22/01/2018

לראשונה: ות"ת קבעה קריטריונים לתקצוב מאמרים המתפרסמים בכתבי עת בעברית

יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ: "ות"ת רואה חשיבות רבה בתקצוב וקידום המחקר בתחומי מדעי הרוח והחברה. עם זאת, כיוון שרבים מהפרסומים בתחומים אלו מתפרסמים בשפה העברית מחובתנו להסדיר את הנושא ולוודא כי כתבי העת בעברית הם ברמה אקדמית נאותה המאפשרת את שילובם במודל התקצוב של ות"ת".

 

בשורה לחוקרים, בעיקר מתחומי מדעי הרוח והחברה, שכתביהם מתפרסמים בשפה העברית: לאחר בחינה מקיפה של הנושא, ות"ת קבעה לראשונה קריטריונים להכללת פרסומים בכתבי-עת בעברית במודל התקצוב של ות"ת. קריטריונים אלה מבוססים, בין היתר, על המלצות הוועדה לבחינת נושא הפרסומים במדעי הרוח ותואמים את הקריטריונים להכללה המקובלים במאגרי המידע הבינלאומיים המשמשים את רכיב הפרסומים במודל התקצוב של ות"ת.
בדיון שהתקיים בות"ת בנושא עלה כי ישנם תחומי נישה היחודיים לישראל – בעיקר בתחומי מדעי הרוח והחברה – בהם מרבית המאמרים האקדמיים החשובים מתפרסמים בעברית (למשל ארכיאולוגיה של ארץ ישראל). לפיכך, על-מנת לשמור על רמה אקדמית גבוהה בכלל ובתחומים אלה בפרט, חשוב לקבוע תנאי סף בסיסיים שכתבי-העת בעברית יהיו חייבים לעמוד בהם אם ברצונם להיכלל במודל התקצוב של ות"ת.

 

קריטריונים להכללת פרסומים בכתבי-עת בעברית:
א. על כתב-העת לצאת לאור באופן קבוע (לפחות פעם בשנה).
ב. על כתב-העת להיות מוגדר באופן רשמי ככזה, ולקבל מספר ISSN (קוד מזהה בינלאומי לזיהוי כתבי עת) ייחודי שיצויין בפרסום עצמו ויאפשר זיהוי חד-ערכי של כתב-העת.
ג. על כתב-העת להיות שפיט ולעבור ביקורת עמיתים כמקובל, ויש לציין זאת בפרסום עצמו.
ד. לכתב-העת צריכה להיות מערכת של אנשי אקדמיה או ליווי של ועדה אקדמית.
ה. יש לציין בכל גיליון את השיוך המוסדי (שם המוסד + פקולטה או חוג) והתואר האקדמי של מחברי המאמרים (פרופסור, ד"ר, סטודנט לדוקטורט, פרופסור אמריטוס וכו'), שיאפשר את זיהוי כותב/י המאמר בצורה קלה.

 

רקע:
רכיב הפרסומים המדעיים במודל התקצוב של ות"ת מתבסס על נתונים הנאספים ע"י מכון סאלד מתוך 12 מאגרי מידע לאומיים ובינלאומיים. בכל הקשור למאמרים המתפרסמים בכתבי-עת בעברית, שמרביתם בתחומי מדעי-הרוח, החברה והמשפטים, המאגר העיקרי ממנו נאספים נתונים אודות פרסומים אלה הוא המפתח לכתבי-עת בעברית של ספריית אוניברסיטת חיפה. אולם מעולם לא נקבעו באופן מפורש הקריטריונים שעל כתב העת לעמוד בהם על מנת שהמאמר המתפרסם בו יכלל במודל התקצוב של ות"ת.

כיוון שכך, בשנים האחרונות רבו בקשות להכליל כתבי-עת מסוימים במודל התקצוב של ות"ת. בקשות אלו הגיעו הן מצד האוניברסיטאות והן מצד כתבי-העת עצמם. לפיכך ות"ת החליטה שכדי לוודא כי הפרסומים בכתבי עת בעברית הם ברמה אקדמית נאותה יש להגדיר קריטריונים שעל כתב-העת לעמוד בהם כדי שהמאמרים המתפרסמים בו יוכלו להיכלל במודל התקצוב של ות"ת.

 

  • יודגש כי קריטריונים אלה תואמים את הקריטריונים המקובלים להערכת איכות מחקרית במאגרי המידע המשמשים מודלים של תקצוב הבינלאומיים, דוגמת מאגר ה-Web of Science של חברת Clarivate Analytics.
  • כמו כן, הקריטריונים מבוססים, בין היתר, על המלצות הוועדה לבחינת נושא הפרסומים במדעי הרוח שבחנה את הנושא לעומקו.