תפקידי יחידת החשבות והבקרה

ניהול החשבות של תקציב ות"ת לרבות:

  • בקרה על ביצוע תקציב ות"ת וביצוע מקביל בתקציב המדינה.
  • תכנון המימון וההקצאות החודשיות למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ומוטבים אחרים.
  • ביצוע התחשבנויות שוטפות עם המוסדות.
  • התחשבנות וגבייה מול משרדי הממשלה השונים וגורמי חוץ אחרים בקשר לתכניות משותפות.
  • הקמת וניהול מערך הבדיקות התקופתיות לאיתנות פיננסית והתנהלותית במוסדות להשכלה גבוהה המתבצעות בסיוע רו"ח חיצוניים.
  • ביצוע בדיקות מיוחדות אד הוק במוסדות להשכלה גבוהה ובמוטבים האחרים בסיוע רו"ח חיצוניים.
  • פיקוח ודיווח על מצבת האשראי של המוסדות המתוקצבים וטיפול בהוצאת היתרי אשראי למוסדות המתוקצבים.
  • ריכוז וניתוח נתוני הדוחות הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה.
  • ריכוז מקצועי של הנושאים הקשורים לדיווח הכספי של המוסדות להשכלה גבוהה לרבות יישום כללי הדיווח הכספי של ות"ת.
  • סיוע תמיכה והדרכה לגורמי פנים בנושאי חשבונאות ובקרה.