10/04/2012

הוועדה לתכנון ותקצוב

לעשות למען ייעול המוסדות להשכלה גבוהה ולעקוב אחר ניצול התקציבים כדי למנוע גירעונות;

 

לחוות את דעתה בפני המל"ג בנושאים הנוגעים לתכנון מערכת ההשכלה הגבוהה.

 

 ות"ת מונה 7 חברים: 4 פרופסורים, 2 נציגי ציבור ואיש סגל בכיר מאחת המכללות המתוקצבות.

 

ביום 14.10.1975 החליטה המל"ג, כי היא רואה בות"ת "הוועדה" שהוזכרה בסעיף 3ו בחוק המועצה. בהחלטה זו קבעה המל"ג, כי היא תפעל באמצעות ות"ת בכל הנוגע לפעילותה כתאגיד (סעיף 3א לחוק המועצה), לעניין קבלת עובדים ומינויים (סעיף 3ג לחוק המועצה) ולעניין העברת נכסיה (סעיף 3ד לחוק המועצה).

ביום 6.6.1977 קיבלה הממשלה את החלטה מס' 666, בה קבעה הממשלה, כי היא סומכת ידה על כינונה של הועדה לתכנון ולתקצוב כועדת משנה של המל"ג.

 

על פי ההחלטה, תפקידיה העיקריים של ות"ת הם:

• להיות גוף בלתי תלוי, שיעמוד בין הממשלה והמוסדות הלאומיים מצד אחד והמוסדות להשכלה גבוהה מצד שני בכל ענייני ההקצבות להשכלה גבוהה. הממשלה והמוסדות הלאומיים יימנעו מלקבל בקשות או המלצות מהמוסדות להשכלה גבוהה עצמם או מכל מקור אחר וכן יימנעו מלהקציב הקצבות למוסד להשכלה גבוהה שלא בהמלצת הועדה לתכנון ולתקצוב;

• להציע את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח להשכלה גבוהה בהתחשב בצרכי החברה והמדינה, תוך שמירה על החרות האקדמית ושקידה על קידום המחקר וההשכלה;

• לחלק בלעדית בין המוסדות להשכלה גבוהה את התקציב הרגיל והפיתוח, הכוללים והמאושרים;

• להציע לממשלה ולמל"ג תוכניות פיתוח של ההשכלה הגבוהה ולתכנן את מימונן;

• לעשות למען ייעול המוסדות להשכלה גבוהה ולמען תיאום ביניהם כדי למנוע כפילות מיותרת ולהביא לידי חסכון;

• לעקוב אחר ניצול התקציבים כדי למנוע גירעונות או חריגות;

• לחוות את דעתה בפני המל"ג לפני שזו תגבש את דעתה על פתיחת כל מוסד חדש או יחידה חדשה בעלת משמעות כספית ניכרת במוסד הקיים;

 

חוות דעתה המנומקת של הוועדה תענה על שתי שאלות עיקריות:

(1) אם יש צורך במוסד החדש או ביחידה החדשה;

(2) מה המשמעות הכספית של פתיחת המוסד החדש או היחידה החדשה כשהועדה היא אשר תקבע אם יש או אין משמעות כספית לפתיחת היחידה החדשה.

הרעיון המרכזי בהקמת הות"ת היה שתשמש כגוף בלתי תלוי, שיעמוד בין הממשלה ורשויות המדינה השונות מצד אחד לבין המוסדות להשכלה גבוהה מצד שני, בכל ענייני ההקצבות למערכת ההשכלה הגבוהה ותרכז את הטיפול הכולל בנושא.