מכללת לוינסקי לחינוך (כולל המדרשה למוסיקה)
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 13/05/1986
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

 בוגר בהוראה (B.Ed) למסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות: גיל הרך, החינוך המיוחד (גילאי לידה-שש), לימודים כלליים.

בוגר בהוראה  (B.Ed) למסלול היסודי (א’-ו’) בהתמחויות הבאות במתכונת דו-חוגית: מקרא, יהדות, לשון עברית, ספרות, אנגלית, מתמטיקה, טבע, לימודים כלליים.

בוגר בהוראה (B.Ed) למסלול העל-יסודי (ז’-י’) בהתמחויות: מקרא, יהדות, לשון עברית, ספרות, ערבית, היסטוריה, אנגלית (חד-חוגי), מתמטיקה (חד-חוגי), מחשבים-מתמטיקה (חד-חוגי), ביולוגיה*, לימודים כלליים.

בוגר בהוראה  (B.Ed) למסלול החינוך המיוחד (גילאי 21-6) במתכונת דו-חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל”ג במסלול הגיל (יסודי או על-יסודי) או עם לימודים כלליים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) במחשבים בחינוך בכל המסלולים (אין למכללה אישור להעניק את התואר החל מחודש מאי 2005).  

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) בתקשורת למסלול העל יסודי (למכללה אישור להעניק את התואר עד סוף שנה”ל תשס”ז בלבד).

“בוגר בהוראה” (B.Ed) בגיאוגרפיה למסלול העל-יסודי (אין למכללה אישור להעניק את התואר החל מחודש נובמבר 2006).

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) בהתמחות מוסיקה ותנועה לבית הספר היסודי ולחינוך המיוחד.

 “בוגר בהוראה” (B.Ed) במוסיקה במסלול רב-גילאי (גן-י”ב).

 “בוגר בהוראה”  (B.Ed) בחינוך מוסיקלי ריתמוס יקה לביה”ס היסודי ולגיל הרך.

  תואר שני בחינוך/בהוראה

“מוסמך בחינוך” (M.Ed) בתכניות: חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית; חינוך מוסיקלי; הוראה ולמידה; חינוך לגיל הרך.

“מוסמך בהוראה” (M.Teach.) במסלול העל-יסודי.

כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמה לתכניות הלימודים הבאות:

     “מוסמך בחינוך” (M.Ed) בחינוך מיוחד.

מוסמך  (M.A.A.T)  בטיפול באמצעות אמנויות- טיפול במוסיקה.

תעודות הוראה/הרחבת מסלול

        אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א’-ב’

  משנת הלימודים תשס”ח למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל. בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.

         משנת הלימודים תש”ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל. בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך

כתובת
ת.ד. 48130, תל-אביב 61480
טלפון
03-6902444
פקס
03-69993546

תואר ראשון

תכנית לימודמחשבים-מתמטיקה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית - רב גילאי (א'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה - - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית - - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודערבית - - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהיסטוריה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמוסיקה ותנועה - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמוסיקה ותנועה - חינוך מיוחד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודגיאוגרפיה - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מוסיקלי ריתמוס - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מוסיקלי ריתמוס - גיל הרך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתקשורת - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמחשבים בחינוך - רב גילאי (גן-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמוסיקה - רב גילאי (גן -י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמוסיקה - על יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמחשבים בחינוך - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודיהדות - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - גן (לידה-עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודיהדות - יסודי (א'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - גן (לידה-עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהגיל הרך - גן (לידה-עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודביולוגיה על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלשון עברית - יסודי (א'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמקרא - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות - יסודי (א'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמקרא - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודטבע - יסודי (א'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כליים - יסודי (א'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה - יסודי (א'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית - יסודי (א'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית עם תזה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראה ולמידה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך מוסיקלי
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - טיפול מוסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך באמנויות בטיפול באומנות (M.A.A.T)
תכנית לימודחינוך מיוחד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודמוסמך בהוראה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)