שכר הלימוד

להלן פירוט גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם:
שכר הלימוד לתכנית לימודים מלאה לתואר ראשון בשנת תשע”ט – 10,207 ₪.

שכר הלימוד לתכנית לימודים מלאה לתואר שני לשנת תשע”ט – 13,794 ₪.

החל משנה”ל תשע”ט שכר הלימוד למסלול שנתי מלא במכינות הקדם אקדמיות, האורך 9 חודשים בהיקף לימודים של 32 ש”ש ומעלה – 13,794 ש”ח

שכר הלימוד הבסיסי המלא במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע”ט הוא כשכר הלימוד הבסיסי המלא, אשר נקבע בשנת הלימודים תשע”ח, מותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן  בין יולי 2017 ובין יולי 2018 שהתפרסם בתאריך 15.08.18.

במוסדות האקדמיים שאינם מתוקצבים על ידי הות”ת נקבע שכר הלימוד על ידי המוסד עצמו.

גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים תשע”ט – הודעה למוסדות

שכר לימוד בשנים קודמות

אבטחה, דמי רווחה וכו’. עד היום, הוסדר הנושא אך ורק באמצעות הועדות  הציבוריות שהתמנו לבחינת נושא שכר הלימוד ואשר קבעו כי תשלומים אלו הינם וולונטרים ויקבעו בהסכמים בין המוסדות לבין אגודות הסטודנטים.

בהתאם לתיקון לחוק המל”ג, מי שיקבע את גובה התשלומים הנלווים ואופן גבייתם ועדכונם תהיה המל”ג, לפי הצעה של ות”ת ולאחר התייעצות עם הארגון היציג ועם המוסדות המתוקצבים. גביית התשלומים הנלווים בהתאם לקביעת המל”ג תהיה החל מתחילת שנת הלימודים תשע”ח.

 

דו”ח ועדת מלץ

דו”ח ועדת וינוגרד