תקצוב קרנות המחקר

קרנות המחקר המתוקצבות ע"י ות"ת הן עמוד השדרה של המחקר הבסיסי התחרותי במדינת ישראל. בתכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב, חלה עליה משמעותית בתקצוב קרנות המחקר ע"י ות"ת, וזאת במטרה לאפשר לחוקרים להגיע להישגים משמעותיים לקדם את מעמדה המדעי של ישראל בעולם. בהקשר זה יודגש כי על פי דירוג שנחאי (2018) האוניברסיטה העברית והטכניון מדורגות ברשימת 100 האוניברסיטאות הטובות בעולם. כמו כן, אוניברסיטאות המחקר הישראליות מובילות גם בדירוגים בינלאומיים אחרים.

גידול הדרגתי של 50% בתקציב הקרן הלאומית למדע

התכנית הרב שנתית לחיזוק תשתיות המחקר כוללת גידול הדרגתי של 50% בתקציב הקרן הלאומית למדע. תקציב הליבה של הקרן יעמוד בשנת תשפ"ב, בסיום התכנית הרב שנתית, על סכום של כ 570- מיליון ₪ לשנה והתקציב כולו על כ 700- מיליון ₪  שנה. התוספות התקציביות מיועדות, בין היתר, להגדלת מספר המענקים, הגדלת גובה מענקי המחקר ולהרחבת התמרוצים שהם כוללים, כגון: עידוד למחקרים עם שותפים בינלאומיים ולתכניות מחקר מיוחדות בהן: רפואה ממוקדת אישית, קוונטום ועוד.
יצויין כי למעלה מ – 95% מפעילות הקרן ממומנת מכספי ות"ת.

גידול בתקציב התכנית BSF-NSF

תכנית BSF-NSF החלה לפעול בשנת 2013 במטרה לעודד שיתופי פעולה מחקריים בין חוקרים ישראלים לחוקרים אמריקאים. מדובר בתכנית יוקרתית למענקים בשורה של תחומי מחקר, בהם: מדעים מדויקים, הנדסה ומדעי המחשב, מדעי הטבע והחיים, מדעי כדור הארץ והסביבה, כלכלה ופסיכולוגיה ועוד. בשנים הקרובות צפוי גידול הדרגתי של כ- 60% בתקציב התכנית BSF-NSF כך שבסוף התכנית הרב שנתית (תשפ"ב) יעמוד על סכום של 38 מיליון ₪ לשנה. תקציב התכנית יאפשר להגדיל בצורה משמעותית את מספר מענקי המחקר הממומנים ע"י הקרן, להרחיב את מגוון תחומי המחקר ולחזק את שיתוף הפעולה בין המדע האמריקאי והמדע הישראלי.

גידול בתקציב Horizon 2020

בשנת 2014 נפתחה תכנית Horizon 2020 של האיחוד האירופי שתמשך עד שנת 2020 . היקף התכנית צפוי לעמוד על 77 מיליארד ₪ לתקופה של 7 שנות התכנית. חלקה של ישראל בתכניות המו"פ האירופאי נקבע בהתאם ליחס התמ"ג הישראלי לסך התמ"ג האירופאי )כולל ישראל( וממומן באופן הבא: ות"ת – 50% ; משרד הכלכלה – 35% ; משרד המדע – 10% ; משרדים רלוונטיים אחרים – 5% .

בשנים האחרונות חל גידול בתמ"ג הישראלי ביחס לסך התמ"ג האירופאי. בנוסף לכך הורחב היקף התכנית האירופית. בעקבות זאת המדינה נדרשת לגידול משמעותי בדמי השתתפותה בתכנית, אשר מתורגם לגידול בהשתתפות הגופים המממנים. בהתאם לכך גדל חלקה של ות"ת במימון התכנית מכ- 330 מיליון ₪ בתשע"ו (ביצוע) לכ- 502 מיליון ₪ בתשע"ט (תקציב).