בחינות, מועדי ב' ועוד

חוק זכויות הסטודנט תשס"ז – 2007 קובע את העקרונות לזכויות סטודנטים  ומועמדים ללימודים אקדמיים, שהינם אזרחי ותושבי ישראל.

 

סעיף 15 לחוק, קובע בכל הקשור לבחינות ועבודות.

  • מוסד יפרסם את מועדיה של כל בחינה מסכמת בקורסים השונים סמוך למועד הרישום לקורסים; כל שינוי במועד בחינה יובא לידיעת הסטודנטים.
  • סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה, לרבות בחינות בקורסי יסוד, בשנה שבה נלמד הקורס, בשני מועדים שקבע המוסד, בלא קשר לרמת הישגיו בבחינות הקודמות באותם תנאים ובלא פגיעה בזכויותיו של הסטודנט, וזאת בהתאם לנוהלי המוסד, לרבות לענין אופן הרישום לבחינה והציון הקובע.
    • בתיקון לחוק שנערך בשנת 2018  נקבע כי סטודנט לתואר שני, זכאי גם הוא להיבחן בשני מועדים שקבע המוסד, בלא קשר לרמת הישגיו בבחינות הקודמות באותם תנאים ובלא פגיעה בזכויותיו של הסטודנט וזאת בהתאם לנוהלי המוסד, לרבות לעניין אופן הרישום לבחינה והציון הקובע אך למעט לעניין בחינה הנערכת לפי נהלים בין-לאומיים שאינם מתירים מועד בחינה נוסף.
  • מוסד יאפשר לסטודנט לעיין בכל מחברת בחינה שנבחן בה ובכל עבודה מסכמת בקורס שהגיש לאחר בדיקתן ופרסום הציונים שלהן, וכן רשאי הוא לקבל העתק מהן, בתמורה לעלות העותק.
  • סטודנט זכאי לערער על ציון של בחינה או עבודה כאמור לעיל, ובלבד שעיין בבחינה או בעבודה טרם הגשת הערעור.

חוק זכויות הסטודנט