אודות
אודות הות"ת

הוועדה לתכנון ותקצוב (הות"ת) הינה הגוף האחראי על תקצוב מערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל. הות"ת קובעת את התקציב הרגיל של המוסדות האקדמיים וכן את תקציב הפיתוח, תוך התחשבות בצרכי החברה והמדינה, שקידה על קידום המחקר וההשכלה, ושמירה על החופש האקדמי והמינהלי של המוסדות.

בשנת 1972 החליטה המל"ג על כינונה של הות"ת, שאליה תאצול מסמכויותיה במימון ההשכלה הגבוהה.

ב- 14.10.1975 החליטה המל”ג, כי היא רואה בות”ת את “הוועדה” שהוזכרה בסעיף 3 בחוק המועצה להשכלה גבוהה.

בהחלטה זו קבעה המל”ג, כי היא תפעל באמצעות ות”ת בכל הנוגע לפעילותה כתאגיד (סעיף 3א לחוק המועצה), לעניין קבלת עובדים ומינויים (סעיף 3ג לחוק המועצה) ולעניין העברת נכסיה (סעיף 3ד לחוק המועצה).

שמנו לנו כיעד את טיפוח המחקר והמצוינות האקדמית במוסדות השונים, תוך הגברת הקשר עם עולם התעסוקה המתפתח וחיזוק הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית
יו"ר ות"ת, פרופ' יוסי מקורי

ביום 6.6.1977 קיבלה הממשלה את החלטה מס’ 666, בה קבעה, כי היא סומכת ידה על כינונה של הוועדה לתכנון ולתקצוב כוועדת משנה של המל”ג.

הרכב הוועדה:

בהתאם להחלטת המל"ג, הוועדה לתכנון ותקצוב כוללת שבעה חברים, מהם חמישה בעלי מעמד אקדמי בכיר בהשכלה הגבוהה בשטחים שונים, מתוכם אחד ממוסד מתוקצב להשכלה גבוהה שאינו אוניברסיטה ו-2 מחוגי הכלכלה במובן הרחב של המילה.

חברי הות"ת מתמנים על ידי שר החינוך, על דעת יו"ר הות"ת ובאישור המל"ג לתקופה של שלוש שנים.

אודות המל"ג

המועצה להשכלה גבוהה (המל”ג) היא המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה בישראל, ומתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה.

המל"ג הוקמה מכוח חוק המל"ג התשי"ח – 1958, כתאגיד סטטוטורי עצמאי ובלתי תלוי. הקמתה נועדה ליצור הפרדה בין המערכת הפוליטית לבין מערכת ההשכלה הגבוהה, על מנת להבטיח שלא תהיה פגיעה בחופש האקדמי.
החוק מגדיר את סמכויותיה, הרכבה, ואופן פעולתה של המועצה.

לא נוותר על הרמה, על עומק ואיכות המחקר, אך לא נוותר גם על החוקר, על שילובם של החרדים, הערבים, יוצאי אתיופיה ובני הפריפריה

שני יסודות חשובים משתקפים מחוק המל"ג: האחד, שמירת עצמאות המוסדות להשכלה גבוהה לכלכל את ענייניהם האקדמיים והמנהליים, במסגרת תקציבם, והשני – הקביעה כי לפחות שני שליש מחברי המועצה ייבחרו בשל מעמדם האקדמי בשדה ההשכלה הגבוהה.

הרכב המועצה ותקופת כהונתה

• מספר חברי המועצה לא יפחת מ-19 ולא יעלה על 25
• שר החינוך משמש כיושב ראש המועצה
• לפחות שני שלישים מבין חברי המועצה הם “בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה” שהמליץ עליהם שר החינוך לאחר התייעצות עם המוסדות המוכרים
שני חברי ארגון הסטודנטים היציג: יו”ר הארגון ונציג נוסף שתבחר האספה הכללית של הארגון מטעמה
• במועצה יינתן ייצוג הולם לכל סוגי המוסדות המוכרים
חברי המל”ג מוצעים לנשיא המדינה על ידי הממשלה, לפי המלצת שר החינוך, לתקופה של חמש שנים.