מחקר והערכת פרויקטים

במסגרת התוויית מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, הוקמה ביולי 2019  באגף להערכת איכות והבטחתה במל"ג/ות"ת, יחידה למחקר והערכת פרויקטים.

בבסיס הקמת היחידה, הייתה החשיבה כי סקירה ובחינה שיטתית ומקצועית של תחום או של פרויקט, תסייע לכל הגורמים הרלוונטיים במל"ג-ות"ת ובמוסדות האקדמיים, להבין את התמונה הכוללת של הפרויקט, יעילותו, התנהלותו, נחיצותו וכו', על מנת לשפרו ולמקסם אותו ככל הניתן. תפקידה של היחידה הינו הובלה של תהליכי מחקר, הערכה ובחינת התנהלות ואפקטיביות של פרויקטים, רפורמות ומהלכים במערכת ההשכלה הגבוהה הפועלים במסגרת מל"ג וות"ת ובהתאם למדיניותן ויעדיהן.

תהליך העבודה של היחידה כולל מיפוי, בחינה והערכה מקצועית ואובייקטיבית של הפרויקטים המתנהלים, בתאום עם הממונים עליהם באגפי מל"ג וות"ת. תהליך ההערכה מתבצע באופן הבא:

 • בחינת מידת ההתאמה בין המטרות והיעדים שהוצבו בזמן תכנון הפרויקט, לאופן ביצועו
 • ביצוע מעקב שיטתי אחר תוצאות הפרויקט ובחינה אם המטרות והיעדים הושגו.
 • עריכת מחקר מלווה הכולל בניית מסדי נתונים רלוונטיים וניתוח שלהם, איסוף מידע איכותני וכמותני מסקרים, קבוצות מיקוד וכד', איסוף נתונים מהמוסדות ומגורמים רלוונטים נוספים, איסוף דיווחים מהשטח לגבי צריכת השירותים, שביעות רצון וכד'.
 • ניתוח הממצאים, וכתיבת דוחות איכותניים וכמותניים.
 • הגשת המלצות לות"ת ומל"ג, דוגמת המלצות לביצוע התאמות ושינויים בתכנון הפרויקט והפעלתו, והמלצות לביצוע התאמות נדרשות ברגולציה.

מפעילות היחידה:

במסגרת עבודת היחידה עד כה, נבחנו מס' פרויקטים ותוכניות המתוקצבים על-ידי ות"ת:

 • תוכניות מלגות אלון ומלגות מעוף לחברי הסגל במוסדות להשכלה גבוהה
 • התכנית לקידום הבינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה
 • תוכנית מלגות המר לתואר שני מחקרי באוניברסיטאות עבור בוגרי מכללות אקדמיות
 • תוכנית מלגות לבציון עבור דוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה
 • בחינת כלל מערך מלגות מל"ג
 • בחינת סגל נכנס לאוניברסיטאות
 • בחינת תכנית אקדמיה משלבת התנסות (אמ"ה)
 • תכנית הפרויקטים לקידום תשתיות ויכולות (Capacity Building Projects) - במסגרת תוכנית ארסמוס+
 • תכנית "שער לאקדמיה" למתן מענה הוליסטי לצרכים הייחודיים של הסטודנטים מהחברה הבדואית בנגב
 • תכנית "רואד" להכוון ומתן מידע להשכלה גבוהה ביישובים הערבים
 • תכניות "מעורבות אקדמיה בקהילה" ו"קהילות סטודנטים"
 • תכנית "מרכזי יזמות באקדמיה"

בימים אלה נבחנות תוכניות נוספות:

 • תכנית "מובילים באקדמיה"
 • מחקר מלווה ליישום הרפורמה באנגלית ובינלאומיות בקמפוס
 • מחקר מלווה לתכניות תמיכה בסטודנטים חרדים
 • תכנית "הישגים להייטק"
 • בחינת תכנית קו משווה