09/07/2020

מליאת המל"ג אישרה מתווה לקיום מבחנים בנוכחות פיזית בקמפוסים

הודעה משותפת של מל"ג , ור"ה, ור"מ, ול"מ, רמ"א והתאחדות הסטודנטים

מליאת המל"ג אישרה מתווה לקיום מבחנים בנוכחות פיזית בקמפוסים.

המתווה מאפשר לקיים בחינות עד לשיעור של  10% מבחנים בנוכחות פיזית. במסגרת החופש האקדמי שלהם, המוסדות יקבעו אילו בחינות להחריג ויעדכנו את הסטודנטים על קיום המבחנים בנוכחות פיזית. בחינות גמר לתואר ברפואה (רישוי) יוכלו להתקיים מעבר ל 10%.

נוכח צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (תיקון מספר 12), נדרשה המל"ג לגבש הוראות פרטניות לקיום בחינות בנוכחות פיזית במוסדות (ובהסכמת מנכ"ל משרד הבריאות).

לאור האמור לעיל ובהתבסס על השונות בין המוסדות להשכלה גבוהה והתחומים השונים, לרבות הצורך במתן מענה לאוכלוסיות מיוחדות, ולאחר שהשתכנעה כי על מנת להבטיח רמה אקדמית נאותה יש לאפשר למוסדות במקרים הבאים לקיים מבחנים בנוכחות פיזית במוסד שלא יעלו על 10%  (ללא בחינות הרישוי ברפואה שיוחרגו מהמתווה )  מסך הבחינות במסגרת הכללים הבאים:
1.      המוסדות להשכלה גבוהה יחליטו על הקורסים שיוחרגו.

2.      סטודנטים שאין באפשרותם להיבחן בבחינות מקוונות מחוץ לקמפוס –  המוסד יאפשר להם להשתמש בתשתיות הקמפוס לצורך השתתפות במבחן המקוון. זאת בתנאי שלא ימצאו בו זמנית בתוך הקמפוס יותר מ 10% מכלל הסטודנטים במוסד.

3.      במבחנים שיוחרגו במסגרת ההחלטה הזאת ויתקיימו בצורה פיזית בקמפוס באחריות המוסד לאפשר היבחנות חלופית עד סוף תקופת הבחינות של הסמסטר הזה לקבוצות סטודנטים הבאות:

  • סטודנטים  עם קשיים בריאותיים (בידוד, חולים מאומתים, קבוצות סיכון )
  • קבוצות נוספות של סטודנטים (כגון סטודנטים אשר מתגוררים עם קבוצת סיכון ואחרים) בהתאם להחלטת הנהלת המוסד בהתייעצות עם אגודת הסטודנטים המקומית.

הבחינות יתקיימו בהתאם להנחיות התו הסגול ותחת ההנחיות של משרד הבריאות לעניין בחינות.