13/08/2018

התכנית הרב שנתית לשדרוג תשתיות המחקר

 

לראשונה ות"ת אישרה תכנית רב שנתית המתייחסת להקמה ושדרוג של תשתיות מחקר באוניברסיטאות המחקר: התכנית כוללת, בין היתר, מענקי ציוד לחוקרים חדשים וחוקרים ותיקים, גיוס כוח אדם מקצועי להפעלת תשתיות מחקר והקמת מרכזי תשתיות ייחודיים.

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "ות"ת הציבה את חיזוק תשתיות המחקר כיעד מרכזי בתכנית העבודה הרב שנתית. התכנית החדשה כוללת תוספות תקציביות של מאות מיליוני שקלים ומהווה בשורה משמעותית למדע הישראלי בכלל ולחוקרים בפרט. שדרוג תשתיות המחקר יאפשרו את המשך פיתוח המחקר האיכותי ומיצוב ישראל בחזית המדע העולמי".

 

בשורה לחוקרים הצעירים והוותיקים: ות"ת אישרה את התכנית הרב שנתית (2018 – 2022) להקמה ושדרוג תשתיות המחקר באוניברסיטאות המחקר, בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. התכנית נסמכת על המלצות וועדת המומחים בראשות חבר ות"ת, פרופ' אישי טלמון.

תשתיות המחקר הנכללות בתכנית מתייחסות לתשתיות מחקר מוסדיות (המשרתות את החוקרים במוסד האקדמי) ותשתיות מחקר אישיות (המשמשות את החוקר הבודד).

מטרת התכנית: למצב את ישראל בחזית המדע העולמי.

 

עיקרי התכנית הרב שנתית להקמה ושדרוג תשתיות מחקר:

1. תכנית למענקי ציוד לחוקרים חדשים בסך 152 מיליוני שקלים:

התכנית מיועדת לחוקרים חדשים שטרם חלפו שלוש שנים מאז קליטתם באוניברסיטאות. הצעות המחקר ישפטו, בין היתר, בהתאם לרמתן המדעית וחדשנותן, נחיצותו וחשיבותו של הציוד המבוקש להתמחות החוקר.

 

2. לראשונה – תכנית מענקי ציוד לחוקרים מבוססים (mid-career researchers) בסך 65 מיליון שקלים:

על פי רוב, בהגיע החוקרים לוותק של 10 – 20 שנים במערכת, סלי הקליטה ורוב מענקי הציוד בהם זכו החוקרים כבר מוצו. החוקרים מתקשים לחדש את מעבדתם, או לשנות את תחומי המחקר שלהם, ומשמעות הדבר היא אובדן פוטנציאל מדעי חשוב.

כדי לסייע בהתמודדות עם מציאות זו ות"ת אישרה פתיחת תכנית חדשה למענקי ציוד לחוקרים מבוססים, שמטרתה לסייע לחוקרים מצטיינים בוותק זה, לחדש את מעבדתם, או לשנות את תחומי המחקר שלהם, כדי לסייע במיצוי הפוטנציאל והניסיון המדעיים של חוקרים אלה.

הבקשות יישפטו, בין היתר, בהתאם לאיכות המחקר המתוכנן בעזרת הציוד המבוקש והישגי המעבדה המבקשת ופעילותה המדעית (סטודנטים, פרסומים, נוכחות מדעית, גיוס קרנות מחקר וכיו"ב).

 

3. לראשונה – תכנית למענקי השתתפות בגיוס ובהעסקת כח-אדם מקצועי להפעלת תשתיות מחקר מוסדיות ולניהולן בסך 29 מיליוני שקלים:

בשל חשיבותו ומרכזיותו של כח-אדם מקצועי ואיכותי בהקמה, בפיתוח ובהפעלה של תשתיות מחקר מתקדמות, ות"ת אישרה פתיחתה של תכנית חדשה למענקי סיוע בגיוס ובהעסקת כח-אדם מקצועי להפעלת תשתיות חדשות ולניהולן.

מענקי התכנית יממנו 50% מעלות העסקת סגל מקצועי לתשתית חדשה, עד לסכום של 175 אלף ₪ בשנה ויינתנו לתקופה של עד 4 שנים. המענק יותנה בהתחייבות המוסד להמשיך את קיום המשרה למשך ארבע שנים נוספות לפחות.

המענקים ישפטו בין היתר, בהתאם לחיוניות כח-האדם להפעלת הציוד התשתיתי.

 

4. תכנית חדשה למענקי ציוד מוסדי בסך 194 מיליוני שקלים:

תשתיות מחקר מוסדיות הן נדבך מרכזי במערך תשתיות המחקר והן משרתות את צורכי המחקר של ציבור רחב של משתמשים במוסדות.

הבקשות למענקים ישפטו, בין היתר, בהתאם למידת החדשנות והייחודיות של הציוד המבוקש, וכן מידת החדשנות של המחקרים שהציוד אמור לשרת. כמו כן, תיבדק יכולת המוסד להעמיד את התשתית הפיזית לציוד, לתמוך בו בחוזי שירות ולהקצות את כוח האדם המיומן שיפעיל אותו לתקופה ממושכת.

התכנית החדשה תופעל בות"ת והיא תחליף, החל מתש"ע, את תכנית מענקי הציוד המוסדי המופעלת בקרן הלאומית למדע. תקציב התכנית החדשה יהיה גדול משמעותית מתקציב התכנית הקיימת ומענקי הציוד שיחולקו במסגרתה יהיו גבוהים יותר ממענקי הציוד בתכנית הקיימת.

 

5. לראשונה – תכנית מענקי מחקר להנגשת מרכזי תשתיות ייחודיים בסך 18 מיליון שקלים:

ות"ת אישרה תכנית חדשה למענקי מחקר להנגשת מרכזי תשתיות יחודיים המיועדת לסייע לחוקרים במימון השימוש בתשתיות אלה, שעלות השימוש בהן גבוהה יחסית לגודלם של מענקי המחקר הנהוגים בישראל. תכנית זו תסייע בהנגשתם של כלי מחקר מתקדמים לחוקרים בישראל, ותסייע בהגדלת הכנסותיהם של מרכזי התשתיות ובהתמקצעות של הצוותים המפעילים.

מרכזי התשתיות ייבחרו, בין היתר, בהתאם לייחודיות התשתית ורמתה המדעית והטכנולוגית, עלות השימוש במתקני התשתית ועמידת התשתית באמות המידה הנדרשות של נגישות לחוקרים, לרמת השירות שמרכזי התשתית יהיו מחויבים לה, להפצת המידע בנושא השירותים הניתנים ע"י המרכזים וכיו"ב.

 

תמיכה במחקר אקדמי – תשתיות וקרנות