תפקידים וסמכויות
תפקידי הות”ת

סמכויותיה העיקריות של הוועדה לתכנון ולתקצוב:

• להיות גוף בלתי תלוי, שיעמוד בין הממשלה והמוסדות הלאומיים מצד אחד והמוסדות להשכלה גבוהה מצד שני בכל ענייני ההקצבות להשכלה גבוהה. הממשלה והמוסדות הלאומיים יימנעו מלקבל בקשות או המלצות מהמוסדות להשכלה גבוהה עצמם או מכל מקור אחר וכן יימנעו מלהקציב הקצבות למוסד להשכלה גבוהה שלא בהמלצת הוועדה לתכנון ולתקצוב
• להציע את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח להשכלה גבוהה בהתחשב בצרכי החברה והמדינה, תוך שמירה על החרות האקדמית ושקידה על קידום המחקר וההשכלה
• לחלק בלעדית בין המוסדות להשכלה גבוהה את התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח, הכוללים והמאושרים
• להציע לממשלה ולמל”ג תכניות פיתוח של ההשכלה הגבוהה ולתכנן את מימונן
• לעשות למען ייעול המוסדות להשכלה גבוהה ולמען תיאום ביניהם כדי למנוע כפילות מיותרת ולהביא לידי חסכון
• לעקוב אחר ניצול התקציבים כדי למנוע גירעונות או חריגות
• לחוות את דעתה בפני המל”ג לפני שזו תגבש את דעתה על פתיחת כל מוסד חדש או יחידה חדשה במוסד הקיים
חוות דעתה המנומקת של הוועדה תענה על שתי שאלות עיקריות:
– האם יש צורך במוסד החדש או ביחידה החדשה;
– מה המשמעות הכספית של פתיחת המוסד החדש או היחידה החדשה, כאשר הוועדה היא אשר תקבע אם יש או אין משמעות כספית לפתיחת היחידה החדשה

תפקידי המל"ג

סמכויותיה העיקריות של המועצה להשכלה גבוהה:

• המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה בישראל
• להעניק למוסד היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיימו
• להכיר במוסד כמוסד להשכלה גבוהה
• להסמיך מוסד מוכר להעניק תואר אקדמי
• לאשר למוסד להשתמש בכינויים הטעונים אישור על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה
• להציע למוסדות מוכרים הצעות בדבר ביסוסם, הרחבתם ושכלולם, ובדבר שיתוף פעולה אקדמי ביניהם, בהוראה ובמחקר
• לפקח על הענקת תארים
• להגיש לממשלה – באמצעות הוועדה לתכנון ולתקצוב – הצעות לפיתוח ההשכלה הגבוהה ולהשתתפות המדינה בתקציבי מערכת ההשכלה הגבוהה בהתאם לצורכי החברה והמדינה ולהמליץ בפני הממשלה על הקמת מוסדות נוספים להשכלה גבוהה או על איחודם
• להעניק רישיון לשלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו”ל
• לבצע הערכת איכות של תחומי לימוד במוסדות להשכלה גבוהה