נגישות לסטודנטים בעלי מוגבלויות

חוק ותקנות נגישות

במסגרת תיקון מס' 2 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, נקבע כי פרק הנגישות בחוק זה יוחל גם על המוסדות להשכלה גבוהה ושירותי ההשכלה הניתנים בהם.
מכוח החוק נקבעו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שתכליתן להבטיח את אפשרות הנגישות למבנים, לתשתיות, לסביבה של המוסדות להשכלה גבוהה וכן להבטיח את הנגישות לשירותים השונים הניתנים ע"י המוסדות לסטודנטים עם מוגבלות פיזית, חושית, נפשית, שכלית או אחרת.