שלוחות חו"ל

שלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל

לצד מוסדות להשכלה גבוהה ישראלים, המקבלים היתר והכרה מהמועצה להשכלה גבוהה, פועלות בישראל שלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל. עד שנת 1998 שלוחות אלו יכלו לפעול ללא אישור המועצה ומשנה זו תוקן החוק והחיל עליהן משטר של רישיונות. תארים המוענקים בשלוחות הם תארים ממוסדות האם מחו"ל ואינם מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 

התיקון ה-11 לחוק המל"ג:

החל מחודש פברואר 1998 נכנס לתוקפו התיקון ה-11 לחוק המל"ג, לפיו כל שלוחה של מוסד להשכלה גבוהה מחו"ל, נדרשת לקבל רישיון מאת המועצה להשכלה גבוהה בהתאם להוראות החוק.  הרשיונות שהעניקה המועצה להשכלה גבוהה ניתנו לתקופה קצובה, בגין תואר ספציפי ובקמפוס ספציפי.

עד היום פעלו בישראל כ 48 שלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה. חלק מאותן שלוחות קיימו לימודים במספר קמפוסים ברחבי הארץ, במגוון תחומי לימוד.

מוסדות שהם שלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל אינם מוסדות ישראליים מוכרים להשכלה גבוהה על ידי המועצה להשכלה גבוהה, והתארים שמוענקים ללומדים בהם בתום לימודיהם הם תארים של מוסדות האם בחו"ל ולא של מוסדות להשכלה גבוהה ישראליים מוכרים.

אין לראות בהענקת הרשיון לשלוחות משום הכרה של המועצה להשכלה גבוהה בשלוחה כמוסד להשכלה גבוהה או משום הסמכתה להעניק תארים מוכרים כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה. החלטה בדבר הכרה בלימודים בשלוחות לצורך קבלה ללימודים מתקדמים במוסד ישראלי להשכלה גבוהה נתונה בידי המוסד הישראלי עצמו.

 

התיקון ה-12 לחוק המל"ג:

התיקון ה-12 שפורסם ביום 11.4.2005, קבע כי תואר שנלמד בישראל בשלוחה של מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ הנו זהה, "לכל דבר וענין, כדין התואר הזהה המוענק על ידי מוסד האם בארץ-האם", אך זהות זו לא  תחול בעניינים הבאים: קבלה לעבודה; דירוג העובד ודרגתו; שכר ותנאי עבודה.

ההשלכה המעשית של התיקון על עובדים במגזר הציבורי מפורטת בהודעת נציבות שירות המדינה מס' סו/13, לפיה תואר משלוחה לא יוכר עוד לעניין קבלה לעבודה, דירוג העובד ודרגתו, שכר ותנאי עבודה (נוסח ההודעה המלא והוראות המעבר מופיע באתר נציבות שירות המדינה – www.civil-service.gov.il).

 

כיצד יודעים אילו שלוחות פעלו ברישיון?

המאגר המצורף כולל את כל השלוחות אשר פעלו בארץ ברישיון וכולל את הנתונים הבאים: שם השלוחה,  מיקום הקמפוס, שם התואר, רמת התואר, סימול התואר והשנים בהן היה רישיון פעולה לשלוחה. יש לחפש את השלוחה המבוקשת ולבדוק מהן התכניות שפעלו באישור, באילו קמפוסים ובאיזו תקופה.

 

לטבלת שלוחות חו"ל לחץ כאן