” ((B.Ed באמנות למסלול רב-גילאי.

תעודת הוראה/הרחבה

אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א’-ב’.

 משנת הלימודים תשס”ט למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) במסלול הגן, משנת הלימודים תש”ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) במסלול החינוך המיוחד (גילאי 21-6), משנת הלימודים תשע”א למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) במסלול העל-יסודי. בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.

כתובת
רח' יוטבתה 7, חולון 58114
טלפון
03-5128555
פקס
03-5128512

תואר ראשון

תכנית לימודחינוך מיוחד - רב גילאי (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתנ"ך - יסודי (ג'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות - יסודי (ג'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית - יסודי (ג'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתושב"ע יסודי (ג'-ו')
סטאטוסהסמכה
תכנית לימודאמנות על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהגיל הרך -גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמדעי הטבע - יסודי (ג'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה - יסודי (ג'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתנ"ך - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודייעוץ בחינוך - רב גילאי (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות עברית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך לגיל הרך (לידה עד שש)
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודלקויי למידה (מאיתור להכלה)
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודאנגלית כשפה בינלאומית
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)