שאלות – תשובות עבור סטודנטים המשרתים בשרות מילואים

ריכזנו עבורכם שאלות ותשובות, שימו לב כי כל השאלות והתשובות הן דוגמאות בלבד ואינן בגדר מידע מחייב. כלל הזכויות המחייבות מפורטות בכללים ומומלץ לעיין בהם.

 


המוסדות להשכלה גבוהה מחויבים לפעול על פי הכללים. יתכן כי המוסדות יעניקו התאמות נוספות לסטודנטים המשרתים בשרות מילואים מעבר לקבוע בכללים.כללי זכויות הסטודנט קובעים בין השאר כי מוסד ימנה רכז מילואים. יש לפנות אל רכז המילואים המוסדי לצורך קבלת מידע וסיוע למיצוי זכויותיך. פרטי ההתקשרות עם רכזי המילואים במוסדות נמצאים באתר המוסדות או באתר המל"ג בקישור זהעליך לפנות אל רכז המילואים במוסד.עליך לפנות אל רכז המילואים במוסד.כן, על פי הקבוע בכללים – הסעיפים הרלוונטיים הם 4-9.כללים אלו חלים על סטודנטים בשרות מילואים בלבד.ציונייך לא ייפגעו – עליך לפנות אל רכז המילואים במוסד על מנת לקבל מידע בדבר זכויותיך.על פי הקבוע בסעיף 9 לכללים, הנך זכאי לכל אחד מאלה:  • השלמת חומר הלימוד באמצעות מתן הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר או בכל דרך אחרת שיקבע המוסד.

  • הטבה שוות ערך ל-50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים בעד כל יום היעדרות.

  • קבלת אפשרות לאחד מאלה, בהתאם לבחירת המוסד, והכול למעט בעבור שיעורים של הכשרה, התנסות, תרגול מעשי או מעבדה:


(1)   האזנה או צפייה בשיעורים, או קבלת סיכומים בעבור שיעורים אלה;


(2)   קבלת שעות תגבור פרטניות לצורכי השלמת שיעורים.על פי הקבוע בסעיף 6 לכללים, מוסד יאפשר לסטודנט/ית שנעדר בשל שירות מילואים מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית, להשלים את שהחסיר או יפטור אותו/ה מהשתתפותו, או יאפשר את השתתפותו/ה בהם במועד מאוחר יותר. המוסד מחוייב  לקבוע נהלים בעניין זה ולפרסמם.על פי הקבוע בסעיף 5 לכללים, סטודנט/ית ששירת במילואים זכאי לדחייה במועד הגשת המטלה. על הסטודנט/ית לפנות בעניין זה אל רכז המילואים במוסד.הנך זכאי/ת ללמוד בסטטוס של "על-תנאי" בקורס מתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה.הנך זכאי/ת להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל מועד שהפסדת.מועד בחינה נוסף יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, או במהלך הסמסטר העוקב למועד קיום הבחינה, או במועד אחר שיציע המוסד, בהסכמת הסטודנט/ית, שיתקיים לכל המאוחר בשנת הלימודים העוקבת למועד קיום הבחינה, והכול לפי בחירת הסטודנט/ית.על פי חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, סטודנטים לתואר ראשון יהיו זכאים ל-2 נ"ז פעם אחת במהלך לימודיהם בעבור פעילות שהיא או פעילות חברתית או שירות מילואים של 14 ימים לפחות בשנת לימודים.