זכויות הקשורות להריון, לידה והורות

כללים אלו קובעים הסדרים מפורטים בדבר התאמות לסטודנטים עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה ומחייבים את כלל המוסדות להשכלה גבוהה.

בקביעת הכללים הסתייעה המל”ג בוועדה מקצועית אשר כללה אנשי אקדמיה ונציגי סטודנטים.

בין היתר עוסקים הכללים בנושאים הבאים:

מינויו של רכז התאמות במוסד להשכלה גבוהה ותפקידיו, הקצאת תשתיות כגון מקומות ישיבה מתאימים לסטודנטיות בהריון, חדרי הנקה ומשטחי החתלה בתוך הקמפוס וכן התאמות פרטניות הניתנות לסטודנטים הזכאים שעקרן להלן:

היעדרות משיעורים

זכאות להיעדרות מ- 30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.

סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת א ואומנה זכאי להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות לתקופה של 15 שבועות מיום הלידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה; על אף האמור, סטודנטית שילדה זכאית להיעדרות חלופית מכלל השיעורים לתקופה של שישה שבועות מיום הלידה, לפי שיעור ההיעדרות הגבוה מבניהם.

כמו כן, סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, יהיה זכאי להיעדרות נוספת של 10% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות בעבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה.

בחינות/הגשת מטלות

זכאות לדחיית מועדי הגשת מטלות.

זכאות לבחינה במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.

תוספת זמן בבחינה של 25% ממשך זמן הבחינה.

הארכת לימודים

זכאות להאריך לימודים ב- 2 סמסטרים, מבלי חיוב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

חניה בקמפוס או בסביבתו

המוסד יאפשר לסטודנטית, מהחודש השביעי להריונה עד חודש לאחר הלידה, לחנות, ללא תשלום, בקרבה לקמפוס

בני זוג

פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים בגין היעדרות בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר.

זכאות למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים  המקובלים במוסד, בגין היעדרות מבחינה שנערכה במהלך 3 שבועות מיום הלידה.

צילום

זכאות להטבה שוות ערך ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודים, שהפסיד סטודנט בשל אירוע מזכה, בעד כל יום לימודים בו נעדר.

מלגות 

המשך תשלום מלגת מחקר לתואר מתקדם למשך תקופת היעדרות והארכתה לתקופה נוספת.

 

לבדיקת זכאות לכלל ההתאמות והזכויות בגין אירוע מזכה יש לעיין בנוסח הכללים המלא:

כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), תשע”ב-2012 .