דו"חות הערכה בנושא מתמטיקה

החלטות מל"ג

החלטות המועצה להשכלה גבוהה 29.1.13

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים במתמטיקה

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 13.1.2013 בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במתמטיקה ומחליטה כלהלן:

  1. להודות למוסדות הבאים: אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן-גוריון, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה הפתוחה והטכניון על הדיווחים שהגישו בעניין יישום המלצות ועדת האיכות.
  2. להודות לפרופ' בנדיקט גרוס על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתו.
  3. לאור העובדה שנותרו המלצות שטרם יושמו במוסדות, מתבקשים המוסדות להגיש עד ינואר 2014 דיווח על התקדמות יישום המלצות הסוקר.
  4. מאחר ונושא הקמת קונסורציום לתארים מתקדמים עלה בדו"חות הערכה רבים בתחומים שונים, יובא הנושא בפני הוועדה לפיתוח ומדיניות.

החלטת מל"ג 29.1.13 – מתמטיקה מעקב