המכללה האקדמית לחינוך “תלפיות”
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 06/06/1995
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות: הגיל הרך, חינוך מיוחד (לידה- שש) , לימודים כללים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול החינוך המיוחד (גילאי21-6) במתכונת דו-חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל”ג במסלול הגיל (יסודי או על-יסודי) או עם לימודים כלליים.

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול היסודי (ג’-ו’) בהתמחויות:  תנ”ך, ספרות, אנגלית, מדעי הטבע, מתמטיקה.

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול העל-יסודי (ז’-י’) במתכונת לימודים דו-חוגית בהתמחויות: לשון עברית, ספרות עברית, תנ”ך ובמתכונת לימודים חד-חוגית בהתמחויות: אנגלית, מתמטיקה.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול הרב-גילאי  בהתמחות בייעוץ בחינוך (למכללה אישור להעניק את התואר עד סוף שנה”ל תשס”ז בלבד).

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול העל-יסודי (ז’-י’)  בהתמחות תושב”ע (האישור להעניק את התואר הנו עד למחזור האחרון שנקלט בתכנית בשנה”ל תשס”ו)

אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים הבאה:

“בוגר בהוראה” ((B.Ed באמנות למסלול רב-גילאי.

תעודת הוראה/הרחבה

אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א’-ב’.

 משנת הלימודים תשס”ט למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) במסלול הגן, משנת הלימודים תש”ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) במסלול החינוך המיוחד (גילאי 21-6), משנת הלימודים תשע”א למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) במסלול העל-יסודי. בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.

כתובת
רח' יוטבתה 7, חולון 58114
טלפון
03-5128555
פקס
03-5128512

תואר ראשון

תכנית לימודהגיל הרך -גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - רב גילאי (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות עברית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתנ"ך - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות - יסודי (ג'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה - יסודי (ג'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמדעי הטבע - יסודי (ג'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודייעוץ בחינוך - רב גילאי (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית - יסודי (ג'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתנ"ך - יסודי (ג'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאמנות על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתושב"ע יסודי (ג'-ו')
סטאטוסהסמכה
תכנית לימודחינוך לגיל הרך (לידה עד שש)
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)