24/10/2022

הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית

כ-60,600 סטודנטים מהחברה הערבית שהם 18% מכלל הסטודנטים בישראל, לעומת כ-21% מחלקם באוכלוסייה.

  • מתחילת העשור הקודם – גידול של כ-133% במספר הסטודנטים מהחברה הערבית
  • תואר ראשון – גידול של 115% במספר הסטודנטים
  • תואר שני – גידול של 257% במספר הסטודנטים
  • תואר שלישי – גידול של 140% במספר הסטודנטים

בתשפ"ב עלה לראשונה מספר הסטודנטים הערבים מעל 60,000 וגדל ב-133% בהשוואה לתחילת העשור הקודם. בשנת תש"ע מספרם של הסטודנטים הערבים לתואר ראשון היה 22,268 בלבד, והם היוו כ-10% מהסטודנטים לתואר ראשון בישראל. בשנת תשפ"ב למדו 47,936 סטודנטים ערבים לתואר ראשון בישראל והם היוו 18.7% מכלל הסטודנטים לתואר ראשון.

בתואר השני חל בין השנים תש"ע-תשפ"ב גידול של 257% במספר הסטודנטים הערבים. אם בתש"ע למדו בישראל רק 3,270 סטודנטים ערבים לתואר שני, שהיוו 6.5% בלבד מסך הסטודנטים לתואר שני בישראל, עד תשפ"ב גדל מספרם ל-11,665 וחלקם בקרב כלל הסטודנטים לתואר שני עלה ל-17%.

משנת תש"ע ועד תשפ"ב חל גידול משמעותי של 140% גם בקרב הלומדים לתואר שלישי, כך שבשנת תשפ"ב למדו בישראל 993 דוקטורנטים ערבים – 8.5% מכלל הדוקטורנטים בישראל, לעומת 413 סטודנטים בלבד בשנת תש"ע.

ראייה רב שנתית – פילוח הסטודנטים הערבים לפי תארים

תואר ראשון תואר שני תואר שלישי סה"כ
תש"ע 22,268 3,270 413 25,951
תשע"א 24,346 4,243 457 29,046
תשע"ב 25,843 4,847 467 31,157
תשע"ג 28,481 5,233 511 34,225
תשע"ד 30,969 5,692 556 37,217
תשע"ה 33,571 6,165 615 40,351
תשע"ו 35,758 6,929 624 43,311
תשע"ז 37,441 8,197 694 46,332
תשע"ח 39,160 8,708 759 48,627
תשע"ט 41,087 9,251 828 51,166
תש"ף 43,454 9,252 855 53,561
תשפ"א 45,856 10,735 961 57,552
תשפ"ב 47,936 11,665 993 60,594

 

הגידול בשילוב הסטודנטים מהחברה הערבית הוא תוצאה של תכנית הוליסטית מקיפה שמפעילה ות"ת החל בשלב התיכון ועד הלימודים לתארים מתקדמים.

מספר הסטודנטים מהחברה הערבית באקדמיה יותר משהכפיל עצמו במהלך העשור האחרון ועומד כיום על כ-60,600 סטודנטים. גידול משמעותי זה הינו, בין היתר, תוצאה של תכנית הוליסטית ורחבת היקף שמופעלת על ידי ות"ת ומל"ג בעשר השנים האחרונות. התכנית מתחילה בשלב התיכון עם חשיפה לאקדמיה וממשיכה בתמרוץ ובתגבורים על פני רצף השלבים בתוך האקדמיה, החל במכינות הקדם אקדמיות, דרך התואר הראשון, המשך בתמיכה בתארים המתקדמים – תואר שני, תואר שלישי ופוסט דוקטורט ועד למינוי אנשי סגל אקדמי במוסדות.

בשלב לימודי התיכון פועלת "תכנית רואד" של המל"ג ב-72 ישובים ומעניקה חשיפה, מידע, וסיוע בבחירת תחום לימודים לאקדמיה לתלמידים מ-230 בתי ספר תיכון בחברה הערבית, לרבות תמיכות בקורסים רלוונטיים (כגון: פסיכומטרי, הכנה למבחני יעל בעברית ולמבחני אמיר באנגלית), סיורים באקדמיה ויריד השכלה גבוהה בשיתוף עם המוסדות בתוך הישובים.

במסגרת הלימודים במכינות הקדם אקדמיות ובלימודי התואר הראשון מופעלות תכניות תמיכה ייעודיות עבור החברה הערבית לצורך צמצום נשירה ושיפור ההישגים האקדמיים, הכוללות תגבורים בשפה (עברית ואנגלית) וכן תמיכות אקדמיות רחבות, לצד תמיכות כלכליות וחברתיות.

התמיכה המשמעותית בתואר הראשון ניתנת בעיקר בשנה"ל הראשונה לתואר מאחר וזוהי שנה רצופת אתגרים, אשר הצלחה בה מקטינה את שיעורי הנשירה ומגדילה משמעותית את הסיכוי להצליח בכל התואר. עוד בתואר הראשון, בתקצוב ות"ת ובשיתוף המשרד לשוויון חברתי, מוענקת מלגת 'אירתקא' (המופעלת על ידי פר"ח). המלגה מוענקת לכ-2,200 סטודנטים בשנה, מתוכם 850 סטודנטים חדשים המתחילים שנה א' בכל מחזור. המלגה מלווה את הסטודנטים לכל אורך התואר. הסטודנטים נבחרים על בסיס מצב סוציו אקונומי ותחומי לימוד מועדפים, בכדי להביא לגיוון בתחומי הלימוד הנדרשים בשוק התעסוקה הישראלי ויש בהם תת ייצוג של החברה הערבית, בין היתר תחומי ההיי טק, פסיכולוגיה ואף בתחומי האמנות. גיוון תחומי הלימוד מתבצע באמצעות מגוון תכניות של ות"ת, כגון רואד, המסלולים הייעודיים להנדסה במכינות וכן תכנית הישגים להיי טק, המביאה צעירים מהפריפריה, לרבות מהחברה הערבית בהיקפים רחבים, לתחומי ההיי טק.

כמו כן הוקמו במוסדות האקדמיים בתקצוב ות"ת מרכזי קריירה ייעודיים עבור החברה הערבית במוסדות, המסייעים בהכנה לשוק התעסוקה. ות"ת תומכת גם בעידוד מצוינות ומעניקה מלגות הצטיינות לתארים מתקדמים בהיקף רחב בקרב החברה הערבית, לרבות בתואר השני המחקרי, בתואר השלישי ובפוסט דוקטורט וכן תומכת בקליטת אנשי סגל אקדמי מצטיין מקרב החברה הערבית.

מלגות מעוף לקליטת חברי סגל אקדמי מצטיין מהחברה הערבית: בעשור האחרון (תשע"ג-תשפ"ב) הקצתה ות"ת כ-55 מלגות מעוף בסך של כ-37 מיליון ש"ח לחברי סגל אקדמי מצטיינים מהחברה הערבית. מלגות "מעוף" מיועדות למדענים צעירים מצטיינים, בני החברה הערבית. מטרתן לאפשר לזוכים להיקלט במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת בישראל, אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות, מעבר למסלולים הקיימים, דרך תוספת תקנים ייעודית. המוסדות מתחייבים לקלוט את המלגאים כחברי סגל במשרה מלאה בתום תקופת המלגה.

שילוב סטודנטים בדואים באקדמיה בישראל: בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2397 מיום 12.2.2017 בנושא "תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2017-2021", החליטה ות"ת לעודד את המוסדות להשכלה גבוהה להגדיל את מספר הסטודנטים הבדואים בנגב הנקלטים בשנה א' של התואר הראשון עד לסוף התכנית הרב שנתית, בשיעור של 75% ביחס למספרם בשנה"ל תשע"ו. בהתאם לכך, יעד מספר הסטודנטים לשנה א' עד לתשפ"ב הוא כ-1,500 סטודנטים לפחות, בדגש על קליטה איכותית בתואר ועל מקצועות מוטי תעסוקה. בתשפ"א התחילו ללמוד בשנה א' כ-1,200 סטודנטים בדואים וכ-4,120 סטודנטים למדו תואר ראשון בכל המוסדות להשכלה גבוהה.

בהמשך להחלטת הממשלה פעל צוות מקצועי משותף של נציגי ות"ת/מל"ג ונציגי משרדי הממשלה הרלבנטיים: אגף התקציבים באוצר, משרד החקלאות (מנהלת הבדואים) והמועצה הלאומית לכלכלה שבמשרד ראש הממשלה, לגיבוש מדיניות בנושא. לאחר תהליך למידה וחשיבה מקיף המליץ הצוות על שילוב הסטודנטים הבדואים במערכת האקדמית המתוקצבת הקיימת ובתכניות הרגילות עם כלל הסטודנטים תוך מתן מענה הוליסטי לצרכים הייחודיים של הסטודנטים מהחברה הבדואית בנגב.

תכנית ייעודית לחברה הבדואית בנגב – שער לאקדמיה: נבחנו מספר מודלים לרבות תכנית הפיילוט "שער לאקדמיה" שהחלה בתשע"ו במכללה האקדמית ספיר המאפשרת הכנה נפרדת להשתלבות באקדמיה יחד עם יצירת נקודות מפגש עם כלל הסטודנטים, על מנת לצמצם חששות וניכור בקרב שני הצדדים ועל מנת לאפשר השתלבות מיטבית בהמשך. התכנית מקנה התנסות בפועל בלימודים האקדמיים וכן הכנה לקראת שילוב איכותי בלימודי התואר הראשון במגוון תחומי לימוד ע"י מעטפת סיוע רחבה ומותאמת הכוללת סיוע לימודי, תגבור שפתי, חונכות חברתית ואישית, סיוע כלכלי ותכניות קיץ. בהתאם לכך החליטה ות"ת/מל"ג על הרחבת פיילוט "שער לאקדמיה" למספר מוסדות אקדמיים מובילים בנגב המתוקצבים ע"י ות"ת החל מתשע"ט, תוך שמירה על העקרונות שעלו כהכרחיים מהמחקר המלווה ומהידע שנצבר במהלך שנות הפיילוט. בנוסף לתכנית שער לאקדמיה, ניתן כמובן להשתלב בלימודים האקדמיים גם בדרכי הקבלה הרגילות, כמו יתר הסטודנטים.

בשנת תשפ"ג תוארך התכנית למחזור חמישי אשר תאפשר קליטה של כ-465 סטודנטים חדשים בתכנית וילמדו בה סה"כ כ-1,500 סטודנטים מחמשת המחזורים. במקור, לטובת התכנית הראשונית הוקצה תקציב של כ-225 מיליון ש"ח למשך שלושה מחזורים (תשע"ט-תשפ"א), מזה חלקה של ות"ת 130 מיליון ש"ח והיתר תוספת תקציב ייעודית של משרדי האוצר, חקלאות וחינוך. במרץ 2022 החליטה ות"ת להאריך התכנית לשנה"ל תשפ"ג בעלות המוערכת בסך 37 מיליוני ש"ח הכוללת השתתפות של רשות הבדואים לפי החלטת ממשלה מס' 1279.