הנשים מהוות כ – 60% ממספר הסטודנטים באקדמיה

נתוני הנשים באקדמיה

הנשים מהוות כיום רוב בכל אחד מהתארים:

תואר הראשון – 58%

תואר השני – 63%

תואר השלישי – 53%

חלקן של הנשים בקרב הלומדים לתואר ראשון ממשיך לעלות בשנים האחרונות בעיקר כתוצאה מגידול בשיעור הנשים במכללות האקדמיות
מ- 49% בתש"ע ל-57% בתשע"ח. באוניברסיטאות שיעור הנשים ירד
מ- 55% בתש"ע ל- 53% בתשע"ח.

גידול מרשים על פני השנים חל גם בהשתתפותן של נשים בלימודים לתארים מתקדמים. בשנת תש"ן חצה שיעורן של הנשים בקרב הלומדים לתואר שני את ה- 50% . בתשע"ח שיעור הנשים הלומדות לתואר שני במכללות עמד על 65% לעומת 58% באוניברסיטאות ובממוצע עמד שיעור הנשים בתואר השני על 63% מכלל הלומדים. שיעור הנשים בקרב הסטודנטים לתואר שלישי עלה לראשונה מעל 50% בסוף שנות התשעים ובשנים האחרונות התייצב על כ- 53% .