דוחות הערכה בנושא ארכיאולוגיה

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מישיבתה ביום 20.2.12 בעניין דוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים בתחום הארכיאולוגיה, ומחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים בארכיאולוגיה בראשות פרופ' צ'רלס סטניש על עבודתה הרבה והמקצועית.
  2. לאמץ את הדוחות המסכמים של הוועדה (הדוח הכללי והדוחות הפרטניים).
  3. פרסם את דוחות ההערכה באתר האינטרנט של המל"ג.
  4. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש נובמבר 2012 תכנית פעולה ליישום כלל המלצות הוועדה הנוגעות אליו (כולל לו"ז)
  5. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש נובמבר 2013 דוח ביניים אודות יישום תכניות הפעולה הנזכרות בסעיף 4 לעיל.
  6. לקיים מפגש עם ראשי המחלקות לארכיאולוגיה לשם דיון בסוגיות העולות מהדוח הכללי של הוועדה, בהם הרחבת שיתוף הפעולה בין המוסדות, פתיחת תכנית PhD\MA בין- מוסדית במדעי הארכיאולוגיה והקמת ספרייה דיגיטלית לאומית
  7. לקיים דיון עם נציגי המחלקות לארכיאולוגיה, נציגי רשות העתיקות וגורמים רלבנטיים נוספים בנושאים רלוונטיים שעולים מהדוח הכללי של הוועדה.
  8. להמליץ לות"ת לבחון את סוגיית התעריף לתקצוב תחום הארכיאולוגיה לאור צרכיו המיוחדים של התחום, אשר כוללים עבודה בשטח, סיורים ומעבדות.

החלטת מל"ג 21.2.12