מובילים באקדמיה

בישיבתה ביום 30.01.2018 החליטה ות"ת על הקמת תכנית "מובילים באקדמיה" - תכנית שהחזון שלה הוא בניית קבוצת השפעה עתידית של סוכני שינוי, מכלל המוסדות האקדמיים בישראל, שתפעל לקידומה של מערכת מצטיינת, לומדת, חדשנית, יוזמת וצופה פני עתיד לטובת קידום המחקר הבסיסי, המחקר הישומי, הסטודנטים וכלל המשק.

מטרת התכנית היא איתור והכשרה של עתודה ניהולית ומקצועית אשר תשתלב בתפקידי ניהול אקדמיים ומינהליים בכירים במוסדות להשכלה גבוהה ותוביל בצורה טובה יותר את מערכת ההשכלה גבוהה בישראל להתמודדות עם אתגרי העתיד.

התכנית החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019), ובמשך חמישה מחזורים פעלה  במסגרת מיזם משותף של ות"ת וקרן אדמונד דה רוטשילד. במרץ 2023 הסתיים המיזם המשותף, וות"ת החליטה לממן את התכנית באופן עצמאי למשך חמישה מחזורים נוספים (תשפ"ד-תשפ"ח) ולצאת בהליך תחרותי לבחירת ספק למתן שירותי הכשרה, ביצוע ותפעול לתכנית. במכרז זכתה הזרוע החברתית של הקרן, שותפויות אדמונד דה רוטשילד. בימים אלה יוצא לדרך מחזור ו' של התכנית.

כמו כן, בישיבתה ביום 5.7.2023, לקראת המשך הפעלת התכנית במימון מלא של ות"ת, החליטה ות"ת לעדכן את החלטתה מיום 30.1.2018 בנושא תכנית עתודות לישראל – "מובילים באקדמיה". בין היתר, העדכון עסק בהרחבת מספר המכללות שתשתתפנה בכל מחזור בתכנית, משלוש מכללות לשש מכללות ברוטציה (בכך יגדל מספר המשתתפים/ות מהמכללות מ-6 ל-12 בכל מחזור).

עוד נקבע בהחלטה כי בחירת המשתתפים בכל מחזור תיעשה ע"י ועדת ההיגוי של התכנית. בהתאם לכך, ועדת ההיגוי אישרה ב- 26.9.2023 את רשימת המועמדים/ות למחזור ו' של התכנית, בכפוף לראיונות שהתקיימו עם נציגי מל"ג וועדת ההיגוי שמטרתם היכרות והתרשמות ממידת התאמתם לתכנית ולייעודה. בראיון הוערכה המוטיבציה והמחויבות של המועמד/ת להשתתפות פעילה בתכנית ובפעילויות הרשת עם סיומה, נכונותה ללמידה מתמדת, כישורי מנהיגותה ויכולת לתרום ולהיתרם מהתכנית תוך שיפור ובניית ארגז הכלים הרלוונטי לשולחן העבודה בשדה ההשכלה הגבוהה בישראל. בנוסף, החליטה ועדת ההיגוי כי תתבצע הערכה ממיינת של העמיתים/ות גם במהלך התכנית עצמה, בהתייחס למידת השתלבותם/ן והתאמתם/ן הלכה למעשה לתכנית.

בימים אלה יוצא לדרך מחזור ו' של התכנית, וישתתפו בו 39 עמיתים ועמיתות (27 נציגים/ות מתשע אוניברסיטאות ו- 12 נציגים/ות משש מכללות).

להלן קישור לאתר התכנית: https://leadershipinacademia.com/