הנגשת ההשכלה לחברה החרדית

מל”ג וות”ת מקדישות מאמצים ומשאבים רבים על מנת להנגיש את ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית ולשלבה בתעסוקה ובחברה בישראל.

מאמצים אלו נשענים על שני עקרונות מנחים:

  1. הכרה במאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה החרדית ושילובם באקדמיה תוך כיבוד אורח חייהם.
  2. הכרה בפערי ההשכלה של אוכלוסייה זאת לעומת האוכלוסייה שאינה חרדית בעיקר בגין העדר לימוד מקצועות ליבה.

תכנית המח”רים )מרכזי חרדים( להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיי החרדית החלה ב 2011- . במסגרת התכנית הוקמו 15 מסגרות אקדמיות ייעודיות לאוכלוסייה החרדית בפריסה ארצית ובמגוון רחב של תחומי לימוד.

בין השנים תשע”ה -תשע”ז פעלה ות”ת/מל”ג לגיבוש מדיניות רב-שנתית לשנים תשע”ז-תשפ”ב בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית. המדיניות החדשה אושרה במל”ג בחודש מאי 2017 . מדיניות זו ממשיכה את פיתוח המח”רים הקיימים לצד פתיחת אפשרויות שילוב בקמפוסים הרגילים בכיתות נפרדות או בתוך הכיתות הרגילות. לפני כשנה החל פיילוט ראשון לבחינת מסלול הכיתות הנפרדות במספר מוסדות אקדמיים. כמו כן, ניתן דגש בתכנית לתחומים הנדרשים למשק ולמגזר החרדי, לרבות תחומי ההיי-טק והכשרת המורים למגזר החרדי, בפרט במקצועות ליבה. סך כל הסטודנטים החרדים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בתשע”ח עמד על יותר מ 13,000- סטודנטים: כ- 10,000 לתואר ראשון, כ- 1,600 לתואר שני וכ 2,000- מכינות, לעומת סה”כ 6,000סטודנטים חרדים שלמדו בתשע”א לכל התארים. היעד לתשפ”ב הוא 19,000 סטודנטים. סך התקציב שיועד לתכנית הרב-שנתית ) 6 שנים( עומד על כ 1.2- מיליארד ₪.