שיפור איכות ההוראה והבטחתה

בישיבת מל"ג מיום 10.11.15 התקבלה החלטה לאמץ את המודל המוצע לשיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה, לפיו כל המוסדות להשכלה גבוהה יחויבו ליישם מספר מנגנונים בסיסיים לשיפור איכות ההוראה.

בכל מוסד להשכלה גבוהה יתקיים מנגנון מוסדי שיופקד על:

א. קיומן של הכשרות מקצועיות בתחום ההוראה לכל חבר סגל חדש בכל הרמות, כולל מורים מן החוץ ועוזרי הוראה (לדוגמא: סדנאות, סמינרים, ימי עיון, הדרכות פרטניות וכיוצ"ב).

ב. העברה סדירה של שאלוני הערכת הוראה בכל סמסטר ובכל הקורסים המתקיימים במוסד. הפצת ממצאי השאלונים והערות הסטודנטים לכל מרצה שעבר הערכה ולממונה עליו תוך ציון מיקומו היחסי במחלקה ובמוסד.

ג. מרצים שתוצאות סקרי ההוראה עבורם חורגים מהסטנדרט:

  • ציון לשבח/תגמול למרצים שתוצאות סקרי ההוראה שלהם גבוהים באופן עקבי.
  • טיפול במרצים שתוצאות סקרי ההוראה שלהם נמוכים באופן עקבי (לדוגמה: חובת הכשרה מקצועית, מעקב צמוד, הדרכות פרטניות, שיבוץ לקורסים קטנים וכיו"ב)

ד. העמדת מערכת נגישה ומפורסמת לקבלת תלונות של סטודנטים בתחומי ההוראה, וטיפול בהן.

ה. פרסום והפצת מערכת סילבוסים מפורטת לכל הקורסים וכן כללי החובות בקורס וצורת קביעת הציון.

ו. קיומו של נוהל להגדרת ההתנהלות ההוראתית של הסגל אל מול הסטודנטים (הסדרת לוחות זמנים (לדוגמה בבדיקת בחינות ועבודות, זמינות מרצים, דרכי התקשרות וכיוצ"ב).

ז. קיומה של תמיכה לסגל בטכנולוגיות הוראה.

כל האמור יתקיים וידווח ברמת פירוט ואיכות לשביעות רצונה של המל"ג.

המוסדות יתבקשו להעביר דיווח תקופתי למל"ג בנושא. מוסד שלא יעמוד בדרישות המפורטות כאמור, יועבר לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה של מל"ג-ות"ת.

בהתאם לכך, קיבלה המל"ג את החלטת ות"ת לגבי הקצאת תקציב למכללות המתוקצבות על ידי ות"ת, זאת במסגרת מודל התקצוב הרב מימדי של המכללות המתוקצבות לשיפור איכות ההוראה בשני ערוצים:.

 

בנוסף לקריטריוני החובה המפורטים לעיל, על המוסדות להוכיח עמידתם בקריטריונים הבאים כאשר כל קריטריון יתוקצב בסכום קבוע:

קיומו של מנגנון מוסדי קבוע, מובנה ויעודי לשיפור איכות ההוראה והערכתה, הממונה על:

 

פעילות אקטיבית בהכשרת הסגל האקדמי

א. כל מכללה המתוקצבת על ידי ות"ת אשר תעמוד במאפיינים הבאים תוכל להיות מתוקצבת בכל שנה על פי קריטריון זה:

  1. ליווי וחניכה של חבר סגל חדש למשך שלוש השנים הראשונות להוראתו (לדוגמא: מפגשים קבועים עם "חונך אישי", תצפית עמיתים בשיעורים וכיו"ב).
  2. הדרכה ותמיכה טכנולוגית לשימוש חברי הסגל לצורכי תכנון, פיתוח ויישום דרכי הוראה חדשניות באמצעים דיגיטליים וטכנולוגיה מתקדמת.
  3. פעילות לגבי מורים חלשים בהוראה (מפגשים אישיים, ליווי, חניכה, סדנאות וכיו"ב).
  4. פעילות לגבי מורים מצטיינים בהוראה (קרדיט, פרסים, פרסום וכיו"ב).
  5. עריכת סמינר מחלקתי לפחות אחת לשנה, שיעסוק בנושאים של איכות ושיפור ההוראה.
  6. מינוי ראש היחידה האקדמית או מי מטעמו, כאחראי על ריכוז נושא ההוראה ביחידה (האחראי יעמוד בקשר רציף עם המנגנון המוסדי בנושא איכות ההוראה כמפורט בסעיף הבא).
  7. היענות לשאלוני הערכת ההוראה של לפחות 60% מהסטודנטים בכל קורס (לצורך התקצוב תינתן אפשרות לחריגה שלא תעלה על 10% מהקורסים).
  8. ראש היחידה האקדמית יקיים מפגש משוב פרטני (אחת לשנה לפחות) עם חברי סגל שקיבלו ציון הערכה הנמוך מהממוצע המחלקתי.

ב. על מנת לתגמל מוסד על פעילות מיוחדת, חדשנית ומקורית לשיפור וקידום איכות ההוראה, יוקצה סכום ייעודי לפרסים על בסיס תחרותי למכללות המתוקצבות על ידי ות"ת. לשם כך, תוקם על ידי מל"ג וות"ת ועדה מיוחדת אשר תקבל לידיה אחת לשנה את הצעות המוסדות. הוועדה תבחן את ההצעות ותקבל החלטה מנומקת על תקצוב חד שנתי של ההצעות הזוכות.