זכויות סטודנטים עם לקויות למידה

ביום 8.4.2008 חוקק חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים, תשס"ח – 2008. מטרתו של החוק היא לעגן את זכויותיהם של מועמדים לקבלה ללימודים ושל תלמידים עם לקות למידה במסגרת הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסדות על תיכוניים נוספים ולהסדיר את העיסוק של מאבחני לקויות הלמידה.

בין היתר, קובע החוק:

• מועמד עם לקות למידה זכאי להתאמות בהליך הקבלה למוסד על תיכוני, לעניין זה, "הליך קבלה" – לרבות בחינות ומטלות שמטרתן הערכה ומיון של מועמדים למוסדות על תיכוניים, הנערכות על ידי גורם אחר ומשמשות בהליך הקבלה של המוסד.

• תלמיד עם לקות למידה זכאי להתאמות במסגרת לימודים במוסד על תיכוני שבו הוא לומד לפי התנאים הקבועים בחוק.

• מועמד או תלמיד רשאי להגיש בקשה להתאמות לגורם המקצועי המוסמך במוסד העל תיכוני, בהתאם לכללים שקבע המוסד לעניין זה, הבקשה תוגש בצירוף אבחון מוכר, והמבקש רשאי לצרף לה גם חוות דעת של מרכז התמיכה במוסד.

• המוסד העל תיכוני יבחן את הבקשה והמסמכים שצורפו לה, ויקבע את ההתאמות שלהן זכאי המבקש, בהתחשב באופיין ובמטרתן של הבחינות והמטלות הנדרשות במסגרת לימודי המבקש במוסד, ההתאמות ייקבעו על בסיס האבחון המוכר שהגיש המבקש זולת אם התקיים אחד מהתנאים הקבועים בסעיף 3 (ב) לחוק.

מערכת תפקודי למידה – מת"ל

מת”ל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שפותחה לצורך אבחון מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה וסטודנטים הלומדים בהם הזקוקים להתאמות בבחינות בשל לקות למידה.
המת”ל פותחה באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל”ו) במימון הות"ת ועדת ההיגוי לנושא לקויות למידה של ות”ת מייעצת לות”ת בכל הנושאים התקציביים והתכנוניים וכן קובעת, בשיתוף המרכז הארצי לבחינות והערכה את התעריף אותו ישלמו הנבחנים במערכת המת”ל.

מכוני אבחון שבהם ניתן לעבור אבחון באמצעות מת”ל:

חממה, מרכז תמיכה ללקויי למידה, המכללה האקדמית תל-חי
04-8181421

מכון יה”ל, אוניברסיטת חיפה
04-8249022

מכון יעל, חיפה
04-8383373

מכון ברוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
04-6423449

מלל מרכז לאבחון לקויות למידה, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה
09-7781126

מכון בן-דרור, רמת-השרון
03-5499895

המכללה האקדמית בית ברל, סמוך לכפר-סבא
09-7476994

מרכז אבחון, האוניברסיטה העברית, ירושלים (סניפים בהר הצופים ובפקולטה לחקלאות ברחובות)
02-5881183

מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ירושלים
02-6759584

מכון אלה-אחווה, המכללה האקדמית אחווה
08-8588139

מת”ל אוניברסיטת תל אביב
03-6405449

מרכז אבחון, המכללה האקדמית גליל מערבי
04-9015238

מכון האבחון אריאל, אוניברסיטת אריאל
03-9066318

מרכז מנעד, מכללת לוינסקי לחינוך, תל-אביב
03-6901634

מרכז האבחון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע
08-6479487

מכון אורן, מכללת אורנים
04-9838997/71