23/12/2018

מל”ג אישרה את המתווה להפעלת הקליניקות המשפטיות

 

סיו”ר מל”ג, פרופ’ אדו פרלמן: “הקליניקות המשפטיות מהוות הכשרה מעשית ומאפשרות לסטודנטים להיחשף למגוון רחב של נושאים בעלי חשיבות חברתית וציבורית והינן בעלות חשיבות רבה להכשרה של עורכי דין בישראל. המתווה החדש מסדיר לראשונה את עבודת הקליניקות ומוודא כי סטודנטים יוכלו לבחור באילו קליניקות להתנדב ומבלי שהדבר יפגע בהשקפת עולמם”.

 

מל”ג אישרה את המתווה החדש להפעלת הקליניקות המשפטיות במסגרת הלימודים לתואר ראשון במשפטים. על פי החלטת מל”ג הסטודנטים יהיו רשאים לבחור את הקליניקה שבה יעברו הכשרה מעשית.

קביעת תחומי הפעילות והתכנים של הקליניקות תיעשה על ידי ועדת ההוראה הפקולטית ובאישור הדיקן, זאת כדי למנוע מצב שבו עמותות בעלות זיקה פוליטית ישפיעו על התכנים ואופי הפעילות. בכל מקרה ההכשרה האקדמית תתקיים רק במוסד.

המתווה החדש כולל גם התייחסות לחבר סגל הפקולטה שיעמוד בראש מערך הקליניקות ואשר ידווח לדיקן באורח מפורט על פעילות הקליניקה. האחראים האקדמיים על הקליניקות יהיו אחראים ללימודים האקדמים והקליניים בקליניקה. קני המידה לקביעת תחומי הפעילות של הפקולטות יהיה ערכן הפדגוגי, ויעשה מאמץ לגוון את מבחר תחומי הפעילות כך שתלמידים מכל קשת הדעות יוכלו להשתלב בהן. פעילות הקליניקות תוגבל לנושאים משפטיים במובן הרחב.

יודגש כי הקליניקות המשפטיות הינן הכשרה מעשית של סטודנטים למשפטים המזכות בנקודות זיכוי אקדמיות, שכן הן מאפשרות לסטודנטים להתנסות במהלך לימודיהם בהיבטים מגוונים הנוגעים למתן ייעוץ וייצוג בתיקים שונים (לא כולל ייצוג בבתי משפט). בנוסף, הסטודנטים נחשפים במהלכן לנושאים חשובים ברמה הציבורית – חברתית. בישראל ישנם 13 מוסדות להשכלה גבוהה המפעילות קליניקות משפטיות במסגרת לימודי התואר הראשון במשפטים.

 

המתווה להפעלת הקליניקות המשפטיות:

 1. בראש מערך הקליניקות יעמוד חבר סגל ליבתי במסלול אקדמי רגיל, המועסק במשרה מלאה על ידי המוסד. ראש המערך, ידווח על פעילות מערך הקליניקות לדיקן ולוועדת הוראה פקולטית.
 2. האחריות האקדמית על כל קליניקה תהיה בידי  המוסד האקדמי באמצעות “המנחה האקדמי” שהינו חבר סגל ליבתי או מורה מן החוץ אשר ימונה על ידי הגורם הממנה מורים מן החוץ (ועדת הוראה, ועדת מינויים וכיו”ב). במקרים חריגים, יוכל ראש מערך הקליניקות לשמש כאחראי אקדמי לקליניקה. האחריות לכל המתרחש בקליניקה תהיה של האחראי האקדמי (מנחה אקדמי או ראש מערך הקליניקות), אשר ידווח מדי שנה לראש מערך הקליניקות על פעילות הקליניקה שבאחריותו. הציון לכל תלמיד יינתן על ידי האחראי האקדמי אשר ידווח לראש מערך הקליניקות.
 3. הכשרה אקדמית במסגרת מערך הקליניקות תתקיים ככלל במוסד.
 4. הפעילות במסגרת הקליניקה תוגבל לפעילות הקשורה לנושאים משפטיים במובן הרחב.
 5. בשל ההכשרה האקדמית, ככל שזו ניתנת בקליניקה, תוענק נקודת זכות לכל שעת כיתה סמסטריאלית. בשל פעילות קלינית תוענק נקודת זכות נוספת עבור לפחות  3 שעות של עבודה קלינית (עבודת שטח, הכשרה מעשית) במוסד או מחוצה לו. הקליניקה יכולה להיות סמסטריאלית או שנתית. אפשרות הענקת נ”ז עבור קליניקות הינה רק לתואר בוגר.
 6. בחירת הקליניקה תהיה בחירה חופשית של הסטודנט. הקבלה לקליניקה תהיה באחריות המנחה האקדמי של הקליניקה. סטודנט לא יוכרח להשתתף בקליניקה הנוגדת את השקפותיו האישיות.
 7. בכל קליניקה ישתתפו עד 25 סטודנטים.
 8. תחומי הפעילות והתכנים של הקליניקות ייקבעו מדי שנה ע”י וועדת ההוראה הפקולטית בתיאום עם ראש מערך הקליניקות ובאישור הדיקן.
 9. קני המידה לקביעת תחומי הפעילות של הקליניקות יהיו ערכן הפדגוגי. גיבוש כלל תחומי הפעילות והתכנים בקליניקות יבוצע בדרך שלא תפלה תלמידים מכל סיבה שהיא, ובהתאם לתקנוני המוסד. המוסד יאפשר לכל תלמיד להשתלב בהן, תוך שמירה על חופש הדעה והביטוי ובכפוף לחופש האקדמי.
 10. המוסד להשכלה גבוהה יבטיח כי ככל שגורם חיצוני למוסד תורם למוסד כסף בהקשר לקליניקה, לא תהיה לגורם זה שום מעורבות, קודם להקמת הקליניקה ואחרי הקמתה, בקביעת תכני הקליניקה והתנהלותה, בבחירת המנחה האקדמי או במתן הטבה כלשהי לתלמידים וכיוצא בזה[2]. יוקפד בכל פעילות וכל פרסום כי התנהלות הקליניקה תשויך למוסד ותזוהה עמו.
 11.  ערעור על החלטה שלא לאשר קליניקה לבקשת גוף שהציע זאת, תועבר לטיפול הדיקן ולהחלטה ע”י הגוף המוסמך במוסד לאישור קורסים ותכניות לימודים.
 12. ראש המוסד יקבל וירכז את הדיווחים השנתיים על הקליניקות המתקיימות במסגרת המוסד, כולל דיווח על גופים שהציעו הקמת קליניקות חדשות שאושרו או נדחו במהלך השנה ועל והנימוקים לקבלה ולדחייה, ויעביר העתק הדו”ח למל”ג.