חוק זכויות הסטודנט

חוק זכויות הסטודנט (2007) קובע את העקרונות לזכויות סטודנטים  ומועמדים ללימודים אקדמיים, שהינם אזרחי ותושבי ישראל, בכל הקשור לקבלה ללימודים, מהלך הלימודים, חופש הביטוי וחופש ההתארגנות.


בין היתר עוסק החוק בנושאים הבאים:
• קביעת הוראות בנושא הרישום והקבלה למוסדות להשכלה גבוהה.
• קביעת אמות מידה שיווניות לקבלה, מבלי לגרוע מקיומה של העדפה מתקנת.
• הוראות בעניין דמי רישום אחידים.
• איסור להשתמש במידע ובמסמכים שמוסרים מועמדים שלא למטרה שלשמה נמסרו.
• מתן תעודת סטודנט לזיהוי הסטודנט לצורך מימוש זכויותיו.
• סוגי המלגות שמחלקים המוסדות להשכלה גבוהה.
• זכאותם של סטודנטים להיבחן בשני מועדים.
• זכאותם של סטודנטים לעיין במחברות בחינה ובעבודות ולערער על תוצאות בדיקתן.
• הוראות בעניין כללי התנהגות ותקנון משמעת.
• בחירות לאגודת הסטודנטים.
• אופן הגשת קבילה לנציב קבילות הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.
החוק מפרט את הזכויות הבסיסיות של הסטודנטים ואת היחסים ביניהם לבין המוסד להשכלה גבוהה בו הם לומדים. התקנונים המוסדיים המפרטים את התנהלות המוסד הספציפי מול תלמידיו, חייבים להיות מותאמים לחוק זכויות הסטודנט.

חוק זכויות הסטודנט