שכר הלימוד

להלן פירוט גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם:

שכר הלימוד לתכנית לימודים מלאה לתואר ראשון בשנת תשפ"ד – 11,296 ₪.

שכר הלימוד לתכנית לימודים מלאה לתואר שני לשנת תשפ"ד – 15,265 ₪.

שכר הלימוד למסלול שנתי מלא במכינות הקדם אקדמיות, האורך 9 חודשים בהיקף לימודים של 32 ש"ש ומעלה – 15,265 ש"ח

שכר הלימוד הבסיסי המלא במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשפ"ד הוא כשכר הלימוד הבסיסי המלא, אשר נקבע בשנת הלימודים תשפ"ג, מותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן  בין יולי 2022 ובין יולי 2023 שהתפרסם בתאריך 15.08.23.

במוסדות האקדמיים שאינם מתוקצבים על ידי הות"ת נקבע שכר הלימוד על ידי המוסד עצמו.

גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשפ"ד

שכר לימוד בשנים קודמות

 

תשלומים נלווים

בהתאם להוראות סעיף 17ב לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, ולאחר שקיימה התייעצות עם ארגון הסטודנטים הארצי היציג ועם המוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם, ולאחר שבחנה את ההוראות הקיימות היום וסבירותן, החליטה מל"ג/ות"ת על העקרונות לקביעת כללים בדבר גובה התשלומים הנלווים במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם ובדבר אופן עדכונם וגבייתם.

תשלומים נלווים הינם כל תשלום נוסף על שכר לימוד ודמי הרישום שאינו בעד הוראה אקדמית, ובכלל זה דמי רווחה ודמי אבטחה.

 

תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג

בשנת 2016 תוקן חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז -2007 במסגרתו עוגן בחקיקה מעמדו של ארגון הסטודנטים הארצי היציג. מתוקף סמכותו לפי סעיף 21א(ג) לחוק, הכיר מנכ"ל המל"ג ב"התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל" כארגון הסטודנטים הארצי היציג.

מתוקף סמכותה לפי סעיף 21ח(א) לחוק, קבעה המל"ג את כללי המועצה להשכלה גבוהה (תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג), התשע"ח – 2018. הכללים אשר נכנסו לתוקפם ביום 18.6.18 קובעים כי הסכום שחייב לשלם סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה לתואר בוגר, מוסמך או אינג'ינר, לארגון הסטודנטים הארצי היציג, יעמוד על סך של 10 שקלים חדשים לשנה.

 

דו"ח ועדת מלץ

דו"ח ועדת וינוגרד