מדיניות פרטיות לאתר המועצה להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג") מכבדת את פרטיותם של המבקרים והמשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה תחת שם המתחם https://che.org.il (להלן: "האתר"). להלן המל"ג לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות של המשתמשים באתר.

איסוף מידע אודות המשתמשים באתר

 1. ככלל, בעת הביקור באתר המל"ג אוספת מידע כללי- סטטיסטי בלבד אודות כלל הגולשים באתר, באופן אשר אינו מזהה את הגולשים באתר באופן אישי.
 2. המועצה אוספת את הנתונים הסטטיסטיים אודות המשתמשים באתר לצורך מטרות שונות כגון לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר, לצורך שיפור חווית המשתמש באתר, כדי לספק שירות טוב יותר למשתמשי האתר ולצורכי אבטחת מידע.
 3. ואולם, כאשר גולש מוסר מידע אישי ביודעין באתר, לדוגמה בעת הגשת קורות חיים, הגשת פנייה לפניות הציבור, הגשת טפסים מקוונים, הרשמה לרשימת דיוור  או הרשמה לימי עיון באמצעות האתר, הרי שהמל"ג  רשאית לשמור על אותו גולש את המידע הפרטני – לרבות במאגרי מידע שלה.

מאגר מידע

4. ייתכן והנתונים שנאספים ע"י המל"ג יישמרו במאגר המידע.  המשתמש באתר מסכים ומאשר כי המידע שמסר למל"ג או נאסף ע"י המל"ג באמצעות האתר ("המידע") יישמר במאגר מידע של המל"ג; המשתמש מאשר כי המידע נמסר מרצונו החופשי, מבלי שמוטלת עליו חובה חוקית כלשהי לעשות כן;

שימוש ב- Cookies

5. האתר משתמש בטכנולוגיות שונות לאיסוף ושמירתו של מידע הסטטיסטי בזמן שהגולש משתמש באתר, לרבות בשליחה של קובצי "עוגיות"
(קובצי   Cookie
מטעם המל"ג וצדדים שלישיים) וטכנולוגיות אחרות למחשב או מכשירו של המשתמש באתר.

6. דפדפנים מסוימים כוללים אפשרות להימנע מקבלת ו/או הפעלת קובצי Cookies וקבצים דומים, כך שבאפשרותך להגדיר את הדפדפן לחסום את קובצי הCookie- ואחרים. עם זאת, קח בחשבון כי חסימת קובצי העוגיות עלול לגרום לכך שהמבקר באתר לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר או לצפות בחלק מהדפים באתר.

השימוש במידע (מטרות איסוף המידע על המשתמש באתר)

7. המל"ג אוספת מידע כאמור על המשתמשים באתר, בין היתר למטרות הבאות:

 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
 • לצורך עיבוד מידע סטטיסטי;
 • מטעמים משפטיים (למשל כדי למלא צו שיפוטי, חוק, בקשה ממשלתית וכיוב') ;
 • בכדי לזהות,למנוע או לטפל בתרמית, בסוגיות אבטחת מידע או בבעיות טכניות;
 • להגן בפני פגיעה בזכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, פגיעה בפרטיות ולשון הרע;
 • לצורך קבלת פניות מהמשתמשים וטיפול בהן (למשל פניות הציבור או "דרושים");
 • דיוור ישיר וקשר עם המשתמשים באתר;
 • לצורך מטרות נוספות שונות, ככל שידרש למל"ג מעת לעת.
 1. השימוש שייעשה במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

מסירת מידע לצד שלישי

8. המל"ג לא תעביר לצדדים שלישיים (כגון מפרסמים) את פרטי הגולש האישיים והמידע שנאסף על פעילות הגולשים באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • העברת פרטים אישיים אודות הגולש לגורמים רלוונטיים (כגון למוסדות להשכלה גבוהה, משרד החינוך כנסת וועדותיה וכו') לצורך טיפול בפניית או תלונת הגולש אשר נשלחה דרך האתר; במקרה כזה העברת הפרטים האישיים תתבצע בכפוף לקבלת הסכמה פרטנית למסירת המידע האישי מהגולש;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין המל"ג שתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או שהדבר ידרש על פי דין;

אבטחת מידע

9. המל"ג משקיעה מאמצים סבירים כדי להגן המשתמשים והמידע שנאסף אודותיהם בפני גישה בלתי מורשית למידע, בפני שינוי בלתי מורשה של המידע וכן בפני חשיפתו או מחיקתו. לשם כך המל"ג מיישמת באתר מערכת לאבטחת מידע. בעוד שמערכת זו מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין היא מעניקה בטחון מוחלט בפני הסיכונים הללו. לכן, המל"ג לא מתחייבת שהמידע הנאסף על ידה באמצעות האתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע הנ"ל.

קשר עם המשתמשים באתר

10. המל"ג  מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע (למשל מידע בדבר שירותי המל"ג, אודות מכרזים, דרושים במל"ג ועוד) .מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

שינויים במדיניות הפרטיות

11. המל"ג רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף כל חלק ממדיניות הפרטיות (במלואם או בחלקם), מעת לעת ללא הודעה מראש, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המל"ג. שינויים כאמור במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר.

בכל מקרה בו יבוצעו בהוראות מדיניות הפרטיות שינויים או עדכונים, תפורסם על-כך הודעה באתר.

פניות למל"ג

12. בכל שאלה אודות מדיניות הפרטיות באתר זה, ניתן לפנות באמצעות טופס המצוי באתר בלינק https://che.org.il/pniot/