Horizon 2020

קולות קוראים – horizon 2020

גידול בתקציב Horizon 2020

בשנת 2014 נפתחה תכנית Horizon 2020 של האיחוד האירופי שתמשך עד שנת 2020 . היקף התכנית צפוי לעמוד על 77 מיליארד ₪ לתקופה של 7 שנות התכנית. חלקה של ישראל בתכניות המו"פ האירופאי נקבע בהתאם ליחס התמ"ג הישראלי לסך התמ"ג האירופאי )כולל ישראל( וממומן באופן הבא: ות"ת – 50% ; משרד הכלכלה – 35% ; משרד המדע – 10% ; משרדים רלוונטיים אחרים – 5% .

בשנים האחרונות חל גידול בתמ"ג הישראלי ביחס לסך התמ"ג האירופאי. בנוסף לכך הורחב היקף התכנית האירופית. בעקבות זאת המדינה נדרשת לגידול משמעותי בדמי השתתפותה בתכנית, אשר מתורגם לגידול בהשתתפות הגופים המממנים. בהתאם לכך גדל חלקה של ות"ת במימון התכנית מכ- 330 מיליון ₪ בתשע"ו (ביצוע) לכ- 502 מיליון ₪ בתשע"ט (תקציב).