02/07/2018

נבחרו המוסדות האקדמיים שיפעילו את התכנית "שער לאקדמיה"

לצפייה בסרטון שער לאקדמיה
אתר התכנית

התכנית לשילוב סטודנטים בדואים בהשכלה הגבוהה יוצאת לדרך: בתום בחינה מקיפה של הנושא מל"ג/ות"ת והרשות לפיתוח הבדואים בנגב הודיעו לחמשת המוסדות האקדמיים הבאים על זכייתם בקול הקורא להפעלת התכנית "שער לאקדמיה".

  • אוניברסיטת בן גוריון
  • האוניברסיטה הפתוחה
  • המכללה האקדמית ספיר
  • המכללה האקדמית אחווה
  • המכללה האקדמית אשקלון

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "בשנים האחרונות חל גידול מרשים בשילוב החברה הערבית בהשכלה הגבוהה בזכות התכנית ההוליסטית והמשאבים הניכרים שמשקיעה ות"ת בנושא, אולם בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב הנתונים נמוכים משמעותית ואינם מספקים. האקדמיה הישראלית הינה מפתח לצמצום פערים ולמוביליות חברתית, לתעסוקה ולהשתלבות בחברה הישראלית, ולצורך כך, בשנים הקרובות נשקיע משאבים ניכרים בנושא, לרבות ליווי אקדמי, כלכלי, חברתי ואישי של סטודנטים וסטודנטיות בדואים בדגש על תחומי לימוד למקצועות נדרשים במשק".

יאיר מעיין מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב: "אנו מברכים את המל"ג שנרתמה למשימה לאומית שעיקרה שילובם של צעירים וצעירות מהחברה הבדואית במוסדות להשכלה גבוהה בדרום. האקדמיה הישראלית היא המסלול המרכזי למוביליות חברתית, היא תתרום רבות לעתיד הלומדים בה מהחברה הבדואית אך גם תיתרם בעצמה בזכות היכולת לשלב ולהצמיח דורות חדשים של משכילים ומובילים מהחברה הבדואית".

התכנית "שער לאקדמיה" פעלה במשך שלוש שנים כפיילוט במכללה האקדמית ספיר, ובעקבות הצלחתה תפעל החל משנת הלימודים תשע"ט גם בארבעת המוסדות הזוכים האחרים, בדגש על שילוב איכותי בתואר וגיוון בתחומי הלימוד. המוסדות הזוכים נבחרו על ידי ועדת ההיגוי של ות"ת לנושא החברה הערבית בראשות חברת ות"ת, פרופ' מונא מארון.

התכנית "שער לאקדמיה" הינה נדבך מרכזי בתכנית הרב שנתית לשילוב סטודנטים בדואים במערכת ההשכלה הגבוהה. בהתאם לכך, בתוך 5 שנים צפוי גידול של 75% במספר הסטודנטים הבדואים בשנה א' בלימודי התואר הראשון, מ-850 סטודנטים (2016) ל- 1,500 סטודנטים (2022).

תקציב התכנית הרב שנתית הינו כ-225 מלש"ח, מתוכם כ-130 מלש"ח מתקציב ות"ת, והיתר ממשרדי החקלאות, האוצר והחינוך, זאת כחלק מהחלטת הממשלה מס' 2397 לפיתוח חברתי כלכלי של החברה הבדואית בדרום.

יצוין כי ההחלטה על הרחבת הפיילוט "שער לאקדמיה" גם למוסדות אחרים בנגב התקבלה בהתאם להמלצת הצוות המקצועי בראשות חברת מל"ג פרופ' שפרה שגיא ולצדה נציגות מקצועית של מל"ג/ ות"ת, משרד החקלאות-מנהלת הבדואים, משרד האוצר, משרד החינוך והמועצה הלאומית לכלכלה. הדיונים כללו התייעצות עם נציגי החברה הבדואית, ראשי רשויות בנגב, נציגי מוסדות אקדמיים רלבנטיים, פעילים חברתיים, סטודנטים, חוקרים ועוד.

התכנית 'שער לאקדמיה" נותנת מענה הוליסטי לצרכים הייחודים של הסטודנטים מהחברה הבדואית בנגב, זאת ע"י פיצול שנת הלימודים הראשונה לשתיים, ומתן סיוע נרחב במהלך כל שנות התואר עד לסיומו.

השנה הראשונה, שנת "שער לאקדמיה", נלמדת בנפרד ובקבוצות קטנות ומטרתה לרכך בעבור הסטודנטים הבדואים את הכניסה לאקדמיה ולאפשר השלמת פערים לקראת השתלבות במסגרת הלימודים הרגילה. בשנה זו ניתן דגש על תגבורי שפה בעברית ואנגלית, מיומנויות למידה וכן למידה של קורסים אקדמיים בהיקף של כרבע שנה אקדמית. בנוסף מקבלים הסטודנטים תמיכה אישית, חברתית, תרבותית וכלכלית נרחבת בכדי להקל עליהם את ההשתלבות במרחב האקדמי.

בהתאם לכך הסטודנטים המשתלבים בתכנית יהיו זכאים לכל אורך שנות התואר לתגבורים אקדמיים ושפתיים, שיעורי עזר, ליווי אישי, תמיכות כלכליות, הסעות, פעילויות חברתיות ותרבותיות ועוד.

כחלק מהתכנית תופעל גם תכנית עבור סטודנטים בדואים מצטיינים, אשר ישתלבו באופן ישיר בלימודים האקדמיים במוסד. סטודנטים אלו יקבלו גם הם מעטפת תמיכה נרחבת, אשר תתמקד במצוינות ומנהיגות.